Türkçe Dersi Kaynak Siteniz | MesutHayat.Com
Konuyu Okuyanlar: 2 Ziyaretçi
Türkçe Dersi Kaynak Siteniz | MesutHayat.Com Konu Bilgileri
Konu Başlığı : Mektup - Mektubun Özellikleri Mektup Türünde Yazılmış Eserler Ve Yazarları
Yazar : leyla34 Konuyu Paylaş :
Cevap Sayısı : 0 Görüntüleme : 79028


Mektup - Mektubun Özellikleri Mektup Türünde Yazılmış Eserler Ve Yazarları
Konu: 422
Mesaj: 787
Teşekkür: +2145
Cinsiyet: Bayan
Katılış Tarihi: 20/07/2012

Mektup - Mektup Türünde Yazılmış Eserler Ve Yazarları


Birbirinden ayrı yerlerde bulunan kişi veya kurumlar arasında özel veya resmi haberleşmeyi sağlayan yazı türüne “mektup” denir

Mektup Türleri

Mektuplar “edebi mektuplar”, “özel mektuplar”, “resmi mektuplar”, “iş mektupları” ve “açık mektuplar” olmak üzere temelde beşe ayrılır Bunların dışında manzum şekilde, yani şiir olarak yazılan mektuplar da vardır

a- Özel Mektuplar:

Birbirinden uzakta bulunan yakın akraba veya arkadaşların haberleşmek, bir olayı aktarmak, bilgi vermek, ortak düşünceleri paylaşmak gibi çeşitli amaçlarla yazdıkları ve sadece yazanla okuyanı ilgilendiren mektuplardır

Özel mektuplar, konularına göre değişik isimlerle anılır:

“Aile mektupları, tebrik mektupları, teşekkür mektupları, davet mektupları (davetiyeler), taziye mektupları, özür mektupları” gibi Özel mektupların gizliliği söz konusudur ve bu gizlilik kanunla korunmuştur

b- Edebî Mektuplar:

Edebî mektuplar açık olarak bir dergide veya gazetede yayımlanır Yazar, birine hitaben herhangi bir konudaki görüşlerini, düşüncelerini, duygularını anlatır Ancak asıl amaç bu duygu, düşünce ve görüşleri herkese anlatmaktır

Edebî mektuplardan yazıldıkları döneme ait sanat, edebiyat ve fikir olayları hakkında bilgi edinmek de mümkündür Edebiyat dünyasında tanınmış sanatçılar birbirlerine yazdıkları mektuplarla genelde fikir ve sanat olaylarını, eserleri tartışırlar

Olaya bağlı sanatsal türlerde de edebî mektuplardan yararlanılır Özellikle hikâye ve roman türlerinde kahramanların hayatlarını, ruh hâllerini, duygularını, düşüncelerini, anlayışlarını daha etkili anlatmak için zaman zaman mektuplar araç olarak kullanılmıştır Hatta kahramanların birbirlerine yazdıkları mektuplardan oluşan romanlar da vardır

Belli bir konuya bağlı kalmadan bütün hayatı içine alabilen bir anlatım aracıdır Gönderenin iç dünyasından veya çevresinden seçilen haberler, çeşitli gözlemler, bir toplumun ve çevrenin özellikleri mektubun konusu olabilir Mektubu yazan kişi yaşadığı çevreyi ve hayatı da anlatır Bu bakımdan mektuplarda devirlerin, çevrelerin düşünce tarzlarını, âdetlerini, kısacası yaşayış şekillerini bulmak mümkündür Böyle mektuplar, tarih araştırmacıları için belge niteliği taşır

Bazı Avrupalıların eski Türk yaşamı ile ilgili mektupları bugün tarihi belge olarak kabul edilir Lady Montegu'nun Şark Mektupları bu türe örnektir

Edebi Nitelik Taşımayan Özel Mektup

Birbirini çok yakından tanıyan kişilerin karşılıklı yazdıkları mektuplardır

Bunların belirleyici özelliği kişiden kişiye yazılmış olması, içten ve senli benli bir dille oluşturulmalarıdır Böyle mektuplarda bir alana sıkı sıkıya bağlanmak gerekmez

Özel mektuplar hitap, gövde, sonuç bölümlerinden oluşur Tebrikler, telgraf, davetiyeler, tebrik mektupları, taziyeler özel mektup çeşitlerinden bazılarıdır

Resmi Mektuplar (Dilekçe)

Devlet dairelerinin kendi aralarında veya kişilerle devlet daireleri arasında yazılan mektuplardır Bu tür mektuplarda çizgisiz beyaz kâğıt kullanılır Anlatım ciddi olmalı, konu dışında ayrıntılara ve özel isteklere yer verilmemelidir

Dilekçe yazarken şu kurallara dikkat edilir:


Gereksiz ayrıntılara yer verilmez, yalın ve anlaşılır bir dil kullanılır

Çizgisiz beyaz kâğıda yazılır

Dilekçe hangi kuruma veriliyorsa, bu makamın adı başa yazılır Kurum adının sağ altına kurumun bulunduğu şehrin adı yazılır

Konu kısaca anlatılır

İlgili makamın bilgisine sunulduğu ve gereğinin yapılması ifade edilir (Bu bölüm kişinin dileğine ilişkin sonuç bölümüdür Alt makama yazılırsa "rica ederim" üst makama yazılırsa "arz ederim" şeklinde yazılır)

Dilekçenin sağ alt köşesine sırasıyla tarih, imza yer alır; ad, soyad yazılır

Sol alt köşeye ise adres ve varsa ekler yazılır


İş Mektupları

Ticaret ve endüstri kurumlarının birbirlerine ya da kişilere, kişilerin bu kurumlara gönderdikleri mektuplara denir İş mektuplarının en çok kullanılan çeşidi dilekçedir

Bir talebi ya da siparişi bildirmek, bir soruna açıklık getirmek, iş başvurusunda bulunmak, bir üst makama belirli bir durumla ilgili bilgi iletmek vb amaçlarla kişiler ile kişiler, kişiler ile kurumlar ya da kurumlar ile kurumlar arasında yapılan yazışmalardır

Özellikleri:
Kuruma ya da kişiye yönelik hitapla başlanmalıdır
Ad, adres, tarih belirtilmelidir
Açık, duru, yalın, düzgün bir Türkçeyle kaleme alınmalıdır
Amaç açıkça belirtilmelidir
Birden fazla sorun söz konusuysa, bunlar maddeler ya da paragraflar hâlinde belirtilmelidir
Saygılı, ciddi bir dil ve üslup kullanılmalıdır
Mektup bir kurum tarafından yazılıyorsa, kurumun antetli kâğıdı ve zarfı kullanılmalıdır
Daha önce yazılmış bir mektuba karşılık olarak yazılıyorsa, "ilgi" başlığı altında hangi tarih ve hangi sayılı, hangi konuyla ilgili yazıya karşılık olduğu belirtilmelidir
Sorun, durum ya da dilek açıkça ve kısa cümlelerle belirtilmelidir
Sonuç cümlesinde makamlar arasındaki hiyerarşik düzene dikkat edilmelidir Üst makam alt makama yazıyorsa ya da makamlar arasında denklik varsa "rica ederim", alt makam üst makama yazıyorsa "saygılarımla arz ederim" ifadesiyle cümle tamamlanmalıdır
Kurumdan kişiye ya da kuruma yazılıyorsa kurumun en üst makamı tarafından, kişiden kişiye yazılıyorsa yazan tarafından imzalanmalıdır
Ek belgeler mektubun sonunda "Ekler" başlığı altında ve maddeler hâlinde belirtilmelidir
Bilgisayarla ya da daktiloyla yazılmalıdır
Çizgisiz beyaz kâğıt kullanılmalıdır
Yazım ve noktalama kurallarına uyulmalıdır


Dünya Edebiyatında Mektup


Mektubun edebî tür olarak gelişimi Latin edebiyatına dayanmaktadır

Mektubun bugünkü anlayışa uygun niteliğe ulaşması ise 16 yüzyıldan sonradır Bu dönemden itibaren Fransa, İtalya, İngiltere ve Almanya’da bu türün yaygınlaştığı görülmektedir

Mektup türünün ustaları da ancak 18 - 19 yüzyılda yetişmiştir Özellikle Fransa’da Mme de Sevigne (Mim Dö Sevig), Voltaire (Volter), Rousseau (Ruso) bu türü çok kullanan sanatçıların başında gelmektedir

Mektup türü hikâye ve romanların yazımında da kullanılmıştır

Bazı sanatçılar eserlerini romanlarını daha içten ve etkili olur diye mektup tarzında kaleme almışlardır Batı edebiyatında Balzac “Vadideki Zambak”ı, Goethe “Genç Werther’in lstırapları”nı J J Rousseau “Nouvelle Heloise”ı bu şekilde yazmıştır

Bazı Avrupalıların eski Türk hayatı ile ilgili mektupları, bugün tarihi belge olarak kabul edilmektedir Lady Montegu’nün (Leydi Montegü) “Şark Mektupları (Türkiye mektupları)” bu eserlerden biridirTürk Edebiyatında Mektup


Türk edebiyatında mektup türünün geçmişi çok eskilere dayanmaktadır “Münşeat”larda özel ve resmî mektuplara çokça yer verilmiştir Yalnız bunların dili çok süslü ve ağırdır Münşeatlar yazarının adıyla anılmaktadır: “Münşeat-ı Feridun Bey”, “Münşeat-ı Kâni” gibi

Tanzimat’tan sonra ise gazetelerde yayımlanan birçok açık mektup göze çarpar “Münşeat” adı verilen örnek mektup metinleri, bu dönemde kalıplaşmış bir biçimi olan mektup türünün yaşamasını sağlamıştır

Tanzimat’tan sonra ilk ilgi çekici mektup örnekleri Akif Paşa’ya aittir ve bu mektuplar 1885’te yayımlanmıştır

Sonraki dönemlerde de ünlü kişilerin mektupları kitap halinde basılmıştır Namık Kemal’in “Hususî Mektuplar”, Abdülhak Hâmid Tarhan’ın “Mektuplar”, Muallim Nâci’nin “Muhaberât ve Muhâverât” adlı eserleri bunlara örnek gösterilebilir

Sonraki dönemlerde bazı sanatçılar ise mektuplardan oluşan romanlar hikâyeler, anılar, gezi yazıları kaleme almıştır Halide Edip’in “Handan”; Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın “Mutallaka”, “Sevda Peşinde”; Reşat Nuri Güntekin’in “Bir Kadın Düşmanı” adlı romanları bunlar arasında sayılabilir Ömer Seyfettin bazı hikâyelerini, Yakup Kadri Karaosmanoğlu “Bir Serencam”ı mektup tarzında kaleme almıştır

Mektup tarzında yazılan gezi yazıları da vardır Cenap Şehabettin’in “Hac Yolunda”, “Avrupa Mektupları”; Ahmet Rasim’in “Romanya Mektupları” böyle yazılmıştır

Mektup tarzında yazılmış şiirler de vardır: Kemalettin Kamu’nun “İzmir Yolunda Son Mektup”, Orhan Veli’nin “Oktay’a Mektuplar” adlı eserleri bu şekilde yazılmıştır

Bazı sanatçılar da değişik eserlerini mektuplar şeklinde kaleme almışlardır Nurullah Ataç’ın “Okura Mektuplar” adlı deneme kitabı mektuplardan oluşmaktadır

Cumhuriyet döneminde de bazı sanatçıların mektupları toplanarak kitap halinde yayımlanmıştır Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir:

Cevat Şakir Kabaağaçlı: Mektuplarla Halikarnas Balıkçısı
Nazım Hikmet: Kemal Tahir’e Hapishaneden Mektuplar
Ahmet Hamdi Tanpınar: Mektuplar
Cahit Sıtkı Tarancı: Ziya’ya MektuplarTeşekkür Edenler:
Alıntı Yap
.Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 2 Ziyaretçi

Türkiye
Powered by MyBB © 2002-2018 MyBB Group
Forum Destek Yetkilisi: Samed BAYRAM


Tasarım