Dilimizin Zenginlikleri Projesi Sözlük Özgürlüktür Uygulama Kılavuzu Kasım 2023

Dilimizin Zenginlikleri Projesi “Sözlük Özgürlüktür” Uygulama Kılavuzu Kasım 2023

1

DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ PROJESİ
“Sözlük Özgürlüktür”
UYGULAMA KILAVUZU
KASIM 2023

2
SUNUŞ:
“Bir dildeki sözlerin bütünü; söz hazinesi, söz dağarcığı, sözcük hazinesi, kelime hazinesi, kelime kadrosu, vokabüler” olarak tanımlanan söz varlığı, bireyler arası iletişim için çok önemlidir. Söz varlığı, aynı zamanda bireyin öğrenme yaşantısı boyunca depoladığı birikimi ifade etmektedir. Söz varlığının önemi sadece bununla sınırlı kalmayıp bireyin anlama ve anlatma becerisini de etkilemektedir.
Sözcük ile kavram arasında yakın bir ilişki mevcuttur. Sözcük söylendiğinde onu karşılayan kavram akla gelir. Bunun gerçekleşebilmesi için de bireyin o sözcüğün anlamına hâkim olması ve sözcükle ilgili kavramı gözünün önüne getirebilmesi, zihninde canlandırabilmesi gerekir.
Sözcük ve kavram zenginliği aynı zamanda düşünce zenginliğine işaret eder. İnsanın sözcük ve kavram yönünden zengin bir birikime sahip olması, düşüncede de zengin olmasını sağlar. Öğrencilerimiz için söz varlığını en verimli şekilde artırmayı ve kullanmayı sağlayacak ortam ise okullardır.
Dilimizin Zenginlikleri Projesi; okullarda yapılacak söz varlığını zenginleştirme çalışmaları ile öğrencilerin dilimizin zenginliklerini tanımasını, kültür taşıyıcısı olan sözcüklerimizle buluşmasını, buna bağlı olarak da dili iyi kullanmasını ve düşünce dünyasını geliştirmesini amaçlamaktadır.
Bu sayede öğrencilerimiz dilimizin seçkin ve özgün eserlerini tanıyacak, eserlerimizde geçen sözcüklerin derinliklerini (çeşitli anlamlarını) öğrenecek; milletimizin kültürünü, birikimini, düşünce dünyasını ve hayat tarzını söz varlığımızın içinde yeniden keşfedecektir.
AMAÇ:
Bu kılavuzun amacı; Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde Din Öğretimi, Temel Eğitim, Özel Eğitim ve Rehberlik, Özel Öğretim, Hayat Boyu Öğrenme, Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüklerinin katkısıyla yürütülecek olan “Dilimizin Zenginlikleri Projesi” ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
KAPSAM:
Bu kılavuz; Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde Din Öğretimi, Temel Eğitim, Özel Eğitim ve Rehberlik, Özel Öğretim, Hayat Boyu Öğrenme, Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüklerinin katkısıyla yürütülecek olan “Dilimizin Zenginlikleri Projesi” ile ilgili usul ve esasları kapsar.
DAYANAK:
T.C. Anayasası
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu

3
30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 301 inci maddesi
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar
19.08.2010 tarih ve 53578 sayılı 2010/49 No’lu Ders Dışı Eğitim Çalışmaları Genelgesi
Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Vizyon Belgesi
Millî Eğitim Bakanlığı 2019 – 2023 Stratejik Planı
11. Kalkınma Planı
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı
20. Millî Eğitim Şûrası
Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı
Kamu Diplomasisi İzleme Strateji Belgesi ve Eylem Planı

TANIMLAR:
Okul: Dilimizin Zenginlikleri Projesi’nin uygulanacağı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel okul/kurumlardan her birini,
Merkez Yürütme Kurulu: Dilimizin Zenginlikleri Projesi’nin planlamasını, yürütmesini, izleme ve değerlendirmesini yapmak üzere Ortaöğretim Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan kurulu,
İl Yürütme Komisyonu: Dilimizin Zenginlikleri Projesi’nin il genelinde planlamasını, yürütmesini, izleme ve değerlendirmesini yapmak üzere il millî eğitim müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyonu,
İlçe Yürütme Komisyonu: Dilimizin Zenginlikleri Projesi’nin ilçe genelinde planlamasını, yürütmesini, izleme ve değerlendirmesini yapmak üzere ilçe millî eğitim müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyonu,
Okul Yürütme Komisyonu: Dilimizin Zenginlikleri Projesi’nin okul genelinde planlamasını, yürütmesini ve yıl sonu raporunun hazırlanmasını sağlamak üzere okul bünyesinde oluşturulan komisyonu,

4
Koordinatör: Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında il/ilçe/okullarda yapılan çalışmaların planlı bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla il/ilçe/okullarda görevlendirilen ve il/ilçe/okul yürütme komisyonuna başkanlık eden kişiyi,
e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü: Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin, toplum hizmeti çalışmalarının ve bunlara katılan öğrencilerle ilgili verilerin işlendiği e-Okul sistemi içinde yer alan modülü,
İş Birliği: Dilimizin Zenginlikleri Projesi faaliyetlerini yürütmek üzere yerel ya da ulusal düzeyde kamu kurum/kuruluşları ve/veya STK’larla yapılabilecek ortak çalışmaları ifade eder.

HEDEF KİTLE:
Bakanlığımıza bağlı bağlı resmî/özel okul/kurumlarda öğrenim gören tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri projenin hedef kitlesini oluşturmaktadır.

GENEL ESASLAR:
a) Bakanlık duyurusunun ardından il millî eğitim müdürlükleri tarafından projenin tanıtımı yapılır, il/ilçe ve okul yürütme komisyonlarının kurulması sağlanır ve il/ilçe ve okul koordinatörü belirlenir.

b) Okulların genel ağ (internet) sayfalarına Dilimizin Zenginlikleri Projesi ile ilgili yeni bir menü eklenir. Eylem planları ve Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, okul genel ağ (internet) sayfası başta olmak üzere okulun tüm paydaşlarının erişebileceği çeşitli mecralarda sürekli paylaşılır.

c) Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında faaliyet düzenlemek üzere okullar arası ve/veya çeşitli yerel kurum/kuruluşlarla iş birlikleri yapılabilir.

d) Düzenlenmesi planlanan her faaliyet öncesinde faaliyete katılımı beklenen hedef kitleye yönelik etkili bir tanıtım yapılır, sonrasında ise faaliyete ilişkin görsel ve videolar okul genel ağ (internet) sayfası ile okula ait diğer mecralarda paylaşılarak proje görünürlüğünün artması sağlanır.

e) Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında gerçekleştirilen ve öğrencilerin bu çerçevede katıldığı faaliyetler, ilgili birimlerce e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Sosyal Etkinlik Modülü Uygulama Kılavuzu’nda belirtilen esaslara uygun olarak e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü’ne işlenir.

1 2 3 4Sonraki sayfa

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır