Kısaltmalar Dizini (TDK)

 KISALTMALAR DİZİNİ

bos

                                     -A-

A Alay

AA Anadolu Ajansı

AADFI bk. AKBB

AAET Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu

AB 1. Adalet Bakanlığı 2. Amerikan Borsası 3. Avrupa Birliği

ABB Avrupa Birliği Bankası

ABD Ana bilim dalı

ABGS Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

ABKF Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu

ABÖ Afrika Birliği Örgütü

ABS Motorlu taşıtlarda fren sistemi (Antilock Braking System)

ACU bk. ATB (Asian Clearing Union)

ACÜ Acıbadem Üniversitesi

AÇSAP Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü

ADB bk. AKB (African Development Bank)

ADFD bk. ADKF (Abu Dhabi Fund For Development)

ADKF Abu Dabi Kalkınma Fonu

ADSL Asimetrik sayısal abone hattı (Asymmetric Digital Subscriber Line)

ADÜ Adnan Menderes Üniversitesi

ADYÜ Adıyaman Üniversitesi

AEGM Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü

AEİBÖ Avrupa Ekonomik İş Birliği Örgütü

AEK bk. BMAEK

AET Avrupa Ekonomik Topluluğu

AEÜ Ahi Evran Üniversitesi

AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

AFFB Avrupa Futbol Federasyonları Birliği

AFİF Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu

AFP bk. FBA (Agence France Press)

age. Adı geçen eser

AGİK Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Konferansı

AGİT Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı

AGM Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü

agm. Adı geçen makale

agy. Adı geçen yayın

AİBÖ Avrupa İş Birliği Örgütü

AİBÜ Abant İzzet Baysal Üniversitesi

AİÇÜ Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

AIDS Edinilmiş bağışıklık yetersizliği belirtisi (Acquired immune def iciency syndrome)

AİHAD Avrupa İnsan Hakları Adalet Divanı

AİHM Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

AİHS Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

AİK Afrika İktisat Komisyonu

AİKB Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası

AİPB Avrupa İktisadi ve Parasal Birliği

AK Avrupa Konseyi

AKB Afrika Kalkınma Bankası

AKBB Afrika Kalkınma Bankaları Birliği

AKBİL Akıllı bilet

AKÇT Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu

AKD Akdeniz Üniversitesi

AKDTYK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

AKM Atatürk Kültür Merkezi

AKPM Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi

AKUT Arama Kurtarma Teşkilatı

AKÜ Afyon Kocatepe Üniversitesi

ALADI bk. LABB

Alb. Albay

ALES Akademik Personel ve Lisanüstü Eğitimi Giriş Sınavı

Alm. Almanca

AMB 1. Amerika Merkez Bankası 2. Avrupa Merkez Bankası

AMK Amerikan Merkez Komutanlığı

ANAM Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi

anat. Anatomi

ANAÜ Anadolu Üniversitesi

ANT Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı

ant. Antropoloji

AO Anonim ortaklık

AOÇ Atatürk Orman Çiftliği

AÖB Avrupa Ödemeler Birliği

AÖF Açıköğretim Fakültesi

AP ABD Haber Ajansı (Associated Press)

APA Avrupa Para Anlaşması

APB Avrupa Para Birliği

APE Avrupa Para Enstitüsü

APF Arap Para Fonu

APİİB Asya Pasif ik İktisadi İş Birliği

APÖ Avrupa Parlamenterler Örgütü

APS Acele Posta Servisi

Apt. Apartman, apartmanı

Ar. Arapça

AREL İstanbul Arel Üniversitesi

AR-GE Araştırma geliştirme

ark. Arkeoloji

Arş. Gör. Araştırma Görevlisi

As. Asker, askerî, askerlik

As. İz. Askerî İnzibat

ASAL Asker Alma Dairesi Başkanlığı

Asb. Astsubay

ASELSAN Askerî Elektronik Sanayii

ASF Avrupa Sosyal Fonu

ASİGM Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü

ASK Avrupa Standartlar Komitesi

ASKİ Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi

ASO Ankara Sanayi Odası

AST Ankara Sanat Tiyatrosu

ASTB 1. Amerika Serbest Ticaret Bölgesi 2. Avrupa Serbest Ticaret Birliği

astr. Astronomi

astrol. Astroloji

ASÜ Aksaray Üniversitesi

Anonim şirket

AŞTİ Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi

AT Avrupa Topluluğu

ATAD Avrupa Toplulukları Adalet Divanı

ATAM Atatürk Araştırma Merkezi

ATATÜRK ÜNİ Atatürk Üniversitesi

ATB Asya Takas Birliği

Atğm. Asteğmen

ATK Adli Tıp Kurumu

atm. Atmosfer

ATO Ankara Ticaret Odası

ATÜ Atılım Üniversitesi

ATYGF Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu

AUA Avrupa Uzay Ajansı

1. Ankara Üniversitesi 2. Ardahan Üniversitesi

Av. Avukat

AVM Alışveriş merkezi

AYB 1. Avrupa Yayın Birliği 2. Avrupa Yatırım Bankası

AYİM Askerî Yüksek İdare Mahkemesi

AYM Anayasa Mahkemesi

                                 -B-

B 1. Batı 2. Bay

BADET Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu

BAE Birleşik Arap Emirlikleri

bağ. Bağlaç

BAĞ-KUR Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu

BAKB Batı Afrika Kalkınma Bankası

BASAGM Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

BATO Batı Afrika Takas Odası

BAU Bahçeşehir Üniversitesi

BAÜN Balıkesir Üniversitesi

BAY ÜNİ Bayburt Üniversitesi

BBC İngiliz Radyo Televizyon Kurumu (British Broadcasting Corporation)

BCG Verem aşısı (Bacillus Calmette Guèrin)

Bçvş. Başçavuş

BD Bilim dalı

BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu

BDT Bağımsız Devletler Topluluğu

BE Büyükelçi

BEÜ Bitlis Eren Üniversitesi

BİB Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

BİK Basın İlan Kurumu

bit. b. Bitki bilimi

biy. Biyoloji

 1. Bakınız
 2. Bilişim

Bl. Bölük

BM Birleşmiş Milletler

BMAEK Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu

BMÇYT Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Teşkilatı

BMEBKT Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı

BMSKÖ Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü

BMT Birleşmiş Milletler Teşkilatı

BMTKK Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı

BMYRİ Birleşmiş Milletler Yardım ve Rehabilitasyon İdaresi

Bn. Bayan

Bnb. Binbaşı

BOREN Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi

Böl. Bölüm

BRT Bartın Üniversitesi

 1. Baskı, basım

Bşk. Başkan, başkanlık, başkanı, başkanlığı

BTF Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu

BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

BTÜ Bursa Teknik Üniversitesi

Bul. Bulvar, bulvarı

Bulg. Bulgarca

1. Başkent Üniversitesi 2. Bingöl Üniversitesi 3. Boğaziçi Üniversitesi 4. Bozok Üniversitesi

BÜMKO Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

BVÜ Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

BYEGM Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

                           -C-

C Cilt

Cad. Cadde, caddesi

CBÜ Celâl Bayar Üniversitesi

CC Konsolosluk birimi (Corps Consulaire)

CGS Uluslararası f izik birimleri sistemi

CİGM Ceza İşleri Genel Müdürlüğü

CIP 1. Taşıma ve sigorta bedeli ödenmiş olarak teslim. 2. Ticaretle uğraşan önemli kişiler (Commercially Important

Person)

cm Santimetre

CMK Ceza Muhakemesi Kanunu

CMUK Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu

coğ. Coğrafya

cos Kosinüs

CSO Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası

CTE Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Cum. Bşk. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı

Cumhuriyet Üniversitesi

ÇAĞ ÜNİ Çağ Üniversitesi

ÇASGEM Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

ÇAYKUR Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

ÇED Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

çev. Çeviren

ÇGM Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü

ÇNÜ Çankırı Karatekin Üniversitesi

ÇOMÜ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

ÇS Çimento Sanayisi

ÇSGB Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

ÇUKOBİRLİK Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatif leri Birliği

ÇÜ 1. Çankaya Üniversitesi. 2. Çukurova Üniversitesi

Çvş. Çavuş

ÇYGM 1. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 2. Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

                            -D-

D Doğu

DAGM Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

DAKB Doğu Afrika Kalkınma Bankası

dal Dekalitre

dam Dekametre

DAP Doğu Anadolu Projesi

DAT Doğu Afrika Topluluğu

DB Dünya Bankası

DBAFİT Dünya Bankalar Arası Finansal İletişim Topluluğu

DDB Dernekler Dairesi Başkanlığı

DDT Böcek öldü-rücü (Dichloro-diphenol-trichloro-ethane)

DDY Devlet Deniz Yolları

DESİYAB Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası

DEÜ Dokuz Eylül Üniversitesi

DFİF Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu

DFMHÖ Dünya Fikrî Mülkiyet Hakları Örgütü

dg Desigram

DGK Dünya Gıda Konseyi

DGM Devlet Güvenlik Mahkemesi

DGÖ Dünya Gümrük Örgütü

DGS Dikey Geçiş Sınavı

DHMİ Devlet Hava Meydanları İşletmesi

DİB Diyanet İşleri Başkanlığı

DİE Devlet İstatistik Enstitüsü

dil b. Dil bilimi

DİYİH Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

DKK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

DKMP Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü

dl Desilitre

DLH Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü

dm Desimetre

DMİ Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

DMO Devlet Malzeme Of isi

DNA Deoksirübo nükleik asit

DOBGM Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Doç. Doçent

doğ. Doğum tarihi

DOÜ Doğuş Üniversitesi

DÖGM Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

DÖSİM Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü

DPB Devlet Planlama Başkanlığı

DPT Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

DPÜ Dumlupınar Üniversitesi

Dr. Doktor

drl. Derleyen

DSİ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

DSO Devlet Sanayi Of isi

DSÖ Dünya Sağlık Örgütü

DT Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

DTCF Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

DTM Dış Ticaret Müsteşarlığı

DTÖ Dünya Ticaret Örgütü

Dicle Üniversitesi

Dz. Kuv. K. Deniz Kuvvetleri Komutanı, Komutanlığı

Dz. Kuv. Deniz Kuvvetleri

dzl. Düzenleyen

                   -E-

E Eczane

EAT Eski Anadolu Türkçesi

EBK Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü

Ecz. Eczacı

EGM Emniyet Genel Müdürlüğü

EGMR bk. AİHM (European Court of Human Rights)

EGO Ankara Belediyesi Elektrik, Gaz, Otobüs İşletmeleri

EĞİTEK Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

EİBKT Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı

EİBÖ Ekonomik İş Birliği Örgütü

EİEİ Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü

EKG Kalp akım graf iği (Elektrokardiyogram)

ekon. Ekonomi

EMG Kas akım graf iği (Electromyographie)

EMI bk. APE (European Monetary Institute)

EMK Elektromotor kuvvet

Ens. Enstitü, enstitüsü

EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu

ERDEMİR Ereğli Demir Çelik Fabrikaları

Erm. Ermenice

ERÜ Erciyes Üniversitesi

ESGM Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü

ESHOT İzmir Belediyesi Elektrik, Su, Hava Gazı, Otobüs, Tramvay İşletmeleri

ESOGÜ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

ET Eski Türkçe

ETKB Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

ETOGM Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

EU bk. AB (European Union)

1. Ege Üniversitesi 2. Erzincan Üniversitesi

EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi

EXİMBANK Türkiye İhracat ve Kredi Bankası

                  -F-

F Fiyat, f iyatı

FAB Federal Araştırma Bürosu

Fak. Fakülte

Fak-Fuk Fon Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu

Far. Farsça

FBA Fransız Basın Ajansı

fel. Felsefe

f il. Filoloji, f ilolojisi

FIR Uçuş hattı düzenlemesi (Flight Information Region)

FİSKOBİRLİK Fındık Tarım Satış Kooperatif leri Birliği

f iz. Fizik

f izy. Fizyoloji

FKB Fizik, kimya, biyoloji

FM Frekans modülasyonu (Frequency Modulation)

FMVIÜ Işık Üniversitesi

fob Malın belirlenen limanda gemi üzerindeki teslim f iyatı (free on board)

Fr. Fransızca

FSMVÜ Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Fırat Üniversitesi

                      -G-

g Gram

G Güney

GAMHK Güney Avrupa Müttef ik Hava Kuvvetleri

GAP Güneydoğu Anadolu Projesi

GAPBKİ GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

GATA Gülhane Askerî Tıp Akademisi

GAUT Güneydoğu Asya Uluslar Topluluğu

GAZÜ Gaziantep Üniversitesi

GB 1. Bilgisayarda bellek birimi (Gigabyte) 2. Güneybatı 3. Gümrük Birliği

GBT Genel Bilgi Taraması

GD Güneydoğu

GDAOP Güney ve Doğu Afrika Ortak Pazarı

Gen. General

geom. Geometri

GİB Gelir İdaresi Başkanlığı

GİGM Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü

Gnkur. Genelkurmay

GOÜ Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Gön. Gönderen

Grt Groston

GSGM 1. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 2. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

GSM Mobil cep telefonu (Global System for Mobile Communications)

GSMH Gayrisaf i millî hasıla

GSÜ Galatasaray Üniversitesi

GSYH Gayrisaf i yurt içi hasıla

GTÖ Gıda ve Tarım Örgütü

1. Gazi Üniversitesi 2. Giresun Üniversitesi 3. Gümüşhane Üniversitesi

GYD Görüntülü yoğun disk

GYTE Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

GZK Gazikent Üniversitesi

                   -H-

H 1. Hicri 2. Hastane, hastanesi

HA Harp Akademisi

HABITAT Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı (Centre for Human Settlements)

HACCP Kritik kontrol noktalarında tehlike analizi

HAVAŞ Hava Alanları ve Yer Hizmetleri Genel Müdürlüğü

hay. b. Hayvan bilimi

haz. Hazırlayan

HDD Ana bellek sürücüsü (Hard Disk Drive)

hek. Hekimlik, hekim, hekimi

HGK Harita Genel Komutanlığı

HGM Haberleşme Genel Müdürlüğü

HIV AIDS hastalığına neden olan virüs (Human Immunodef iciency Virus)

HİTÜ Hitit Üniversitesi

HKK Hava Kuvvetleri Komutanlığı

hl Hektolitre

hlk. Halk ağzı

HM Hazine Müsteşarlığı

hm Hektometre

HMUK Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu

HO Harp Okulu

HRÜ Harran Üniversitesi

Hs. Uzm. Hesap Uzmanı

HSSGM Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

HUK Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı

huk. Hukuk

Hacettepe Üniversitesi

Hv. Kuv. K. Hava Kuvvetleri Komutanı, Komutanlığı

Hv. Kuv. Hava Kuvvetleri

Hz. öz. Hizmete özel

Hz. 1. Hazret, Hazreti 2. Hizmet, hizmette

                  – I – İ –

IĞDÜ Iğdır Üniversitesi

İAÜ İstanbul Aydın Üniversitesi

İbr. İbranice

İBÜ İstanbul Bilim Üniversitesi

İBÜN İstanbul Bilgi Üniversitesi

İDBÜ İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

İDT İktisadi Devlet Teşekkülleri

İEGM İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

İETT İstanbul Elektrik, Tünel, Tramvay İşletmesi

İEÜ İzmir Ekonomi Üniversitesi

İGB Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı

İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

İGM İlköğretim Genel Müdürlüğü

İHB İnsan Hakları Başkanlığı

İKB İslam Kalkınma Bankası

İKBÜ İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi

İKÖ İslam Konferansı Örgütü

İKÜ İstanbul Kültür Üniversitesi

İKV İktisadi Kalkınma Vakfı

İLBANK İller Bankası Genel Müdürlüğü

İMKB İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

İng. İngilizce

INTERPOL Uluslararası Cinayet Polisi Komisyonu (International Criminal Police Commission)

İO İlköğretim okulu

ISBN Uluslararası standart kitap numarası (International Standard Book Number)

İSDEMİR İskenderun Demir Çelik Fabrikaları

İSEDAK İslam Konferansı Örgütü Ekonomik ve Ticari İş Birliği Daimî Komitesi

İSG İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi

İSKYF İktisadi ve Sosyal Kalkınma Yatırım Fonları

ISMN Uluslararası standart müzik numarası (International Standard Music Number)

İSO İstanbul Sanayi Odası

İsp. İspanyolca

ISSN Uluslararası standart dizi numarası (International Standard Serial Number)

İŞKUR Türkiye İş Kurumu

işl. İşleyen

İŞOT İstanbul Şehirler Arası Otobüs Terminali

İt. İtalyanca

İTB İstanbul Ticaret Borsası

İTG İç Ticaret Genel Müdürlüğü

İTİCÜ İstanbul Ticaret Üniversitesi

ITO Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Birliği (International Trade Organization)

İTO İstanbul Ticaret Odası

İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi

İÜ 1. İnönü Üniversitesi 2. İstanbul Üniversitesi

İYTE İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

İZTB İzmir Ticaret Borsası

İZTO İzmir Ticaret Odası

J Jandarma

JAL bk. JHY (Japan Airlines)

Jap. Japonca

jeol. Jeoloji

JGK Jandarma Genel Komutanlığı

JHY Japon Hava Yolları (Japan Airlines)

                        -K-

K 1. Kuzey 2. Komutan, komutanlığı

kal Kalori

KARDEMİR Karabük Demir Çelik Fabrikaları

KASTB Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi

KAÜ Kafkas Üniversitesi

KB Kuzeybatı

KBB Kulak, Burun, Boğaz

KBÜ Karabük Üniversitesi

KD Kuzeydoğu

KDV Katma değer vergisi

KED Kablosuz Erişim Düzeneği

KEGM Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

KEİ Karadeniz Ekonomik İş Birliği

KEYK Karşılıklı Ekonomik Yardım Konseyi

kg Kilogram

KGB Sovyet Gizli Haber Alma Teşkilatı

KGM Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü

KHK Kanun hükmünde kararname

KHÜ Kadir Has Üniversitesi

KHz Kilohertz

KİBİB Kalkınma İçin Bölgesel İş Birliği

KİK 1. Kamu İhale Kurumu 2. Kamu İktisadi Kuruluşları

kim. Kimya

KİT Kamu İktisadi Teşekkülü

KİYÜ Kilis 7 Aralık Üniversitesi

KKB Karayip Kalkınma Bankası

KKGM Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

KKK Kara Kuvvetleri Komutanlığı

KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

KLÜ Kırklareli Üniversitesi

km Kilometre

KMS Kurumlar İçi Merkezî Eleme Sınavı

KMÜ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

KOBİ Küçük ve Orta Boy (Ölçekli) İşletme

KOİ Kamu Ortaklığı İdaresi

koor. Koordinasyon

Kor. Kolordu

Kora. Koramiral

Korg. Korgeneral

KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KOÜ Kocaeli Üniversitesi

KPDS Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı

krş. Karşılaştırınız

KSDB Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı

KSGM Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

KSÜ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

KTKB Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası

KTO-KÜ KTO Karatay Üniversitesi

KTOP Karayip Topluluğu ve Ortak Pazarı

KTÖGM Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

KTÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi

KUGM Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü

Kur. Bşk. Kurmay Başkanı, Başkanlığı

Kur. Kurmay

1. Kastamonu Üniversitesi 2. Kırıkkale Üniversitesi 3. Koç Üniversitesi

KVMGM Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

KYGM Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü

                         -L-

l Litre

LABB Latin Amerika Bütünleşme Birliği

LAKEK Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu

LASTB Latin Amerika Serbest Ticaret Bölgesi

Lat. Latince

LCV Lütfen cevap veriniz

LES Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı

LP Uzunçalar (long play)

LPG Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (Liquif ied Petroleum Gas)

Ltd. Limitet

LYS Lisans Yerleştirme Sınavı

                   -M-

m Metre

M Miladi

Mac. Macarca

Mah. 1. Mahalle, mahallesi 2. Mahkeme, mahkemesi

MAKÜ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

man. Mantık

MAÖ Merkezî Antlaşma Örgütü

MASAK Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

mat. Matematik

MAÜ 1. Mardin Artuklu Üniversitesi 2. Muş Alparslan Üniversitesi

MB 1. Maliye Bakanlığı 2. Bilgisayarda bellek birimi (megabyte)

Md. Müdür, müdürlük, müdürlüğü

MEB Millî Eğitim Bakanlığı

mec. Mecaz

MEÜ Mersin Üniversitesi

MGK Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

MGM 1. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 2. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü

MĞÜ Muğla Üniversitesi

MHAT Merkezî Haber Alma Teşkilatı

MHz Megahertz

MİGEM Maden İşleri Genel Müdürlüğü

MİLE Millî Emlak Genel Müdürlüğü

mim. Mimarlık

min. Mineraloji

MİT Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı

MK Medeni Kanun

MKB Millî Kütüphane Başkanlığı

MKE Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu

MKS Metre-Kilogram-Saat

MKÜ Mustafa Kemal Üniversitesi

MKYK Merkez Karar Yönetim Kurulu

mm Milimetre

MOBESE Bölgesel güvenlik sistemi (Mobil Elekronik Sistem Entegrasyonu)

MOSSAD İsrail Gizli Haber Alma Örgütü

Milattan önce

MPİ Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

MPM Millî Prodüktivite Merkezi

MR Manyetik rezonans görüntüleme

MS Milattan sonra

MSB Millî Savunma Bakanlığı

MSGSÜ Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

MTA Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

1. Maltepe Üniversitesi 2. Marmara Üniversitesi

Müh. Mühendis, mühendisi, mühendislik

Mür. Müracaat

müz. Müzik

MYK 1. Mesleki Yeterlilik Kurumu 2. Mülteciler Yüksek Komiserliği

                           -N-

NASA Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi (National Aeronautics and Space Administration)

NATO Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (North Atlantic Treaty Organization)

NEÜ Nevşehir Üniversitesi

NĞÜ Niğde Üniversitesi

NKÜ Namık Kemal Üniversitesi

No. Numara

NOTAM Havacılar ve denizciler için uyarı bildirimi (Notice to Airmen)

Nö. Nöbetçi

Nö. Sb. Nöbetçi subayı

NVİGM Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

                       -O-

OAİB Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

OAOP Orta Amerika Ortak Pazarı

OBESİD Okul İçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı

ODTÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi

ODÜ Ordu Üniversitesi

OKAN Okan Üniversitesi

OKÖNEGM Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü

Okt. Okutman

OKÜ Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

OMÜ Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Onb. Onbaşı

Opr. Operatör

Or. Ordu

Ora. Oramiral

Ord. Ordinaryüs

Org. Orgeneral

ORKÖY Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü

Ort. Ortaklık, ortakları, ortaklığı

OSB Organize Sanayi Bölgesi

Osm. T. Osmanlı Türkçesi

OSZE bk. AGİT (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa)

OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu

OYEGM Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

                              -Ö-

ÖÇKKB Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı

ÖİB Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

öl. Ölüm tarihi

ÖÖKGM Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

ör. Örnek

ÖRGM Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ÖSGM Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü

ÖSS Öğrenci Seçme Sınavı

ÖSYM Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

ÖTV Özel tüketim vergisi

ÖYK Özelleştirme Yüksek Kurulu

ÖYS Öğrenci Yerleştirme Sınavı

öz. Özel

ÖZİ Özürlüler İdaresi Başkanlığı

ÖZÜ Özyeğin Üniversitesi

                     -P-

PAÜ Pamukkale Üniversitesi

ped. Pedagoji

PETKİM Petrokimya Endüstrisi Genel Müdürlüğü

PİEAÜÖ Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü

PİEÜT Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı

PİGM Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

PK Posta kutusu

PO Petrol Of isi

POAŞ Petrol Of isi Anonim Şirketi

Port. Portekizce

Prof. Profesör

psikol. Psikoloji

PTT Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

                          -R-

RAM Bilgisayarda okunabilir ve yazılabilir bellek (Random Access Memory)

RC Kızılhaç (Red Cross)

RK Rekabet Kurumu

RNA Ribo nükleik asit

ROM Bilgisayarda yalnızca okunabilir bellek (Read-Only Memory)

Ro-Ro Gemiye taşıt indirme bindirme (Rolon-roloff)

RSHM Ref ik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı

RTÜK Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Rum. Rumca

Rus. Rusça

Rize Üniversitesi

                      -S-

S Sayı

 1. Sayfa
 2. Saat

SAS Su Altı Savunma (Komandoları)

SAT Su Altı Taarruz (Komandoları)

SATEM Savunma Sanayii ve Teknoloji Eğitim Merkezi

SAÜ Sakarya Üniversitesi

Sb. Subay

SB Sağlık Bakanlığı

SBF Siyasal Bilgiler Fakültesi

SBS Seviye Belirleme Sınavı

SDÜ Süleyman Demirel Üniversitesi

SEFD Bşk. Millî Savunma Bakanlığı Seferberlik Dairesi Başkanlığı

SEK Süt Endüstrisi Kurumu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

SEKA Selüloz ve Kâğıt Sanayii Kurumu

SG Sahil Güvenlik

SGK 1. Sosyal Güvenlik Kurumu 2. Sahil Güvenlik Komutanlığı

SGM Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü

SHÇEK Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

SHGM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

SHÖ Sivil Havacılık Örgütü

SİÜ Siirt Üniversitesi

SKT Son kullanma tarihi

Sl. Slavca

Sn. Sayın / Saniye

snt. Santral

SNÜ Sinop Üniversitesi

Sok. Sokak

SOS Uluslararası yardım isteme uyarısı (Save Our Souls)

sos. Sosyoloji

SPK Sermaye Piyasası Kurulu

Srp. Sırpça

SSCB Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği

SSDB Sağlık Bakanlığı Sıtma Savaş Dairesi Başkanlığı

SSK Sosyal Sigortalar Kurumu

SSM Savunma Sanayi Müsteşarlığı

STB Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

STK Sivil Toplum Kuruluşu

STÖ Sivil Toplum Örgütü

SUGES Sudan gelen sağlık

1. Sabancı Üniversitesi 2. Selçuk Üniversitesi

SYD Sayısal yoğun disk

SYDGM Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü

                          -Ş-

Ş Şirket

Şb. Şube

ŞEHİR İstanbul Şehir Üniversitesi

ŞÜ Şırnak Üniversitesi

                         -T-

t Ton

T. Türkçe

T.C. Türkiye Cumhuriyeti

TAA Türkiye Adalet Akademisi

TAEK Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

TAGEM Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

TAPDK Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu

tar. Tarih

TARİŞ Tarım Satış Kooperatif leri Birliği

TASS Sovyetler Birliği Telgraf Ajansı (Telegrafnoe Agentstvo Sovetskogo Soyuza)

TAŞ Türk Anonim Şirketi

TAU Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü

Tb. Tabur

TBB 1. Türkiye Bankalar Birliği 2. Türkiye Barolar Birliği

TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi

TCDD Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları

TCK Türkiye Cumhuriyeti Karayolları

TCMB Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

TCZB Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası

TDÇİ Türkiye Demir Çelik İşletmeleri

TDİ Türkiye Denizcilik İşletmeleri

TDK Türk Dil Kurumu

TEAE Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü

TEAŞ Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi

TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

TEDGEM Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü

TEFE Toptan eşya f iyatları endeksi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

TEK Türkiye Elektrik Kurumu

tek. Teknik, teknoloji

tel. Telefon

telg. Telgraf

TEM Avrupa Transit Kara Yolu (Trans European Motor Way)

TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayii

TETAŞ Türkiye Elektrik, Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi

TFF Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı

TGC Türkiye Gazeteciler Cemiyeti

TGM Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü

TGS Türkiye Gazeteciler Sendikası

Tğm. Teğmen

THA Türk Haberler Ajansı

THK 1. Türk Hava Kurumu 2. Türk Hukuk Kurumu

THS Türk Havacılık Sanayii

THSGM Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü

THY Türk Hava Yolları

TIR Uluslararası Kara Yolu Taşımacılığı (Transport International Routier)

tic. Ticaret

TİGEM Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

TİKA Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

TİM Türkiye İhracatçılar Merkezi

TİSK Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu

tiy. Tiyatro

TK bk. BTK (Telekomünikasyon Kurumu)

TKAE Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

TKB 1. Türkiye Kalkınma Bankası 2. Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 3. Türk Kadınlar

Birliği

TKF Toplu Konut Fonu

TKGM Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

TKİ Türkiye Kömür İşletmeleri

TL Türk lirası

tlks. Teleks

tls. Telsiz

TM Türk malı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

TMO Toprak Mahsulleri Of isi

TMSF Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

TMSK Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu

TNCÜ Tunceli Üniversitesi

TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

TOBB ETÜ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

TOEFL Yabancı dil olarak İngilizce testi (Test of English as a Foreign Language)

TOKİ Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

Top. Topçu

TÖMER Türkçe Öğretim Merkezi

TP Türk Petrolleri

TPAO Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

TPE Türk Patent Enstitüsü

TR Türkiye

TRGM Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

TRKGM Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü

TRS Toros Üniversitesi

TRT Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

TSE Türk Standartları Enstitüsü

TSİ Türkiye saati ile

TSK Türk Silahlı Kuvvetleri

TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası

TT Türkiye Türkçesi

TTB Türk Tabipleri Birliği

TTK 1. Türk Tarih Kurumu 2.Türkiye Taşkömürü Kurumu

TTKB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

TTOK Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu

TUBİM Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi

Tug. Tugay

Tuğa. Tuğamiral

Tuğg. Tuğgeneral

TURKSTAT bk. TÜİK (Turkish Statistic Institution)

TUS Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

Trakya Üniversitesi

TÜBA Türkiye Bilimler Akademisi

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

TÜDEMSAŞ Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayii Anonim Şirketi

TÜFE Tüketici f iyatları endeksi

TÜGEM Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu

TÜLOMSAŞ Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi

Tüm. Tümen

Tüma. Tümamiral

Tümg. Tümgeneral

TÜPRAŞ Türkiye Petrol Raf inerileri Anonim Şirketi

TÜRDOK Türkiye Dokümantasyon Merkezi

TÜRKAK Türk Akreditasyon Kurumu

TÜRKİYE KOOP Türkiye Millî Kooperatif ler Birliği

TÜRKKOOP Türkiye Tarım Kredi Kooperatif leri Merkez Birliği

TÜRKSAT Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketi

TÜRKŞEKER Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi

TÜRSAB Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği

TÜTAV Türk Tanıtma Vakfı

TÜVASAŞ Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi

TV Televizyon

TYDTA Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı

TZDK Türkiye Zirai Donatım Kurumu

TZOB Türkiye Ziraat Odaları Birliği

                        -U-

UA Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

UAAF Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonu

UAD Uluslararası Adalet Divanı

UAEA Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı

UAGF Uluslararası Amatör Güreş Federasyonu

UAT Uluslararası Af Teşkilatı

UBAK Ulaştırma Bakanlığı

UBAM Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi

UBB Uluslararası Basın Birliği

UBE Uluslararası Basın Enstitüsü

UBF Uluslararası Basketbol Federasyonu

UBOK Uluslararası Bilimsel Organizasyon Konseyi

UÇÖ Uluslararası Çalışma Örgütü

UDÖ Uluslararası Denizcilik Örgütü

UE bk. AB (European Union)

UEA Uluslararası Enerji Ajansı

UEFA bk. AFFB (Union of European Football Associations)

UEİBB Uluslararası Ekonomik İş Birliği Bankası

UETHF Uluslararası Ekolojik Tarım Hareketleri Federasyonu

UFF Uluslararası Futbol Federasyonu

UFK Uluslararası Finansman Kurumu

UFO Tanımlanmamış Uçan Nesne (Unidentif ied Flying Object)

UHF Ultra yüksek frekans (Ultra High Frequency)

UHİK Uluslararası Hilal İslam Komitesi

UHTB Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği

UİİBÖ Uluslararası İktisadi İş Birliği Örgütü

UİKB Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası

UKA Uluslararası Kalkınma Ajansı

UKK Uluslararası Kızılhaç Komitesi

UMT Uluslararası Mülteci Teşkilatı

UN bk. BM (United Nations)

UNHCR bk. MYK

UNICEF Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (United Nations International Children’s Emergency

Fund)

UOK Uluslararası Olimpiyat Komitesi

UÖB Uluslararası Ödemeler Bankası

UPB Uluslararası Posta Birliği

UPF Uluslararası Para Fonu

USAŞ Uçak Sanayi Anonim Şirketi

USF Uluslararası Satranç Federasyonu

USHÖ Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü

USÖ Uluslararası Standartlar Örgütü

UŞM Ulusötesi Şirketler Merkezi

UTKF Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu

UTM Uluslararası Ticaret Merkezi

UTO Uluslararası Ticaret Odası

1. Ufuk Üniversitesi 2. Uludağ Üniversitesi

UYAÇM Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi

UYB Uluslararası Yazarlar Birliği

Uzm. Uzman

                             -Ü-

Ü Üniversite

ÜAK Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı

Üçvş. Üstçavuş

ÜDS Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

ÜFE Üretici f iyatları endeksi

ünl. Ünlem

ÜT Üretim tarihi

Ütğm. Üsteğmen

 1. Ve başkası, ve başkaları, ve benzeri, ve benzerleri, ve bunun gibi

                         -V-

VCD bk. GYD (Video Compact Disc)

 1. Ve devamı, ve diğerleri

VDMK Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

Vet. Veteriner

VGM Vakıf lar Genel Müdürlüğü

VHF Çok yüksek frekans (Very High Frequency)

VIP Çok önemli kişi (Very Important Person)

 1. Vesaire

                      -W-

w Elektrik güç birimi (Watt)

WTO bk. DTÖ (World Trade Organization)

 1. Mim. Yüksek mimar
 2. Müh. Yüksek mühendis

                -Y-

Yay. Yayını, yayınları

Yb. Yarbay

YD Yoğun disk

Yd. Sb. Yedek subay

YDK Yüksek Denetleme Kurulu

YDS Yabancı Dil Sınavı

YEÖGM Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü

YİBF Yardım ve İş Birliği Fonu

YİGM 1. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 2. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve

İşletmeler Genel Müdürlüğü

YKr Yeni kuruş

YÖGM Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğü

YÖK Yükseköğretim Kurulu

YÖS Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı

Yrd. Doç. Yardımcı Doçent

YSE Yol, Su, Elektrik Genel Müdürlüğü

YSK Yüksek Seçim Kurulu

YTL Yeni Türk lirası

YTÜ 1. Yeditepe Üniversitesi 2. Yıldız Teknik Üniversitesi

Yun. Yunanca

YURTKUR Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

1. Yalova Üniversitesi 2. Yaşar Üniversitesi

 1. Yüzyıl

YYÜ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Yzb. Yüzbaşı

 1. Zarf

                   -Z-

ZKÜ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

 1. Zamir

ZMO Ziraat Mühendisleri Odası

zool. Zooloji

MH Mesut Hayat

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır