7. Sınıf Kazanım ve Konuları Soru Havuzu  

Konu ve Kazanım Soru Havuzu Nedir? 

Konu ve kazanım soru havuzu, öğretmenlerimizin yazılı kağıdı hazırlarken işlerini kolaylaştırmak ve daha kaliteli sınavlar hazırlamalarını sağlamak için hazırlanmıştır. Öğretmenlerimiz kendi il MEM’lerinin yayımladığı kazanımlarla ilgili soruları soru havuzumuzdan alıp kolayca sınav kağıdı oluşturabileceklerdir.

Soru havuzu, öğretmenlerimizin yazılı kağıdı hazırlarken zamandan tasarruf etmelerini ve daha kaliteli sınavlar hazırlamalarını sağlayacaktır. Soru havuzu, hem yeni başlayan hem de deneyimli öğretmenler için faydalı bir kaynaktır.

Soru havuzu, aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 • Tüm kazanım ve konuları kapsamaktadır. Öğretmenlerimiz bu sayede kendi derslerinde ve konularında ihtiyaç duydukları soruları kolayca bulabileceklerdir.
 • Kazanımlara uygun sorular içermektedir. Öğretmenlerimiz bu sayede öğrencilerinin kazanımlara hâkimiyetini ölçebileceklerdir.
 • Çeşitli soru tiplerini içermektedir. Öğretmenlerimiz bu sayede öğrencilerinin farklı soru tiplerine yönelik becerilerini ölçebileceklerdir.
 • Güncel bilgilere uygun sorular içermektedir. Öğretmenlerimiz bu sayede öğrencilerinin güncel bilgilere hâkimiyetini ölçebileceklerdir.

Soru havuzundan faydalanabilmek için: 

 1. İl MEM’inizin hazırladığı senaryolardan birini seçin. Soru havuzundan sizin il MEM’inin yayımladığı kazanımlarla ilgili soruları inceleyiniz.
 2. Soru havuzunda her kazanımla ilgili birden fazla soru bulunmaktadır.
 3. İhtiyacınız olan kazanımlarla ilgili soruları seçin. Soru havuzunda farklı zorluk seviyelerinde sorular bulunmaktadır.
 4. Soruları düzenleyin ve sınav kağıdınızı oluşturunuz. Soruları kendi ihtiyaçlarınızı ve öğrencilerinizin seviyesini göz önünde bulundurarak düzenlemeyi unutmayınız. 

Soru havuzunun faydaları:

 • Zamandan tasarruf sağlar. Öğretmenler, soru havuzunu kullanarak yazılı kağıdı hazırlamak için çok fazla zaman harcamak zorunda kalmazlar.
 • Daha kaliteli sınavlar hazırlamayı sağlar. Soru havuzu, öğretmenlerimize çeşitli soru tipleri ve zorluk dereceleri sunarak daha kaliteli sınavlar hazırlamalarına yardımcı olur.
 • Öğrencilerin başarısını artırır. Soru havuzu, öğrencilerin kazanımlara hâkim olmalarını ve farklı soru tiplerine yönelik becerilerini geliştirmelerini sağlar.

Soru havuzunu kullanırken dikkat edilmesi gerekenler:

 • Soruları kendi ihtiyaçlarınızı ve öğrencilerinizin seviyesini göz önünde bulundurarak seçin.
 • Soruları kendi dersinize uygun kazanım ve konularınızla ilgili olarak düzenleyin.

Soru havuzu, öğretmenlerimizin yazılı kağıdı hazırlarken kullanabilecekleri önemli bir kaynaktır. Soru havuzunu kullanarak zamandan tasarruf edebilir, daha kaliteli sınavlar hazırlayabilir ve öğrencilerinizin başarısını artırabilirsiniz.

Aşağıda verilen kazanımlara tıklayarak o kazanımla ilgili sorulara ulaşabilirsiniz. 

Mesut Hayat

Eğitimci/Yazar 

7. Sınıf Kazanım ve Konuları Soru Havuzu 

SÖZ VARLIĞI 

T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler

sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır.

b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.

T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını

değerlendirir.

Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak ve son olarak ifadeleri üzerinde durulur.

T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.

Kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak), karşıtlık (tezat) ve abartma (mübalağa) söz sanatları verilir.

T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.

a) Fiil çekim ekleri (kip ve kişi ekleri) üzerinde durulur.

b) Fiillerde anlam kayması konusu üzerinde durulur.

T.7.3.10. Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder.

T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar.

T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder.

İş (kılış), oluş ve durum fiillerinin anlam özellikleri üzerinde durulur.

T.7.3.13. Anlatım bozukluklarını tespit eder.

Anlam yönünden anlatım bozuklukları üzerinde durulur.

ANLAMA 

T.7.3.14. Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.

T.7.3.15. Okuduklarını özetler.

T.7.3.16. Metnin konusunu belirler.

T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler.

T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.

Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.

T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar.

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.

Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur.

T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar.

a) Yazarın olaylara bakış açısının tespit edilmesi sağlanır.

b) Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır.

c) Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır.

T.7.3.23. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.

T.7.3.24. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.

T.7.3.25. Metinler arasında karşılaştırma yapar.

Bakış açısı ve mesajlar karşılaştırılır.

T.7.3.26. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.

T.7.3.27. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.

Altını çizmenin, koyu veya italik yazmanın, renklendirmenin, farklı punto veya font kullanmanın işlevi vurgulanır.

T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

Metinlerdeki neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler ve abartma üzerinde durulur.

T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.

a) Söyleşi, biyografi, otobiyografi, günlük türleri üzerinde durulur.

b) Metin türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemelidir.

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

a) Duvar yazısı ve karikatürlerin incelenmesi ve bunlarla ilgili görüş bildirilmesi sağlanır.

b) Haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettikleri üzerinde durulur.

T.7.3.31. Medya metinlerini değerlendirir.

İnternet, sinema ve televizyonun verdiği iletileri değerlendirmeleri sağlanır.

T.7.3.32. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.

T.7.3.33. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.

a) İnternet/yazılı (dergi, kitap, broşür, gazete vb.) kaynakların güvenilirliklerinin sorgulanması sağlanır.

b) Bilimsel çalışmalarda ağırlıklı olarak “edu” ve “gov” uzantılı sitelerin kullanıldığı vurgulanır.

T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.

T.7.3.35. Metinlerin yazılı hâli ile medya sunumlarını karşılaştırır.

a) Hikâye, masal, fıkra gibi metinlerin; çizgi film, animasyon gibi medya sunumları ile karşılaştırması sağlanır.

b) Kahramanlar, mekân, zaman ve olay yönlerinden karşılaştırılması sağlanır.

T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler.

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.

T.7.3.38. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.

Talimatnamelerin okunması sağlanır.

YAZMA

T.7.4.1. Şiir yazar.

T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar.

a) Öğrencilerin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde yazacaklarını belirleyerek bir metin taslağı oluşturmaları, düşünceyi geliştirme yollarını kullanmaları, yazılı ve çoklu medya kaynaklarından görüşlerini destekleyecek kanıtlar sunmaları sağlanır.

b) Öğrenciler günlük hayattan örnekler vermeye teşvik edilir.

T.7.4.3. Hikâye edici metin yazar.

a) Öğrencilerin zaman, mekân, şahıs ve olay unsurlarını belirleyerek hikâyenin serim, düğüm ve çözüm bölümlerinin taslağını oluşturmaları sağlanır.

b) Öğrencilerin yazım kılavuzundan yararlanmaları ve yeni öğrendiği kelimeleri kullanmaları teşvik edilir.

T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.

T.7.4.5. Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır.

T.7.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.

T.7.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.

T.7.4.8. Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır.

T.7.4.9. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

T.7.4.10. Formları yönergelerine uygun doldurur.

T.7.4.11. Kısa metinler yazar.

Haber metni ve/veya anı yazmaya teşvik edilir.

T.7.4.12. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

T.7.4.13. Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır.

T.7.4.14. Araştırmalarının sonuçlarını yazılı olarak sunar.

a) Öğrencilerin taslak hazırlamaları, taslaklarında giriş, gelişme, sonuç bölümlerine yer vermeleri sağlanır.

b) Kaynak gösterme hakkında bilgi verilir.

T.7.4.15. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak ve son olarak ifadelerini kullanmaları sağlanır.

T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler.

a) Anlama dayalı anlatım bozuklukları bakımından yazdıklarını gözden geçirmesi ve düzeltmesi sağlanır.

b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.

T.7.4.17. Yazdıklarını paylaşır.

Öğrenciler yazdıklarını sınıf ve okul panosu ile sosyal medya ortamlarında paylaşmaya, şiir ve kompozisyon yarışmalarına katılmaya teşvik edilir. 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır