5. Sınıf Kazanım ve Konuları Soru Havuzu 

Konu ve Kazanım Soru Havuzu Nedir? 

Konu ve kazanım soru havuzu, öğretmenlerimizin yazılı kağıdı hazırlarken işlerini kolaylaştırmak ve daha kaliteli sınavlar hazırlamalarını sağlamak için hazırlanmıştır. Öğretmenlerimiz kendi il MEM’lerinin yayımladığı kazanımlarla ilgili soruları soru havuzumuzdan alıp kolayca sınav kağıdı oluşturabileceklerdir.

Soru havuzu, öğretmenlerimizin yazılı kağıdı hazırlarken zamandan tasarruf etmelerini ve daha kaliteli sınavlar hazırlamalarını sağlayacaktır. Soru havuzu, hem yeni başlayan hem de deneyimli öğretmenler için faydalı bir kaynaktır.

Soru havuzu, aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 • Tüm kazanım ve konuları kapsamaktadır. Öğretmenlerimiz bu sayede kendi derslerinde ve konularında ihtiyaç duydukları soruları kolayca bulabileceklerdir.
 • Kazanımlara uygun sorular içermektedir. Öğretmenlerimiz bu sayede öğrencilerinin kazanımlara hâkimiyetini ölçebileceklerdir.
 • Çeşitli soru tiplerini içermektedir. Öğretmenlerimiz bu sayede öğrencilerinin farklı soru tiplerine yönelik becerilerini ölçebileceklerdir.
 • Güncel bilgilere uygun sorular içermektedir. Öğretmenlerimiz bu sayede öğrencilerinin güncel bilgilere hâkimiyetini ölçebileceklerdir.

Soru havuzundan faydalanabilmek için: 

 1. İl MEM’inizin hazırladığı senaryolardan birini seçin. Soru havuzundan sizin il MEM’inin yayımladığı kazanımlarla ilgili soruları inceleyiniz.
 2. Soru havuzunda her kazanımla ilgili birden fazla soru bulunmaktadır.
 3. İhtiyacınız olan kazanımlarla ilgili soruları seçin. Soru havuzunda farklı zorluk seviyelerinde sorular bulunmaktadır.
 4. Soruları düzenleyin ve sınav kağıdınızı oluşturunuz. Soruları kendi ihtiyaçlarınızı ve öğrencilerinizin seviyesini göz önünde bulundurarak düzenlemeyi unutmayınız. 

Soru havuzunun faydaları:

 • Zamandan tasarruf sağlar. Öğretmenler, soru havuzunu kullanarak yazılı kağıdı hazırlamak için çok fazla zaman harcamak zorunda kalmazlar.
 • Daha kaliteli sınavlar hazırlamayı sağlar. Soru havuzu, öğretmenlerimize çeşitli soru tipleri ve zorluk dereceleri sunarak daha kaliteli sınavlar hazırlamalarına yardımcı olur.
 • Öğrencilerin başarısını artırır. Soru havuzu, öğrencilerin kazanımlara hâkim olmalarını ve farklı soru tiplerine yönelik becerilerini geliştirmelerini sağlar.

Soru havuzunu kullanırken dikkat edilmesi gerekenler:

 • Soruları kendi ihtiyaçlarınızı ve öğrencilerinizin seviyesini göz önünde bulundurarak seçin.
 • Soruları kendi dersinize uygun kazanım ve konularınızla ilgili olarak düzenleyin.

Soru havuzu, öğretmenlerimizin yazılı kağıdı hazırlarken kullanabilecekleri önemli bir kaynaktır. Soru havuzunu kullanarak zamandan tasarruf edebilir, daha kaliteli sınavlar hazırlayabilir ve öğrencilerinizin başarısını artırabilirsiniz.

Aşağıda verilen kazanımlara tıklayarak o kazanımla ilgili sorulara ulaşabilirsiniz. 

Mesut Hayat

Eğitimci/Yazar 

5. Sınıf Kazanım ve Konuları Soru Havuzu 

SÖZ VARLIĞI 

T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

 1. a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için görseller, sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır.
 2. b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.

T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.

T.5.3.7. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.

T.5.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.

T.5.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.

T.5.3.10. Kökleri ve ekleri ayırt eder.

T.5.3.11. Yapım ekinin işlevlerini açıklar.

Yapım ekleri ezberletilmez, işlevleri sezdirilir. Kelime türetmenin mantığı kavratılır.

ANLAMA

T.5.3.12. Metin türlerini ayırt eder.

Hikâye, fabl, masal, haber metni türleri tanıtılır. Metin türleri ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmez.

T.5.3.13. Okuduklarını özetler.

T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.5.3.15. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.

T.5.3.16. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.

Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı vb. gibi hikâye unsurları üzerinde durulur.

T.5.3.17. Metni yorumlar.

a) Yazarın bakış açısını fark etmeleri, olayları ele alış şeklini yorumlamaları ve öğrencilerin metinle ilgili kendi bakış açılarını ifade etmeleri sağlanır.

b) Metin içeriğinin yorumlanması sırasında metinlerdeki örneklere ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır.

T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.

T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.

Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.

T.5.3.20. Metnin konusunu belirler.

T.5.3.21. Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.

T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

a) Resim ve karikatürleri yorumlayarak görüşlerini bildirmeleri sağlanır.

b) Haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettikleri üzerinde durulur.

T.5.3.23. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.

a) Altını çizmenin, koyu veya italik yazmanın, renklendirmenin, farklı punto veya font kullanmanın işlevi vurgulanır.

b) Köprü metinlerin (Hipertekst) dış bağlantı olduğu belirtilir.

T.5.3.24. Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.

T.5.3.25. Medya metinlerini değerlendirir.

İnternet, sinema ve televizyonun verdiği iletileri değerlendirmeleri sağlanır.

T.5.3.26. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.

Ama, fakat, ancak ve lakin ifadeleri üzerinde durulur.

T.5.3.27. Metinler arasında karşılaştırma yapar.

Metinleri biçim ve tür gibi açılardan karşılaştırmaları sağlanır.

T.5.3.28. Bilgi kaynaklarını etkili şekilde kullanır.

T.5.3.29. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.

Bilimsel çalışmalarda ağırlıklı olarak “edu” ve “gov” uzantılı sitelerin kullanıldığı vurgulanır.

T.5.3.30. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.

T.5.3.31. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler,

abartma, nesnel ve öznel çıkarımlar üzerinde durulur.

T.5.3.32. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.

Benzetme (teşbih) ve kişileştirme (teşhis) söz sanatları verilir.

T.5.3.33. Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.

T.5.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar.

YAZMA

T.5.4.1.Şiir yazar.

T.5.4.2. Bilgilendirici metin yazar.

a) Öğrencilerin konu ve ana fikri belirlemeleri, buna göre giriş, gelişme, sonuç bölümlerinden oluşan bir metin taslağı oluşturmaları, bu bölümlerde yazacaklarını belirlemeleri sağlanır.

b) Öğrenciler yeni öğrendikleri kelimeleri kullanmaya ve günlük hayattan örnekler vermeye teşvik edilir.

c) Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanmaları sağlanır.

T.5.4.3. Hikâye edici metin yazar.

a) Öğrencilerin günlük hayattaki gözlem ve deneyimlerine dayanarak hikâye konusu ve hikâye unsurlarını belirlemeleri sağlanır.

b) Öğrenciler, yazım kılavuzundan yararlanmaları ve yeni öğrendikleri kelimeleri kullanmaları için teşvik edilir.

T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

Güdümlü, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.

T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.

Yay ayraç, üç nokta, eğik çizgi, soru işareti, nokta, virgül, iki nokta, ünlem, tırnak işareti, kısa çizgi, konuşma çizgisi, kesme işareti, noktalı virgül ve köşeli ayraç işaretlerinin yaygın kullanılan işlevleri üzerinde durulur.

T.5.4.6. Bir işin işlem basamaklarını yazar.

T.5.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.

T.5.4.8. Sayıları doğru yazar.

Kesirli sayıların, sıra ve üleştirme sayılarının, dört veya daha çok basamaklı sayıların yazımları üzerinde durulur.

T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler.

Sınıf düzeyine uygun yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.

T.5.4.10. Yazdıklarını paylaşır.

Öğrenciler, yazdıklarını sınıf ve okul panosu gibi farklı ortamlarda paylaşmaya teşvik edilir.

T.5.4.11. Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır.

Ünlü düşmesi, ünlü daralması, ünsüz benzeşmesi, ünsüz yumuşaması ve ünsüz türemesi ses olayları üzerinde durulur.

T.5.4.12. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

T.5.4.13. Formları yönergelerine uygun doldurur.

T.5.4.14. Kısa metinler yazar.

Öğrenciler dilekçe yazmaya teşvik edilir.

T.5.4.15. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

T.5.4.16. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

Ama, fakat, ancak ve lakin ifadelerini kullanmaları sağlanır.

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır