Türkçe öğretim programıyla ilgili görüş, öneri ve beklentiler

 

Türkçe öğretim programında yer verilen kazanımlarla ilgili görüş, öneri ve beklentiler

Kazanımların aynı ders içerisindeki uyumu (alan bilgisi açısından birbirinin önkoşulu olacak şekilde sıralanması, aynı dersin farklı sınıf düzeylerindeki kazanım yoğunluğu, vb.)

Türkçe öğretim programında kazanımların aynı ders içerisindeki uyumu, öğrencilerin Türkçeyi etkin bir şekilde kullanma becerilerini geliştirmek açısından önemlidir. Bu uyum, kazanımları alan bilgisi açısından birbirinin önkoşulu olacak şekilde sıralayarak, aynı dersin farklı sınıf düzeylerindeki kazanım yoğunluğunu belirleyerek sağlanabilir.

Alan bilgisi açısından birbirinin önkoşulu olacak şekilde sıralama

Türkçe öğretim programında kazanımlar, alan bilgisi açısından birbirinin önkoşulu olacak şekilde sıralanmıştır. Örneğin, “Kendi ilgi alanlarına uygun metinleri okuyarak okur-yazarlığını geliştirir.” kazanımı, “Okuma becerileri” başlığı altında yer alan diğer kazanımları gerçekleştirmek için gerekli bir önkoşuldur. Bu kazanım olmadan öğrencilerin diğer okuma becerileri de gelişememektedir.

Aynı dersin farklı sınıf düzeylerindeki kazanım yoğunluğu

Türkçe öğretim programında, öğrencilerin yaş ve gelişim düzeylerine göre kazanım yoğunluğu belirlenmiştir. İlkokul düzeyinde, öğrencilerin temel dil becerilerini geliştirmeye yönelik kazanımlar ağırlıklı olarak yer almaktadır. Ortaokul düzeyinde ise öğrencilerin bu becerilerini daha ileri düzeyde kullanmaya yönelik kazanımlar ön plana çıkmaktadır. Lise düzeyinde ise öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme ve yaratıcı yazma gibi üst düzey dil becerilerini geliştirmeye yönelik kazanımlar yer almaktadır.

Bu düzenlemeler sayesinde, öğrencilerin Türkçeyi etkin bir şekilde kullanma becerilerinin her sınıf düzeyinde aşamalı olarak geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Öneriler

Türkçe öğretim programında kazanımların aynı ders içerisindeki uyumunu daha da geliştirmek için aşağıdaki öneriler yapılabilir:

 • Kazanımların daha ayrıntılı olarak açıklanması, öğrencilerin kazanımlara ilişkin beklentilerini daha iyi anlamalarına yardımcı olacaktır.
 • Kazanımların farklı öğrenme-öğretme ortamlarında uygulanabilir olması, öğrencilerin öğrenmelerini daha etkin hale getirecektir.
 • Kazanımların ölçme ve değerlendirme uygulamalarıyla ilişkilendirilmesi, öğrencilerin öğrenmelerinin daha objektif olarak değerlendirilmesine katkı sağlayacaktır.

Bu önerilerin hayata geçirilmesi, Türkçe öğretim programının etkinliğini artırmaya ve öğrencilerin Türkçeyi etkin bir şekilde kullanma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

Kazanımların diğer derslerde ele alınan kazanımlarla uyumu

Türkçe öğretim programında yer alan kazanımların, diğer derslerde ele alınan kazanımlarla uyumu, öğrencilerin bütünsel bir gelişim göstermesine katkıda bulunmaktadır. Bu uyum, öğrencilerin farklı derslerde edindikleri bilgileri ve becerileri birbirini destekler ve zenginleştirir.

Örnekler

 • Türkçe öğretim programında yer alan “Metinlerde kullanılan anlatım biçimlerini ve tekniklerini belirler.” kazanımı, öğrencilerin tarih ve coğrafya derslerinde metinleri daha iyi anlamalarına yardımcı olmaktadır.
 • Türkçe öğretim programında yer alan “Farklı türde metinler yazar.” kazanımı, öğrencilerin fen ve matematik derslerinde problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.
 • Türkçe öğretim programında yer alan “Eleştirel düşünme becerilerini kullanır.” kazanımı, öğrencilerin tüm derslerde daha etkili öğrenmelerine yardımcı olmaktadır.

Öneriler

Türkçe öğretim programında yer alan kazanımların diğer derslerde ele alınan kazanımlarla uyumunu daha da geliştirmek için aşağıdaki öneriler yapılabilir:

 • Türkçe öğretim programında yer alan kazanımlar, diğer derslerin öğretim programlarıyla birlikte ele alınabilir.
 • Türkçe öğretim programında yer alan kazanımlar, diğer derslerde kullanılan öğretim yöntemleri ve materyalleriyle ilişkilendirilebilir.
 • Türkçe öğretim programında yer alan kazanımlar, diğer derslerde yapılan değerlendirme uygulamalarıyla ilişkilendirilebilir.

Bu önerilerin hayata geçirilmesi, Türkçe öğretim programının etkinliğini artırmaya ve öğrencilerin bütünsel bir gelişim göstermelerine yardımcı olacaktır.

Sonuç olarak

Türkçe öğretim programında kazanımların aynı ders içerisindeki ve diğer derslerde ele alınan kazanımlarla uyumu, öğrencilerin Türkçeyi etkin bir şekilde kullanma becerilerini geliştirmek açısından önemlidir. Bu uyumun sağlanabilmesi için, kazanımların alan bilgisi açısından birbirinin önkoşulu olacak şekilde sıralanması, aynı dersin farklı sınıf düzeylerindeki kazanım yoğunluğunun belirlenmesi, kazanımların diğer derslerde ele alınan kazanımlarla ilişkilendirilmesi gibi önlemler alınabilir.

Kazanımların gerçek hayata transfer edilebilirliği

Türkçe öğretim programında yer alan kazanımların gerçek hayata transfer edilebilirliği, öğrencilerin Türkçeyi günlük yaşamda etkin bir şekilde kullanmalarına katkıda bulunmaktadır. Bu kazanımların gerçek hayata transfer edilebilirliği, aşağıdaki faktörlere bağlıdır:

 • Kazanımların açık ve anlaşılır olması: Kazanımların öğrencilerin anlamasını kolaylaştırmak için açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmesi önemlidir.
 • Kazanımların uygulamaya yönelik olması: Kazanımların öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri durumlara yönelik olması, bunların transfer edilebilirliğini artıracaktır.
 • Kazanımların ölçülebilir olması: Kazanımların ölçülebilir olması, öğrencilerin öğrenmelerinin gerçek hayata transfer edilip edilmediğinin belirlenmesine yardımcı olacaktır.

Örnekler

 • Türkçe öğretim programında yer alan “Kendi ilgi alanlarına uygun metinleri okuyarak okur-yazarlığını geliştirir.” kazanımı, öğrencilerin günlük yaşamda karşılaştıkları metinleri daha iyi anlamalarına yardımcı olmaktadır.
 • Türkçe öğretim programında yer alan “Farklı türde metinler yazar.” kazanımı, öğrencilerin günlük yaşamda kendilerini ifade etmelerine yardımcı olmaktadır.
 • Türkçe öğretim programında yer alan “Eleştirel düşünme becerilerini kullanır.” kazanımı, öğrencilerin günlük yaşamda karşılaştıkları sorunları çözmelerine yardımcı olmaktadır.

Öneriler

Türkçe öğretim programında yer alan kazanımların gerçek hayata transfer edilebilirliğini daha da geliştirmek için aşağıdaki öneriler yapılabilir:

 • Kazanımların gerçek yaşamdan örneklerle desteklenmesi: Kazanımların gerçek yaşamdan örneklerle desteklenmesi, öğrencilerin bunların anlamasını ve uygulamasını kolaylaştıracaktır.
 • Kazanımların farklı öğrenme-öğretme ortamlarında uygulanabilir olması: Kazanımların farklı öğrenme-öğretme ortamlarında uygulanabilir olması, öğrencilerin bunları günlük yaşamda karşılaşabilecekleri farklı durumlara göre uyarlayabilmelerine yardımcı olacaktır.
 • Kazanımların ölçme ve değerlendirme uygulamalarıyla ilişkilendirilmesi: Kazanımların ölçme ve değerlendirme uygulamalarıyla ilişkilendirilmesi, öğrencilerin öğrenmelerinin gerçek hayata transfer edilip edilmediğinin belirlenmesine yardımcı olacaktır.

Bu önerilerin hayata geçirilmesi, Türkçe öğretim programının etkinliğini artırmaya ve öğrencilerin Türkçeyi günlük yaşamda etkin bir şekilde kullanma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

Sonuç olarak

Türkçe öğretim programında yer alan kazanımların gerçek hayata transfer edilebilirliği, öğrencilerin Türkçeyi etkin bir şekilde kullanma becerilerini geliştirmek açısından önemlidir. Bu transfer edilebilirliğin sağlanabilmesi için, kazanımların açık ve anlaşılır olması, uygulamaya yönelik olması ve ölçülebilir olması gibi faktörlere dikkat edilmesi gerekir.

Ders içeriğinde eklenmesi ya da çıkarılması gereken konular

Türkçe öğretim programının ders içeriğinde eklenmesi veya çıkarılması gereken konular, öğrencilerin ihtiyaçları ve çağın gereksinimleri doğrultusunda belirlenmelidir. Bu doğrultuda, aşağıdaki konulara dikkat edilebilir:

Eklenmesi gereken konular:

 • Dijital dil becerileri: Günümüzde, insanların günlük yaşamlarında dijital teknolojilerin kullanımı giderek artmaktadır. Bu nedenle, öğrencilerin dijital ortamlarda etkin bir şekilde iletişim kurabilmeleri ve üretken olabilmeleri için dijital dil becerileri geliştirmeleri gerekmektedir. Türkçe öğretim programında, bu becerileri geliştirmeye yönelik kazanımlar yer almalıdır.
 • Eleştirel düşünme becerileri: Eleştirel düşünme becerileri, öğrencilerin bilgi edinme, değerlendirme ve yorumlama becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu beceriler, öğrencilerin Türkçeyi etkin bir şekilde kullanmaları için de gereklidir. Türkçe öğretim programında, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik kazanımlar yer almalıdır.
 • Yaratıcı yazma becerileri: Yaratıcı yazma becerileri, öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine ve özgün metinler üretmelerine yardımcı olmaktadır. Türkçe öğretim programında, yaratıcı yazma becerilerini geliştirmeye yönelik kazanımlar yer almalıdır.

Çıkarılması gereken konular:

 • Alışkanlık haline gelmiş konular: Türkçe öğretim programında, öğrencilerin temel dil becerilerini geliştirmeye yönelik kazanımlar yer almaktadır. Ancak, bu kazanımlar bazı sınıf düzeylerinde alışkanlık haline gelmektedir. Bu nedenle, bu kazanımlar programdan çıkarılarak öğrencilerin daha ileri düzeyde dil becerilerini geliştirmelerine yönelik kazanımlar yer almalıdır.
 • Güncelliğini yitirmiş konular: Türkçe öğretim programında, bazı konular güncelliğini yitirmiştir. Bu nedenle, bu konular programdan çıkarılarak öğrencilerin ihtiyaçlarına ve çağın gereksinimlerine uygun konular yer almalıdır.

Öneriler:

Türkçe öğretim programının ders içeriği, öğrencilerin ihtiyaçları ve çağın gereksinimleri doğrultusunda sürekli olarak güncellenmelidir. Bu doğrultuda, aşağıdaki öneriler yapılabilir:

 • Ders içeriği, öğrencilerin ihtiyaçları ve çağın gereksinimleri doğrultusunda sürekli olarak değerlendirilmelidir.
 • Ders içeriği, öğrencilerin farklı öğrenme stilleri ve ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde tasarlanmalıdır.
 • Ders içeriği, öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik olmalıdır.

Bu önerilerin hayata geçirilmesi, Türkçe öğretim programının etkinliğini artırmaya ve öğrencilerin Türkçeyi etkin bir şekilde kullanma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

Belirli bir derse ait içeriğin diğer derslerle ilişkisi

Belirli bir derse ait içeriğin diğer derslerle ilişkisi, öğrencilerin bütünsel bir gelişim göstermesi açısından önemlidir. Bu ilişki, öğrencilerin farklı derslerde edindikleri bilgileri ve becerileri birbirini destekler ve zenginleştirir.

Örnekler:

 • Türkçe dersinde öğrenilen dil becerileri, matematik, fen ve sosyal bilgiler gibi derslerde de kullanılabilmektedir. Örneğin, öğrencilerin Türkçe dersinde öğrendikleri okuma becerileri, matematik dersinde problem çözmelerine yardımcı olmaktadır.
 • Tarih dersinde öğrenilen bilgiler, Türkçe dersinde metinlerin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. Örneğin, öğrencilerin tarih dersinde öğrendikleri bir olayın tarihi arka planını bilmeleri, bu olayı anlatan bir metni daha iyi anlamalarına yardımcı olmaktadır.
 • Fen dersinde öğrenilen bilgiler, Türkçe dersinde metinlerin daha yaratıcı bir şekilde yazılmasına yardımcı olmaktadır. Örneğin, öğrencilerin fen dersinde öğrendikleri bir bilimsel teoriyi anlatan bir metin, daha yaratıcı ve ilgi çekici bir şekilde yazılabilmektedir.

Öneriler:

Belirli bir derse ait içeriğin diğer derslerle ilişkisini geliştirmek için aşağıdaki öneriler yapılabilir:

 • Ders içerikleri, diğer derslerin öğretim programlarıyla birlikte ele alınabilir.
 • Ders içerikleri, diğer derslerde kullanılan öğretim yöntemleri ve materyalleriyle ilişkilendirilebilir.
 • Ders içerikleri, diğer derslerde yapılan değerlendirme uygulamalarıyla ilişkilendirilebilir.

Bu önerilerin hayata geçirilmesi, öğrencilerin bütünsel bir gelişim göstermelerine ve farklı derslerde edindikleri bilgileri ve becerileri daha etkili bir şekilde kullanmalarına yardımcı olacaktır.

Sonuç olarak

Belirli bir derse ait içeriğin diğer derslerle ilişkisi, öğrencilerin farklı derslerde edindikleri bilgileri ve becerileri birbirini destekler ve zenginleştirir. Bu ilişkiyi geliştirmek için, derslerin öğretim programları ve öğretim yöntemlerinin birbirleriyle uyumlu olması gerekmektedir.

Türkçe dersinde bu ilişkiyi geliştirmek için yapılabilecek bazı uygulamalar şunlardır:

 • Türkçe dersinde işlenen metinlerde, diğer derslerde işlenen kavram ve konulara yer verilebilir.
 • Türkçe dersinde öğrencilerin diğer derslerde öğrendikleri bilgileri ve becerileri kullanmalarına yönelik etkinlikler yaptırılabilir.
 • Türkçe dersinde diğer derslerde kullanılan öğretim yöntemleri ve materyallerinden yararlanılabilir.

Bu uygulamalar sayesinde, öğrencilerin Türkçeyi etkin bir şekilde kullanma becerilerini geliştirmeleri ve farklı derslerde edindikleri bilgileri ve becerileri daha etkili bir şekilde kullanmaları sağlanabilir.

Öğretim programlarında yer alması gerektiği düşünülen beceriler ve değerler (alana özgü ve genel olarak)

Öğretim programlarında yer alması gerektiği düşünülen beceriler ve değerler, öğrencilerin 21. yüzyılda başarılı olabilmeleri için gerekli olan beceriler ve değerlerdir. Bu beceriler ve değerler, öğrencilerin farklı alanlarda ve farklı yaşam durumlarında başarılı olmalarına yardımcı olacaktır.

Alanlara özgü beceriler ve değerler

Her alanın kendine özgü becerileri ve değerleri vardır. Örneğin, fen bilimleri alanındaki beceriler ve değerler, matematik alanındaki beceriler ve değerlerden farklıdır. Alanlara özgü beceriler ve değerler, öğrencilerin o alandaki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

Genel beceriler ve değerler

Bazı beceriler ve değerler ise tüm alanlar için geçerlidir. Örneğin, eleştirel düşünme, problem çözme ve iletişim becerileri, tüm alanlar için gerekli olan beceriler arasındadır. Bu beceriler, öğrencilerin farklı alanlarda başarılı olmalarına yardımcı olacaktır.

Öğretim programlarında yer alması gerektiği düşünülen bazı beceriler ve değerler şunlardır:

Alanlara özgü beceriler ve değerler:

 • Fen bilimleri: Doğru hipotez kurma, deney yapma, verileri analiz etme, bilimsel yöntemi kullanma
 • Matematik: Problem çözme, eleştirel düşünme, soyut düşünme, mantık yürütme
 • Türkçe: Okuma, yazma, dinleme, konuşma, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme
 • Tarih: Olayları eleştirel bir şekilde değerlendirme, farklı bakış açılarını anlama, tarihsel empati kurma
 • Coğrafya: Coğrafi bilgileri anlamlandırma, harita ve grafikleri kullanma, coğrafi sorunlara çözüm üretme
 • Yabancı dil: Yabancı dili etkin bir şekilde kullanma, farklı kültürleri anlama, iletişim kurma
 • Sanat: Yaratıcı düşünme, estetik bakış açısı geliştirme, farklı sanat dallarını tanıma
 • Müzik: Müzik teorisini anlama, müzik aleti çalma, müzik yapma
 • Görsel sanatlar: Resim yapma, heykel yapma, grafik tasarım
 • Beden eğitimi: Spor yapmak, fiziksel aktiviteyi yaşam tarzı haline getirme

Genel beceriler ve değerler:

 • Eleştirel düşünme: Bilgileri analiz etme, doğruyu yanlıştan ayırma, argümanları değerlendirme
 • Problem çözme: Sorunları tanımlama, çözüm yolları üretme, çözümleri uygulama
 • İletişim: Etkili bir şekilde yazma, konuşma, dinleme
 • İşbirliği: Birlikte çalışarak hedeflere ulaşma
 • Öğrenmeyi öğrenme: Kendini geliştirmeye yönelik çaba gösterme
 • Sosyal sorumluluk: Topluma katkıda bulunma
 • Kültürel farkındalık: Farklı kültürleri anlama ve saygı duyma
 • Etik değerler: Dürüstlük, adalet, saygı, sorumluluk

Öğretim programlarında bu beceriler ve değerlerin yer alması, öğrencilerin 21. yüzyılda başarılı olabilmeleri için gerekli olan temelleri oluşturacaktır.

Türkçe Öğretim programlarında yer alması gerektiği düşünülen beceriler ve değerler (alana özgü ve genel olarak) 

Türkçe öğretim programlarında yer alması gerektiği düşünülen beceriler ve değerler, öğrencilerin Türkçeyi etkin bir şekilde kullanmalarına ve kendilerini ifade etmelerine yardımcı olacak beceriler ve değerlerdir. Bu beceriler ve değerler, öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacaktır.

Alanlara özgü beceriler ve değerler:

 • Okuma becerileri: Metinleri anlama, yorumlama ve değerlendirme becerileri
 • Yazma becerileri: Farklı türde metinler yazma becerileri
 • Dinleme becerileri: Sözlü iletişimi anlama ve değerlendirme becerileri
 • Konuşma becerileri: Etkili bir şekilde konuşma becerileri
 • Eleştirel düşünme becerileri: Metinleri ve bilgileri eleştirel bir şekilde değerlendirme becerileri
 • Yaratıcı düşünme becerileri: Yeni fikirler üretme ve bunları ifade etme becerileri

Genel beceriler ve değerler:

 • Eleştirel düşünme: Bilgileri analiz etme, doğruyu yanlıştan ayırma, argümanları değerlendirme
 • Problem çözme: Sorunları tanımlama, çözüm yolları üretme, çözümleri uygulama
 • İletişim: Etkili bir şekilde yazma, konuşma, dinleme
 • İşbirliği: Birlikte çalışarak hedeflere ulaşma
 • Öğrenmeyi öğrenme: Kendini geliştirmeye yönelik çaba gösterme
 • Sosyal sorumluluk: Topluma katkıda bulunma
 • Kültürel farkındalık: Farklı kültürleri anlama ve saygı duyma
 • Etik değerler: Dürüstlük, adalet, saygı, sorumluluk

Türkçe öğretim programlarında yer alması gereken beceriler ve değerler hakkındaki düşüncelerim şunlardır:

 • Alanlara özgü beceriler ve değerler:

  • Türkçe öğretim programlarının, öğrencilerin Türkçeyi etkin bir şekilde kullanmalarına yardımcı olacak becerileri ve değerleri içermesi gerekmektedir. Bu beceriler ve değerler, öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacaktır.
  • Türkçe öğretim programlarında yer alması gereken alanlara özgü beceriler ve değerler şunlardır:
   • Okuma becerileri: Metinleri anlama, yorumlama ve değerlendirme becerileri
   • Yazma becerileri: Farklı türde metinler yazma becerileri
   • Dinleme becerileri: Sözlü iletişimi anlama ve değerlendirme becerileri
   • Konuşma becerileri: Etkili bir şekilde konuşma becerileri
   • Eleştirel düşünme becerileri: Metinleri ve bilgileri eleştirel bir şekilde değerlendirme becerileri
   • Yaratıcı düşünme becerileri: Yeni fikirler üretme ve bunları ifade etme becerileri
 • Genel beceriler ve değerler:

  • Türkçe öğretim programlarının, öğrencilerin 21. yüzyılda başarılı olabilmeleri için gerekli olan genel becerileri ve değerleri de içermesi gerekmektedir. Bu beceriler ve değerler, öğrencilerin farklı alanlarda ve farklı yaşam durumlarında başarılı olmalarına yardımcı olacaktır.
  • Türkçe öğretim programlarında yer alması gereken genel beceriler ve değerler şunlardır:
   • Eleştirel düşünme becerileri: Bilgileri analiz etme, doğruyu yanlıştan ayırma, argümanları değerlendirme
   • Problem çözme becerileri: Sorunları tanımlama, çözüm yolları üretme, çözümleri uygulama
   • İletişim becerileri: Etkili bir şekilde yazma, konuşma, dinleme
   • İşbirliği becerileri: Birlikte çalışarak hedeflere ulaşma
   • Öğrenmeyi öğrenme becerileri: Kendini geliştirmeye yönelik çaba gösterme
   • Sosyal sorumluluk becerileri: Topluma katkıda bulunma
   • Kültürel farkındalık becerileri: Farklı kültürleri anlama ve saygı duyma
   • Etik değerler becerileri: Dürüstlük, adalet, saygı, sorumluluk

Sonuç olarak, Türkçe öğretim programlarının, öğrencilerin Türkçeyi etkin bir şekilde kullanmalarına ve kendilerini ifade etmelerine yardımcı olacak becerileri ve değerleri içermesi gerekmektedir. Bu beceriler ve değerler, öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacaktır.

1 2 3Sonraki sayfa

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır