Ülke Geneli Ortak Sınav Uygulama Kılavuzu

Ülke Geneli Ortak Sınav Uygulama Kılavuzu

ÖZET 

MEB Ülke Geneli Yazılı Sınavları Kılavuzu 2023-2024

Sınavlar ortakyazilisinav.meb.gov.tr. adresinden okul idaresi tarafından okulda hangi kitap kullanılıyorsa ona göre indirilip öğrenci adedince basılacaktır.

Sınavların cevap anahtar optiği ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünden okul idaresi tarafından alınıp sınav sonunda geriye okul idaresi tarafından teslim edilir.

Yazılılar sınav sonunda gözetmen tarafından ders öğretmenlerine teslim edilir. Yazılı kağıtları öğrencilere verilmez.

Sonuçlar Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 10 gün içinde okunup okullara bildirilecektir. Sonuçları e-Okul sistemine ders hocaları girecektir.
(Türkçe öğretmenleri ortak sınav, dinleme ve konuşma sınavı puanlarının ortalamasını alarak e-Okula girer.)

Sınava giremeyen öğrenciler 5 iş günü içinde okul idaresine mazeretlerini bildiren dilekçe yazmak zorundadır.
Sınavdan sonraki 10 gün içerisinde mazeret yazılısı yapılacaktır.

Ortak sınavın olduğu gün başka sınav yapılamaz.

BEP’leri olan öğrencilerin yazılıları ders öğretmeni tarafından istediği soru tarzıyla hazırlayacaktır. Diğer
öğrencilerle aynı zamanda yazılıları yapılacaktır.

Yanlış cevaplar doğru cevapları götürmez. Doğru olabileceğinizi düşündüğünüz
soruları işaretlemelisiniz.

Cevapları verilen optiğe işaretlemelisiniz.

Kitapçık türünü, ders adını, oturum bilgisini işaretlemeyi unutmamalısınız.

Ülke Geneli Ortak Sınav Uygulama Kılavuzu (TAM METİN) 

Milli Eğitim Bakanlığı MEB Ülke Geneli Yazılı Sınavları Kılavuzu Açıklandı. 2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi 1. Dönem 2. Yazılı Sınavları Uygulama Takvimi, Soru Konuları, Soru Sayısı, Değerlendirme Kriterleri.

Sınavda Uyulması Gereken Kurallar
(Öğretmen tarafından sınav öncesinde sınıfta okunacaktır.)

1. Ortak yazılı sınav çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Sınav süresi 40 dakikadır.

2. Cevap kâğıdında belirtilen bilgilerin size ait olduğunu kontrol ederek kitapçık türünüzü, ders adını ve katıldığınız oturum bilgisini işaretleyiniz.

3. Sınav soru kitapçıklarınızı ve cevap kâğıtlarınızı kontrol ediniz. Eksik sayfa veya baskı hatası olan sınav evrakı var ise değiştirilecektir.

4. Cevap kâğıtlarına tüm işaretlemeleri siyah kurşun kalemle yapınız.

5. Sınavda çoktan seçmeli soruların seçeneklerinden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş cevaplar yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.

6. Ortak sınav esnasında kopya çektiği tespit edilen öğrenciler hakkında ilgili Yönetmelik’e göre işlem yapılacaktır.

7. Sınavda soruların doğru cevapları esas alınarak puanlar hesaplanacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Genel Açıklamalar
a. Bu Kılavuz’da 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavlar (ülke geneli ortak) ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır.

b. Sınavların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler millî eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.

c. Bakanlıkça alınan karar gereği ülke genelinde 6. sınıf Türkçe ve matematik derslerinin 1. dönem 2. yazılıları ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik derslerinin 1. dönem 2.yazılıları Bakanlık tarafından ortak yazılı sınavlar kapsamında yapılacaktır.

ç. Ortak yazılı sınavlar, sınav uygulama takviminde belirtilen tarih ve saatlerde bir ders saatini geçmeyecek şekilde yapılacaktır. Ancak mücbir sebeplerle bir ders saati süresi 30 dakika olan okullarda ülke geneli ortak yazılı sınavların sınav süresi 40 dakika olarak yapılacaktır.

d. 2023-2024 eğitim öğretim yılında ülke geneli ortak yapılacak 1. dönem 2. yazılı sınavlarda sadece çoktan seçmeli sorular kullanılacaktır.

e. 2023-2024 eğitim öğretim yılında ülke geneli ortak yapılacak 1. dönem 2. yazılı sınavların soruları Ek-1a, Ek-1b, Ek-2, Ek-3, Ek-4’te yer alan konu soru dağılım tablolarına göre hazırlanacaktır.

f. Bakanlıkça ülke genelinde yapılacak ortak yazılı sınavların soruları ve cevap anahtarları Genel Müdürlük tarafından hazırlanacaktır.

g. Ortak yazılı sınavlara ait soru kitapçıklarının basımı okul müdürlüklerince, öğrenci cevap kâğıtlarının basımı ise il ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince yapılacaktır.

ğ. Öğrenci cevap kâğıtlarının il ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerinden alınıp okullara ulaştırılması il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin sorumluluğundadır.

h. Sınav sonrasında öğrenci cevap kâğıtlarının bulunduğu sınav poşetlerinin eksiksiz ve zarar görmeden il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine teslim edilmesi okul müdürlüklerinin sorumluluğundadır.

ı. Ortak yazılı sınavlar doğal afet, karantina, yangın ve sel gibi mücbir sebepler dışında öğrencilerin öğrenim gördükleri okullarda belirlenen gün ve saatlerde yapılacaktır.

i. Ortak yazılı sınav, sınavın yapılacağı ders saatinde o sınıfta dersi olan görevli/gözetmen öğretmen tarafından yapılacaktır. Sınavı yapılan dersin branş/alan öğretmeni sınavda gözetmen olarak görev almayacaktır. Ortak yazılı sınavın yapılacağı tarih ve saatte sınav yapılan dersin branş/alan öğretmeninin ilgili sınıfa dersi olması durumunda alan dışı bir öğretmenin sınavda görev alması sağlanacaktır. Sınav yapılan tarihte dersi olmasa bile sınav yapılan dersin öğretmenleri okulda hazır bulunacaktır.

j. Ortak yazılı sınavın gerçekleştirildiği tarih ve saat aralığında okul müdürlüğünce okulun her koridorunda birer görevli öğretmen/yönetici nöbetçi olarak görevlendirilecektir.

k. Ortak yazılı sınav süresince öğrencilerin sınıftan çıkmasına izin verilmez ancak zorunlu hâllerde nöbetçi öğretmen/yönetici gözetiminde öğrencinin sınıftan çıkmasına izin verilecektir. Öğrencinin tekrar sınıfa dönmesi durumunda sınavına devam etmesi sağlanacak fakat bu öğrenciye ek süre verilmeyecektir.

l. Ortak yazılı sınavların yapıldığı tarih ve saatlerde diğer sınıf düzeylerinde eğitim öğretime devam edilecektir.

m. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme ve değerlendirmede, bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) esas alınacaktır. BEP kapsamındaki öğrencilerin sınav soruları branş/alan öğretmenleri tarafından hazırlanacaktır. Bu öğrenciler diğer öğrencilerle beraber aynı sınıfta sınava girebileceği gibi özel durumlarda farklı bir sınıfta da sınava girebileceklerdir. Bu öğrencilerin sınavlarının değerlendirilmesi branş/alan öğretmenleri tarafından yapılacaktır. Okul müdürlükleri özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik gerekli sınav tedbir hizmetlerinin alınmasını sağlayacaktır.

n. Ülke geneli ortak yazılı sınavlara işitme, görme, bedensel, hafif düzeyde zihinsel yetersizliği veya hafif düzeyde otizmi olan öğrencilerin eğitim gördüğü özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarında eğitimlerini sürdüren öğrenciler de katılacaklardır. Bu okullarda eğitim gören ve BEP’leri olan öğrencilerin ortak yazılı sınav soruları eğitim kurumu sınıf/alan zümrelerince hazırlanacaktır. Okul müdürlükleri bu öğrencilere yönelik gerekli sınav tedbir hizmetlerinin alınmasını sağlayacaktır.

o. Ortak sınavlara katılmayan öğrencilerin bilgileri, okul müdürlüğü tarafından sınav bitiminde e-Okula işlenecektir.

ö. Ortak yazılı sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde açıklanacaktır. Sınav sonuçları branş/alan öğretmenleri tarafından ortakyazilisinav.meb.gov.tr adresinden indirilecek ve öğrencilere duyurulacaktır.

p. Ortak yazılı sınavlara geçerli mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler mazeret sınavına alınacaktır. Hem ortak yazılı sınava hem de mazeret sınavına katılmayan öğrenciler sınavda başarısız sayılacaktır.

r. Geçerli mazereti bulunan öğrencilerin sınava katılmama gerekçesi ortak yazılı sınav uygulama tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde öğrenci velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilecektir. Bu öğrencilerin mazeret sınavına katılımıyla ilgili süreçlerden okul müdürlükleri sorumludur.

s. Mazeret sınavı, ortak yazılı sınavı uygulama tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde yapılacak ve sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içerisinde açıklanacaktır.

ş. Nakil ile okul değişikliği yapan öğrenci, önceki okulunda geçerli mazereti nedeniyle ortak yazılı sınava katılmadıysa gittiği okulda mazeret sınavına alınacaktır.

t. Ortak yazılı sınavların sonucuna göre öğrenci toplu listeleri oluşturulmayacak, okullar ve sınıflar arası karşılaştırmalı veri çıkarılmayacaktır.

u. Milletlerarası özel öğretim kurumları ile Bakanlığa bağlı yurt dışında bulunan okullar ülke geneli ortak yazılı sınavlara katılmayacaktır.

ü. Akşam liseleri ve mesleki eğitim merkezleri ülke geneli ortak yazılı sınavına katılmayacaktır.

v. Özel eğitim meslek okulu ve özel eğitim uygulama okulu (I, II ve III. kademe ) ile bu okulların programlarının uygulandığı özel eğitim sınıfları ülke geneli ortak yazılı sınavına katılmayacaktır.

y. Yabancı okullar ve azınlık okulları ile yabancı dille öğretim yapan okullar öğretim dili Türkçe olan derslerden ülke geneli ortak yazılı sınavlarına katılacaktır.

z. Dönem ve ara tatilleri nedeniyle ülke geneli ortak yazılı sınavlara katılamayan eğitim kurumu/okul müdürlüklerinin öğrencileri, bu sınavların mazeret sınavına katılacaktır.

1. Ülke geneli ortak yazılı sınavların uygulandığı tarihte aynı sınıf düzeyinde başka sınav yapılmayacaktır.

2. Ülke geneli ortak yazılı sınavlarının uygulandığı tarihte il/ilçe geneli ortak yazılı sınav yapılmayacaktır.

3. Ülke geneli ortak yazılı sınavların soru kitapçıkları okul müdürleri tarafından ortakyazilisinav.meb.gov.tr adresinden indirilerek okuldaki öğrenci sayısı kadar çoğaltılacaktır.

4. İkili eğitim yapan okullarda sabahçı ve öğlenci gruplarda aynı sınıf düzeyinde yapılacak ortak sınavlar için aynı konu soru dağılım tablosu kullanılarak oluşturulan eş değer farklı sorulardan oluşan sınavlar yapılacaktır.

5. Öğrenciler, cevap kâğıdına kitapçık türünü işaretleyecektir.

6. Ülke geneli ortak yazılı sınavlar puanlanırken öğrencilerin sorulara verdiği doğru cevaplara puan verilecektir. Yanlış cevaplar puanlamaya dâhil edilmeyecektir. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

7. Ortak yazılı sınavlar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Öğrencilerin sınavlardan aldığı puanlar ilgili dersin 1. dönem 2. yazılı puanı olarak e-Okula işlenecektir ancak Türkçe ile Türk dili ve edebiyatı dersleri için dinleme ve konuşma sınavları tamamlandıktan sonra oluşan puanlar ders öğretmenleri tarafından e-Okula işlenecektir.

8. Ortak yazılı sınav soru kitapçıkları öğrencilere verilmeyecek, sınav bitiminde gözetmen öğretmen tarafından toplanarak eğitim kurumu sınıf/alan zümrelerine teslim edilecektir.

9. Ortak yazılı sınav sorularının öğretmen veya öğrenci tarafından görüntüsü alınmayacaktır.

Ortak Yazılı Sınav Uygulama Takvimi
Ortak yazılı sınavların hangi derslerden ve hangi tarihlerde yapılacağı aşağıda verilmiştir.

Ortak Yazılı Sınav Uygulama Takvimi
6. Sınıf
Türkçe Ve Matematik Dersi Sınav Tarihi: 26 Aralık 2023

9. Sınıf
Türk Dili Ve Edebiyatı Ve Matematik Dersi Sınav Tarihi: 27 Aralık 2023

Ortak Yazılı Sınav Soru Sayıları
6. Sınıf Türkçe Dersi: Soru Sayısı 16, Seçenek Sayısı 4, Süresi 40 Dakika.
6. Sınıf Matematik Dersi: Soru Sayısı 16, Seçenek Sayısı 4, Süresi 40 Dakika.
9. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı Dersi: Soru Sayısı 20, Seçenek Sayısı 5, Süre 40 Dakika.
9. Sınıf Matematik Dersi: Soru Sayısı 20, Seçenek Sayısı 5, Süre 40 Dakika.

Ortak Yazılı Sınavların Oturum Saatleri
Tam Gün Eğitim Yapan Okullar
Ortak Yazılı Sınav Oturumları (Tam Gün Eğitim Yapan Okullar)

an Okullar)

Sınıf
Sınavın Adı
Sınav Tarihleri
Sınav Başlama Saati
Sınav Bitiş Saati
6. Sınıf

Türkçe Dersi

1. Dönem

2. Ortak Yazılı Sınavı

26 Aralık 2023
09:40
10:20

Matematik

Dersi 1. Dönem

2. Ortak Yazılı Sınavı

26 Aralık 2023
11:00
11:40
9. Sınıf

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi

1.Dönem

2. Ortak Yazılı Sınavı

27 Aralık 2023
09:40
10:20

Matematik

Dersi 1. Dönem

2. Ortak Yazılı Sınavı

27 Aralık 2023
11:00
11:40

İkili Eğitim Yapan Okullar
İkili eğitim yapılan okullara ait ortak yazılı sınavların oturum saatleri

Ortak Yazılı Sınav Oturumları (Sabahçı Gruplar)

Sınıf
Sınavın Adı
Sınav Tarihleri
Sınav Başlama Saati
Sınav Bitiş Saati
6. Sınıf

Türkçe Dersi

1. Dönem

2. Ortak Yazılı Sınavı

26 Aralık 2023
09:40
10:20

Matematik

Dersi 1. Dönem

2. Ortak Yazılı Sınavı

26 Aralık 2023
11:00
11:40
9. Sınıf

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi

1.Dönem

2. Ortak Yazılı Sınavı

27 Aralık 2023
09:40
10:20

Matematik

Dersi 1. Dönem

2. Ortak Yazılı Sınavı

27 Aralık 2023
11:00
11:40

Ortak Yazılı Sınav Oturumları (Öğlenci Gruplar)

Sınıf
Sınavın Adı
Sınav Tarihleri
Sınav Başlama Saati
Sınav Bitiş Saati
6. Sınıf

Türkçe Dersi

1. Dönem

2. Ortak Yazılı Sınavı

26 Aralık 2023
14:00
14:40

Matematik

Dersi 1. Dönem

2. Ortak Yazılı Sınavı

26 Aralık 2023
15:20
16:00
9. Sınıf

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi

1.Dönem

2. Ortak Yazılı Sınavı

27 Aralık 2023
14:00
15:20

Matematik

Dersi 1. Dönem

2. Ortak Yazılı Sınavı

27 Aralık 2023
15:20
16:00

Ortak Yazılı Sınavların Değerlendirilmesi
a. Ortak yazılı sınavların değerlendirilmesi il ölçme değerlendirme merkezi müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

b. Ortak yazılı sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Öğrencilerin yanlış cevapları değerlendirmeye alınmayacaktır.

c. Ortak yazılı sınav 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinde her soru 5 (beş) puan; 6. sınıf Türkçe ile matematik derslerinde 1-12. Sorular 7 (yedi), 13-16. sorular ise 4 (dört) puan değerindedir.

ç. Ortak yazılı sınavlar, uygulandığı dersin yazılı sınavı olarak değerlendirilecek ve o döneme ait ders puanının hesaplanmasında kullanılacaktır.

d.Türkçe ile Türk dili ve edebiyatı derslerinin sınavları, yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Bu derslerin yazılı sınav aşaması ülke genelinde ortak yapılacak, uygulamalı sınav aşaması ise ders öğretmeni tarafından dinleme ve konuşma becerilerini ölçen uygulamalı sınavlar şeklinde yapılacaktır. Bu sınavlar ayrı ayrı puanlanacak, öğrencilerin ortak yazılı sınavdan aldığı puanlar ile uygulamalı sınavlardan aldığı puanlar birlikte değerlendirilerek öğrencinin ortak yazılı sınav puanı oluşturulacaktır.

e. Genel Müdürlük tarafından iptaline karar verilen sorular, değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden belirlenmesi suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

f. Ortak yazılı sınavların cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Genel Müdürlük kararı ile belirlenmesi durumunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, doğru seçenekler dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.

g. Geçerli mazereti olmadan ortak yazılı sınava ve mazeret sınavına katılmayan öğrenciler ile kopya çekenlerin durumları puanla değerlendirilmeyecek, bu sınavlara katılmayan öğrencilerin puan hanesine “G’’; kopya çeken öğrencilerin puan hanesine “K” yazılacak ve bu haneler de ortalamaya dâhil edilecektir.

ğ. Ortak yazılı sınavların sonuçları, ilgili dersin öğretmeni tarafından e-Okul sistemine işlenecektir.

6. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 2. yazılı sınavı (ülke geneli ortak); Millî Eğitim Bakanlığı (MEB)yayınlarını kullanan okullar için Ek-1a; Anka Kuşu yayınlarını kullanan okullar için Ek-1b’de verilen konu soru dağılım tabloları göz önünde bulundurularak hazırlanan çoktan seçmeli 16 sorudan oluşacaktır.

Ülke genelinde 6. sınıf matematik dersi 1. dönem 2. yazılı sınavı (ülke geneli ortak) Ek-2’de verilen konu soru dağılım tablosu göz önünde bulundurularak hazırlanan çoktan seçmeli 16 sorudan oluşacaktır.

Ülke genelinde 9. sınıflar Türk dili ve edebiyatı dersi 1. dönem 2. yazılı sınavı (ülke geneli ortak) Ek-3’te verilen konu soru dağılım tablosu göz önünde bulundurularak hazırlanan çoktan seçmeli 20 sorudan oluşacaktır.

Ülke genelinde 9. sınıflar matematik 1. dönem 2. yazılı sınavı (ülke geneli ortak) Ek-4’te verilen konu soru dağılım tablosu göz önünde bulundurularak hazırlanan çoktan seçmeli 20 sorudan oluşacaktır.

Örnek Soru Kitapçıkları İçin Tıklayın.
Sınav Kılavuzu İçin Tıklayın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır