Türkçe Dersi Kaynak Siteniz | MesutHayat.Com
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Türkçe Dersi Kaynak Siteniz | MesutHayat.Com Konu Bilgileri
Konu Başlığı : Meb Atama Ve Yer Değiştirme Taslağını Yayımladı
Yazar : doğanumut Konuyu Paylaş :
Cevap Sayısı : 0 Görüntüleme : 1001


Meb Atama Ve Yer Değiştirme Taslağını Yayımladı
Konu: 1,257
Mesaj: 1,928
Teşekkür: +1074
Cinsiyet: Bay
Katılış Tarihi: 20/07/2012

okul_aile_birligi_yonetmelik_taslagi_c068c.jpg:

 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ 
(TASLAK)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
 
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, eğitim-öğretim hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için öğretmenliğe yapılacak atamalar ile öğretmenlerin yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1)
 Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacaklar ile bu eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1)
 Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1)
 Bu Yönetmelikte geçen; a) Alan: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin mezun oldukları yükseköğretim programına bağlı olarak atanabilecekleri alanları, 
b) Alan değişikliği: Öğretmenlerin, mezun oldukları yükseköğretim programına bağlı olarak atanabilecekleri alanlara geçişlerini,
c) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
ç) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
d) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,
e) Eğitim kurumu: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar ile bu kurumlarda yürütülen eğitim-öğretim etkinlikleri için program hazırlama, eğitim araç-gereci üretme, inceleme, değerlendirme, öğrenci ve öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve/veya yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri yürütme, rehberlik ve sosyal hizmetler verme yoluyla yardımcı ve destek olan kurumları,
f) Hizmet alanı: Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında her derece ve türdeki eğitim kurumlarının gruplandırılmasıyla oluşturulan alanları,
g) Hizmet bölgesi: Coğrafi durum, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden birbirine benzerlik gösteren bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Hizmet Bölgeleri Çizelgesindeki illeri,
ğ) Hizmet puanı: Öğretmenin görev yaptığı her hizmet alanı için bu Yönetmelikle belirlenen puanın o hizmet alanındaki çalışma süresi ile çarpımı sonucu elde edilen değeri,
h) Hizmet süresi: Atama veya yer değiştirmede esas alınan süreyi,
ı) İkinci görev: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesi ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesine göre yapılan yönetici görevlendirmesini,
i) KPSS: Öğretmenlik için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,
j) Norm kadro: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmî eğitim kurumlarında alanlar itibarıyla bulunması gereken öğretmen sayısını,
k) Öğretmen: Yükseköğretim kurumlarında genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon eğitimi alarak yetişmiş olup, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kurs ve seminerlerde eğitim-öğretim hizmetlerini yürütmek üzere öğretmen kadrosuna atananları,
l) Özel öğretim kurumları: 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren her türlü eğitim kurumunu, 
m) Pedagojik formasyon: Millî Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği çerçevesinde açılan öğretmenlik mesleğine yönelik derslerin yer aldığı programı,
n) Yer değiştirme: Öğretmenlerin, bu Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde görev yerlerinin değiştirilmesini,
o) Yıl: Göreve başlama tarihine göre geçen on iki aylık süreyi,
ö) Zorunlu çalışma yükümlülüğü: Öğretmenlerin, bu Yönetmelikle belirlenen hizmet bölgelerinin dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında bu Yönetmelikte belirtilen sürelerde zorunlu olarak çalışmalarını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğretmen Atamaları

Atama şartları

MADDE 5- (1) Öğretmenliğe atanacaklarda, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır; a)Mezun olunan yükseköğretim programının, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olması,
b) Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Pedagojik Formasyon Programı, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı veya Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlanmış olması,
c) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin kabul edilmiş olması,
ç) Sağlık durumu nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde görevine son verilenlerin, son başvuru tarihi itibarıyla üç yılını doldurmuş olmaları,
d) İlk atama kapsamında atanacakların, KPSS’den atanacakları alanlar için belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmaları,
e) Öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza alınmamış olması,
f) Öğretmenliğe ilk defa atanacakların, başvuruların yapıldığı yılın ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmaları.

Atama usulleri
MADDE 6- (1) Öğretmen kadrolarına atama usulleri şunlardır:

a) İlk atama, 
b) Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama,
c) Millî sporcuların ataması,
ç) Engellilerin ataması.İlk atama
MADDE 7- (1)
 Öğretmenlik görevine ilk defa atanacaklar ile halen kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memuru olarak görev yapanlardan öğretmenliğe ilk defa atanacaklar, 5 inci maddede belirtilen atama şartlarını taşımaları kaydıyla öğretmenliğe atanmak üzere ilk atama kapsamında başvurabilir.
(2) Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama yoluyla öğretmenliğe atanabilme niteliklerini taşıyanlar, istemeleri halinde ilk atama kapsamında da başvuruda bulunabilir. Başvurularda; ilk atama, yeniden atama veya kurumlar arası yeniden atama usullerinden yalnızca biri tercih edilebilir.

Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama
MADDE 8- (1) 
Devlet memurluğundan ayrılmış olanlar, daha önce öğretmenlikte adaylıklarının kaldırılmış olması şartıyla öğretmen olarak atanmak üzere yeniden atama kapsamında başvurabilir.
(2) Devlet üniversitelerinde en az iki yıl öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak görev yaptıktan sonra bu görevlerden ayrılanlar, mezun oldukları alanların Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olması kaydıyla öğretmen olarak atanmak üzere yeniden atama kapsamında başvurabilir.
(3) Kamu kurum ve kuruluşlarında halen görev yapmakta olanlar, daha önce öğretmenlikte adaylıklarının kaldırılmış olması şartıyla, öğretmen olarak atanmak üzere kurumlar arası yeniden atama kapsamında başvurabilir. 
(4) Devlet üniversitelerinde halen görev yapmakta olanlardan en az iki yıl öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak görev yapmış olanlar, mezun oldukları alanların Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olması kaydıyla öğretmen olarak atanmak üzere kurumlar arası yeniden atama kapsamında başvurabilir.

Millî sporcuların ataması
MADDE 9- (1)
 Millî sporculardan; a) Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Üniversiad Oyunları, Akdeniz Oyunları ile Dünya Askeri Oyunlarında ferdi ve takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenler,
b) Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler, gençler ve ümitler kategorilerinde Dünya ve Avrupa şampiyonaları ile Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler,
c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yarışmaların takım sporlarında en az on kez ülkemizi temsil ederek millî sporcu belgesi almış olanlar,
öğretmenlik için aranan genel ve özel şartları taşımaları kaydıyla, KPSS şartı aranmadan beden eğitimi öğretmenliğine atanmak üzere başvuruda bulunabilir. Bunların atamaları, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordine kurulmak suretiyle yapılır.

Engellilerin ataması
MADDE 10- (1) 
İlgili mevzuatında belirtilen oran ve üzerinde engeli olduğunu belgelendirenlerden sağlık durumu ve KPSS şartı hariç olmak üzere 5 inci maddede sayılan şartları taşıyanlar, ilgili mevzuatına göre engelliler için yapılan sınavda alınan puanlar üzerinden öğretmenliğe atanabilir.

Kontenjanların belirlenmesi
MADDE 11- (1)
 Bakanlığa atama izni verilen öğretmen kadrolarının en fazla %1’i yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atamada kullanılır.
(2) Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama için ayrılan kontenjanın dışında kalan kadrolar ilk atama için kullanılır. Beden eğitimi öğretmenliğine ilk atama kapsamında ayrılan kontenjanın en fazla %10’u millî sporcuların atamalarında kullanılır.
(3) İl millî eğitim müdürlükleri Bakanlıkça tahsis edilen kontenjanları, alanlar itibarıyla öğretmen ihtiyacına göre en alt hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarından başlamak suretiyle dağıtarak Bakanlığa bildirir.
(4) Atama usullerine ve alanlara göre belirlenen kontenjandan daha az sayıda başvuru olması durumunda artan kontenjan, öğretmen ihtiyacı çerçevesinde diğer atama usullerine ve alanlara aktarılabilir. 

Duyuru, başvuru ve tercihler 
MADDE 12- (1)
 Öğretmen atama duyurusu, KPSS sonuçlarının ilanından sonra Bakanlığın internet sitesinde yapılır. 
(2) Duyuruda; öğretmenliğe başvuracaklarda aranacak şartlar ve istenecek belgeler, atama usullerine göre alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan, öğretmenliğe atamaya esas alınacak puan türleri ve taban puanlar, başvurunun yapılma şekli, başvuru yeri ve süresi ile başvuru ve atamaya ilişkin diğer hususlara yer verilir.
(3) Başvurular, elektronik ortamda yapılır ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak başvuru bürolarına onaylatılır. Yapılan inceleme sonucunda hatalı veya eksik olduğu görülen başvurular il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince reddedilir. Onaylanmayan başvurular geçersiz sayılır. Bu kapsamda yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
(4) Öğretmenliğe atanma isteğinde bulunan adaylar en fazla 80 tercihte bulunabilir. Adaylar başvurularında, tercihleri dışına atanmayı kabul edip etmediklerini de belirtir.
(5) Başvuruların, başvurunun yapıldığı gün ya da bir sonraki gün mesai saatleri içinde başvuru bürolarına onaylatılması zorunludur. Bu süre içerisinde onaylatılmayan başvurular geçersiz sayılır. Bu durumdaki adaylar, yeniden başvuru yaparak başvuru süresi içerisinde başvurularını onaylatır.
(6) Öğrenimleri birden fazla alana kaynak olanlar, bu alanların tamamı için başvuruda bulunabilir.
(7) Öğretmenlikten ayrılmış olanlar; a) Bakanlıkça en son düzenlenen atama kararnamelerinde belirtilen alana, 
b) Öğrenimi birden fazla alana kaynak olanlar, bu alanların tamamına, 
c) Uygulamadan kaldırılan alanın öğretmenleri, öğrenimleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara, 
yeniden atanmak üzere başvuruda bulunabilir.
(cool.gif Adaylar başvurularını şahsen yapabilecekleri gibi noter aracılığıyla vekâlet verdikleri kişilere de yaptırabilir.

Atamalar
MADDE 13- (1)
 İlk atama kapsamında öğretmenliğe yapılacak atamalar, KPSS puan üstünlüğüne göre tercihler de dikkate alınarak ilan edilen kontenjan sınırlılığında elektronik ortamda yapılır. Puan eşitliği hâlinde sırasıyla, doğum tarihi daha önce olan, atanacağı alana kaynak olan yüksek öğretim programından daha önce mezun olan aday atanır; eşitliğin devamı halinde ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.
(2) Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atamalar, 657 sayılı Kanunun 4/A maddesi kapsamında öğretmen olarak görev yapmakta iken askere alınanların askerlikte geçen hizmet süreleri dâhil olmak üzere, Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen öğretmenlik süreleri ile devlet üniversitelerinde öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak geçirilen hizmet süresi dikkate alınarak hizmet süresi fazla olandan başlamak üzere tercihler de dikkate alınarak ilan edilen kontenjan sınırlılığında elektronik ortamda yapılır. Bu sürelerin eşitliği hâlinde diğer unvanlarda devlet memuru olarak geçen hizmet süresi fazla olanın ataması yapılır; eşitliğin devamı halinde ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir. 
(3) Millî sporcuların atamaları, ilgili mevzuatına göre Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenen sıralamaya göre yapılır. 
(4) Engellilerin atamaları, ilgili mevzuatına göre yapılan sınavda alınan puan üstünlüğüne göre tercihler de dikkate alınarak yapılır.

Tebligat ve göreve başlatma işlemleri
MADDE 14- (1)
 Atamalar, yapıldığı tarihten itibaren Bakanlık internet sitesinde duyurulur. Tebligat, adayın başvurusunda belirttiği elektronik adrese yapılır. Tebligat, adayın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Adaylar, tebligatın yapılmış sayıldığı tarihten itibaren 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü maddelerinde belirtilen sürelerde göreve başlamak zorundadır.
(2) Göreve başlamak üzere atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne başvuran adaylardan kimlik, adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı, askerlik durumu ve sağlık beyanları dışında duyuruda belirtilen diğer belgeleri eksiksiz ve uygun olanlar göreve başlatılır. Beyanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından doğrulanmayanlar ile kendilerinden alınan bilgi ve belgelerde atamaya mani hali olduğu tespit edilenler göreve başlatılmaz; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Bakanlığa bildirilir. 
(3) Yasal sürelerde göreve başlamayanlar ile beyanları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından doğrulanmayanların atamaları iptal edilir. Yasal süre içinde göreve başlamadığı için ataması iptal edilenler, atama tarihinden itibaren bir yıl süreyle yeniden öğretmenliğe atanamaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi

Atanacaklarda aranacak şartlar
MADDE 15- (1)
 Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri öğretmenliklerine ilk defa atanacaklarda; a) Halen bulunulan alanın, başvuru tarihi itibarıyla atanılacak alana uygun olması,
b) Başvurunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dâhil en az 3 yıl öğretmenlik yapılmış olması,
şartları aranır.

Duyuru ve başvuru
MADDE 16- (1)
 İhtiyaç halinde fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri öğretmenliklerine atama yapılmak üzere valiliklerce, il genelinde her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az on gün önce duyuru yapılır. Duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumlarının adları, alanlar itibarıyla boş bulunan norm kadro sayıları, başvuruda bulunacaklarda aranacak şartlar, tercih sayıları ve diğer hususlar belirtilir.
(2) Birinci fıkrada sayılan eğitim kurumlarına atanmak isteyen öğretmenlerden 15 inci maddede belirtilen şartları taşıyanlar ile bu eğitim kurumlarına daha önce ilgili mevzuatına göre atananlardan herhangi bir nedenle bu eğitim kurumlarından ayrılmış olanlar, görev yapmakta oldukları ilde bulunan eğitim kurumlarına atanmak üzere başvuruda bulunabilir.

Atama 
MADDE 17- (1) 
Başvuruda bulunanlardan fen lisesi ve sosyal bilimler lisesi öğretmenliklerine daha önce ilgili mevzuatına göre atanıp herhangi bir nedenle bu eğitim kurumlarından ayrılmış olanlar, tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre valiliklerce atanır.
(2) Öğretmen ihtiyacı birinci fıkraya göre yapılan atamalarla karşılanamayan fen liseleri ile sosyal bilimler liselerinin boş bulunan öğretmen kadrolarına, bu eğitim kurumlarına ilk defa atanmak üzere başvuruda bulunanlar, tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre valiliklerce atanır.
(3) Adayların hizmet puanlarının eşitliği halinde, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olan adayın ataması yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday kura ile belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Spor Liselerinin Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi

Değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonu 
MADDE 18- (1)
 Spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine ilk defa atanacak öğretmenlerin belirlenmesi amacıyla yapılacak duyuru, başvuru, değerlendirme ve uygulama sınavı için illerde değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonu oluşturulur. 
(2) Değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonu; il millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısının/şube müdürünün başkanlığında; il millî eğitim müdürünce belirlenmek üzere ilçe millî eğitim müdürlüklerinden bir şube müdürü, alanı beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim olan birer eğitim kurumu müdürü ya da öğretmen olmak üzere 5 kişiden oluşturulur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir.
(3) Değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonunun sekretarya işlemleri, il millî eğitim müdürlüklerinin insan kaynakları hizmetlerinden sorumlu şube müdürlüğünce yürütülür.

Komisyonların görevleri
MADDE 19- (1)
 Değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonunun görevleri şunlardır; a) Spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine ilk defa atanmak üzere başvuruda bulunan adayların değerlendirmelerini yaparak sonuçların ilanını sağlamak,
b) Uygulama sınavını yaparak sonuçların ilanını sağlamak,
c) Değerlendirme sonuçları ile uygulama sınavı sonuçlarına yapılacak itirazları karara bağlamak,
ç) Değerlendirme ile uygulama sınavı sonuçlarına göre atamaya esas puanların belirlenmesini ve ilanını sağlamak.

Atanacaklarda aranacak şartlar
MADDE 20- (1) 
Spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine ilk defa atanacaklarda; a) Halen bulunulan alanın, başvuru tarihi itibarıyla atanılacak alana uygun olması,
b) Başvurunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dâhil en az 3 yıl öğretmenlik yapılmış olması,
şartları aranır.

Duyuru ve başvuru
MADDE 21- (1)
 İhtiyaç halinde spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine atama yapılmak üzere valiliklerce, il genelinde her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az on gün önce duyuru yapılır. Duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumlarının adları, alanlar itibarıyla boş bulunan norm kadro sayıları, başvuruda bulunacaklarda aranacak şartlar, tercih sayıları ve diğer hususlar belirtilir.
(2) Birinci fıkrada sayılan eğitim kurumlarının ilgili alanlarına atanmak isteyen öğretmenlerden 20 nci maddede belirtilen şartları taşıyanlar ile bu eğitim kurumlarına daha önce ilgili mevzuatına göre atananlardan herhangi bir nedenle bu eğitim kurumlarından ayrılmış olanlar, görev yapmakta oldukları ilde bulunan eğitim kurumlarına atanmak üzere başvuruda bulunabilir.

Değerlendirme ile uygulama sınavı
MADDE 22- (1) 
Spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine ilk defa atanmak üzere başvuruda bulunan öğretmenler değerlendirmeye tabi tutulur.
(2) Adaylar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 Değerlendirme Formu üzerinde yapılan değerlendirme sonucu aldıkları puana göre alanlar itibarıyla sıralanır ve en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar itibarıyla ilan edilen kadro sayısının üç katı aday uygulama sınavına alınır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da uygulama sınavına alınır. 
(3) Uygulama sınavına alınan adaylar, değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonu tarafından bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4 Uygulama Sınavı Formunda yer alan konular ve puanlar üzerinden ayrı ayrı değerlendirilir. Uygulama sınavında 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılır.
(4) Uygulama sınavında başarılı olan adayların atamaya esas puanları, Ek-3’te yer alan Form üzerinden aldıkları puanın yüzde ellisi ile uygulama sınavından aldıkları puanının yüzde ellisinin toplamı üzerinden belirlenir.

Değerlendirme ile uygulama sınavı sonuçlarına itiraz
MADDE 23- (1)
 Değerlendirme sonuçlarına, değerlendirme sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren en geç beş gün içinde il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonuna itiraz edilebilir. Bu itirazlar değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonu tarafından uygulama sınavından önce sonuçlandırılır.
(2) Uygulama sınavı sonuçlarına, sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren en geç beş gün içinde il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonuna itiraz edilebilir. Bu itirazlar, başvuru tarihinden itibaren en geç beş gün içinde değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlar ilgililere bildirilir.

Atama
MADDE 24- (1)
 Başvuruda bulunanlardan spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine daha önce ilgili mevzuatına göre atanıp herhangi bir nedenle bu eğitim kurumlarından ayrılmış olanlar, tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre valiliklerce atanır.
(2) Öğretmen ihtiyacı birinci fıkraya göre yapılan atamalarla karşılanamayan spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine ilk defa atanmak üzere başvuruda bulunanlardan uygulama sınavında 70 ve üzerinde puan alanlar, tercihleri de dikkate alınarak 22 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre belirlenen atamaya esas puan üstünlüğüne göre valiliklerce atanır.
(3) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla Ek-3’te yer alan Forma göre değerlendirme puanı, Ek-4’te yer alan Forma göre uygulama sınavı puanı, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olan adayın ataması yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday kura ile belirlenir.
(4) Atama işlemleri, itirazların sonuçlandırıldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde tamamlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Hizmet Bölgeleri, Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları

Hizmet bölgeleri 
MADDE 25- (1)
 Öğretmen ihtiyacı, coğrafi durum, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden benzerlik gösteren iller gruplandırılarak üç hizmet bölgesi oluşturulmuş ve bu iller, Ek-1 Hizmet Bölgeleri Çizelgesinde gösterilmiştir. Hizmet bölgeleri, öğretmen ihtiyacı ve çalışma şartlarındaki değişmeler çerçevesinde Bakanlıkça yeniden belirlenebilir.

Hizmet alanları
MADDE 26- (1)
 Öğretmen ataması ve çalıştırılmasında güçlük derecesi bakımından benzerlik gösteren eğitim kurumları gruplandırılarak altı hizmet alanına ayrılmıştır.
(2) Eğitim kurumlarından 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındakiler zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamı dışında; 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarındakiler ise zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında olacak şekilde valiliklerce belirlenerek değerlendirilmek üzere Bakanlığa bildirilir.
(3) Eğitim kurumlarının yer aldığı hizmet alanları ve bu hizmet alanları için öngörülen hizmet puanları Ek-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesinde belirtilir ve Bakan onayından sonra Tebliğler Dergisinde yayımlanır.
(4) Eğitim ve öğretime yeni açılması, dönüştürülmesi ya da benzeri nedenlerden dolayı Ek-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesinde yer almayan eğitim kurumlarının yer alacağı hizmet alanları ile hizmet puanları, çizelgede değişiklik yapılana kadar o eğitim kurumuna en yakın eğitim kurumu emsal alınarak değerlendirilir. Bu eğitim kurumları, valiliklerce her yılın kasım ayı içinde Bakanlığa bildirilir ve Bakanlıkça yapılacak değerlendirmeden sonra Ek-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesine dâhil edilerek Tebliğler Dergisinde yayımlanır.

Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarının belirlenmesi
MADDE 27- (1)
 Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alınacak eğitim kurumları, kurumun bulunduğu yerin nüfusu, coğrafi konumu, sosyo-ekonomik yönden gelişmişlik düzeyi, sağlık ve ulaşım şartları dikkate alınarak; a)Eğitim kurumunun bulunduğu yerin bağlı olduğu il veya ilçeye günü birlik gidiş-dönüş imkânının bulunup bulunmadığı, 
b) Öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmenlerce karşılanamadığı durumlarda ek ders ücreti karşılığı görevlendirilebilecek yükseköğrenimli potansiyel aday sayısının yeterli olup olmadığı,
c) Eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerine atanan bir öğretmenin, isteğiyle en az üç eğitim-öğretim yılı görev yapıp yapmadığı,
ç) Eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerinde yeteri kadar lojman olup olmadığı ya da barınma, ikamet ve konaklama imkânlarının bulunup bulunmadığı, 
d) Eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerindeki okullaşma oranı, norm kadro durumu ile öğretmen ihtiyacının aynı yerdeki diğer eğitim kurumlarındaki öğretmenlerle karşılanıp karşılanamadığı,
e) Sosyal, sportif ve kültürel faaliyet yapılabilecek ortamların bulunup bulunmadığı,
f) Sağlık kurumu bulunup bulunmadığı ya da tedavi hizmetlerinin istenilen düzeyde yerine getirilip getirilemediği,
g) Eğitim kurumunun bulunduğu yerde asayişi sağlayacak güvenlik biriminin bulunup bulunmadığı,
ğ) Eğitim kurumunun bulunduğu hizmet alanında başka eğitim kurumu bulunup bulunmadığı,
gibi hususlar ile illerin özelliklerine göre diğer hususlar da göz önünde bulundurulmak suretiyle valiliklerce belirlenerek değerlendirilmek üzere Bakanlığa bildirilir.
(2) Öğretmen ihtiyacı ve çalışma şartlarındaki değişmeler çerçevesinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları, kapsama alındıkları tarihten itibaren her üç yılda yapılacak değerlendirmeye göre yeniden belirlenebilir. 
(3) Eğitim-öğretime yeni açılan ya da dönüştürülen eğitim kurumları ile bulundukları yerleşim yerinin idari bağlılığının değişmesi ve benzeri nedenlerle hizmet alanının yeniden belirlenmesi gereken eğitim kurumları, her yıl valiliklerin kasım ayı içinde yapacakları teklifler doğrultusunda aralık ayı içinde Bakanlıkça değerlendirilir ve Tebliğler Dergisinde yayımlanır.

Hizmet puanları
MADDE 28- (1)
 Bir yıllık çalışmaları karşılığında olmak üzere, öğretmenlerden:
a) Birinci hizmet bölgesinde bulunan illerin; 1. Hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 10, 
2. Hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 11,
3. Hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 12,
4. Hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14, 
5. Hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 16, 
6. Hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18, 
b) İkinci hizmet bölgesinde bulunan illerin; 1. Hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 12, 
2. Hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 13, 
3. Hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14, 
4. Hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18, 
5. Hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 20, 
6. Hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 22, 
c) Üçüncü hizmet bölgesinde bulunan illerin; 1. Hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14, 
2. Hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 16, 
3. Hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18, 
4. Hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 22, 
5. Hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 26, 
6. Hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 30 
hizmet puanı verilir. 
(2) Hizmet puanı, öğretmenin görev yaptığı her hizmet alanı için bu Yönetmelikle belirlenen puanın o hizmet alanındaki çalışma süresi ile çarpımı sonucu elde edilir. 
(3) Hizmet puanının hesabına esas sürelerin yıldan artan her ayı için o hizmet alanında bir yıllık süreye karşılık gelen puanın 1/12'si esas alınır. Aydan artan süreler dikkate alınmaz. Yıldan artan süreler için hesap edilen hizmet puanının kesirli olması hâlinde kesirli puan tama tamamlanır. Bu şekilde hesaplanacak hizmet puanı, o hizmet alanı için bir yıl hizmet karşılığında öngörülen puandan çok olamaz. Aynı hizmet alanında bulunan eğitim kurumlarında geçen süreler birlikte değerlendirilir.
(4) Bir defaya mahsus olmak ve lisansüstü eğitimlerden yalnızca en yüksek öngörülen puan dikkate alınmak üzere doktora öğrenimini tamamlayanların hizmet puanlarına 90, tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlayanların hizmet puanlarına 44, tezsiz yüksek lisans öğrenimini tamamlayanların hizmet puanlarına 36 puan eklenir. Yatılı bölge ortaokullarında görev yapan kadın öğretmenlerin hizmet puanlarına her yıl için 12, erkek öğretmenlerin hizmet puanlarına ise her yıl için 6 puan eklenir. 

Hizmet puanının hesabında dikkate alınacak süreler
MADDE 29- (1)
 Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesaplanmasında; a)Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte ve 4/C maddesi kapsamında kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirilen süreler ile ödenen sigorta primi gün sayısı kadar olmak üzere, Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığında görev yapılan süreler ile vekil öğretmenlikte ve usta öğreticilikte geçirilen süreler görevin yapıldığı hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden, 
b) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında devlet memuru statüsünde geçirilen süreler, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu ve 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olarak geçirilen süreler, askerlikte geçirilen hizmet sürelerinin tamamı ile ödenen sigorta primi gün sayısı kadar olmak üzere, özel öğretim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak geçirilen süreler görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden,
değerlendirilir. 
(2) Bakanlığın merkez teşkilatında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin bu süreleri Ankara Millî Eğitim Müdürlüğünün, Bakanlığın taşra teşkilatında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin bu süreleri görev yaptıkları il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün, diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin bu süreleri ise geçici olarak görevlendirildikleri eğitim kurumunun dâhil olduğu hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden değerlendirilir. 
(3) Askerlik dâhil olmak üzere, yurt dışında resmi görevle geçirilen hizmet süreleri birinci bölgenin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden değerlendirilir.
(4) Mehil müddetinde geçen süreler, eski görev yeri için öngörülen hizmet puanı üzerinden değerlendirilir.
(5) Askerlikte geçirilen süreler hariç olmak üzere, aylıksız izinli olarak geçirilen süreler hizmet puanı hesabında dikkate alınmaz.
(6) Hizmet puanı hesabında; il, ilçe, belde ve köyler görevin geçirildiği tarihteki statüleri itibarıyla dikkate alınır.

ALTINCI BÖLÜM
Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü

Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları ve süreleri
MADDE 30- (1)
 Bakanlık öğretmen kadrolarında 6/5/2010 tarihinden sonra göreve başlayanlar: 
a) Birinci hizmet bölgesindeki illerin; 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 7 yıl, 
5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl, 
6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl, 
b) İkinci hizmet bölgesindeki illerin; 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl, 
5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl, 
6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl,
c) Üçüncü hizmet bölgesindeki illerin; 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl, 
5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl, 
6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 3 yıl,
çalışmakla yükümlüdür. Zorunlu çalışma yükümlülüğü, 4, 5 veya 6 ncı hizmet alanlarından birinde ya da birkaçında yerine getirilebilir.

Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler
MADDE 31- (1)
 Yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında üç yıl görev yapan öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına, tercihlerine ve hizmet puanlarına göre atanır; başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların atamaları Bakanlıkça resen yapılır. 
(2) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden mazerete bağlı zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenenler ile adaylıkları kaldırılanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilir. Bunlardan hizmet puanlarının yetersizliği veya alanlarında ihtiyaç bulunmaması gibi nedenlerden dolayı tercihlerine ataması yapılamayanlar bulundukları yerde görevlerine devam eder.
(3) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, aile birliği mazereti veya sağlık mazeretlerinin devam ettiğini her yıl Bakanlıkça belirlenen dönemlerde belgelendirir. Mazeretlerini belgelendiremeyenler, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek ya da eksik kalan hizmetlerini tamamlamak üzere bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen usulle atanır. 
(4) Mazerete bağlı yer değiştirmeler hariç olmak üzere, zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıl süreyle görev yapanlar, il içindeki ya da diğer illerdeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilir. Bu şekilde atanan öğretmenler, atandıkları yer için öngörülen zorunlu çalışma süresine tabi tutulur; ancak, zorunlu çalışma süresi yönünden daha önce görev yaptıkları hizmet alanından daha az çalışma süresi öngörülen hizmet alanlarına atananlar, atandıkları tarihten itibaren en az bir yıl geçmeden ve zorunlu hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan mazeret durumu hariç herhangi bir nedenle yer değiştirme isteğinde bulunamaz.
(5) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden görevli oldukları eğitim kurumunun kapanması, norm kadro uygulaması, mazeret veya diğer nedenlerle görev yerleri zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına değiştirilen öğretmenlerin bulundukları hizmet alanında çalışmaları gereken sürenin hesabında, daha önce görev yaptıkları eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir. 
(6) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görevli iken mazeretleri nedeniyle 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar, mazeretlerinin ortadan kalkması hâlinde ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere 4, 5 veya 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarına atanır.
[b][color=#000000]


Teşekkür Edenler:
Alıntı Yap
.Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  MEB, 5 bin ücretli öğretmen atama duyurusunu yayımladı Mesut Hayat 0 302 15/05/2018, 19:44
Son Yorum: Mesut Hayat
  Bakan Yılmaz Ücretli Öğretmenler İçin Atama Tarihini Verdi doğanumut 0 223 16/04/2018, 16:11
Son Yorum: doğanumut
  Ücretli Öğretmen Atama Başvurusu Ne Zaman? Şartlar Ve Alım Yapılacak Branşlar? doğanumut 0 306 27/03/2018, 18:22
Son Yorum: doğanumut
  MEB, Öğretmen Performans Değerlendirme Yönetmelik Taslağını, görüşe açtı doğanumut 0 3,315 23/02/2018, 19:20
Son Yorum: doğanumut
  MEB Şube Müdürlüğü Atama Takvimi doğanumut 2 305 29/01/2018, 21:45
Son Yorum: doğanumut
  BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu Yayımlandı doğanumut 2 690 25/01/2018, 19:53
Son Yorum: doğanumut
  MEB 2018 Yılı Ocak Ayı Özür Durumu Atama Takvimi doğanumut 0 550 29/12/2017, 23:12
Son Yorum: doğanumut
  O İl'den Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme Duyurusu doğanumut 0 748 11/12/2017, 18:24
Son Yorum: doğanumut
  Öğretmenlerin 2017 Eylül 2. İl İçi Ve İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurus Mesut Hayat 0 889 05/09/2017, 19:56
Son Yorum: Mesut Hayat
  MEB, 2017 yılı iş takvimini yayımladı...TIKLAYIN... doğanumut 0 798 28/12/2016, 18:59
Son Yorum: doğanumut

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Türkiye
Powered by MyBB © 2002-2018 MyBB Group
Forum Destek Yetkilisi: Samed BAYRAM


Tasarım