8. Sınıf Kazanım ve Konuları Soru Havuzu

Konu ve Kazanım Soru Havuzu Nedir? 

Konu ve kazanım soru havuzu, öğretmenlerimizin yazılı kağıdı hazırlarken işlerini kolaylaştırmak ve daha kaliteli sınavlar hazırlamalarını sağlamak için hazırlanmıştır. Öğretmenlerimiz kendi il MEM’lerinin yayımladığı kazanımlarla ilgili soruları soru havuzumuzdan alıp kolayca sınav kağıdı oluşturabileceklerdir.

Soru havuzu, öğretmenlerimizin yazılı kağıdı hazırlarken zamandan tasarruf etmelerini ve daha kaliteli sınavlar hazırlamalarını sağlayacaktır. Soru havuzu, hem yeni başlayan hem de deneyimli öğretmenler için faydalı bir kaynaktır.

Soru havuzu, aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 • Tüm kazanım ve konuları kapsamaktadır. Öğretmenlerimiz bu sayede kendi derslerinde ve konularında ihtiyaç duydukları soruları kolayca bulabileceklerdir.
 • Kazanımlara uygun sorular içermektedir. Öğretmenlerimiz bu sayede öğrencilerinin kazanımlara hâkimiyetini ölçebileceklerdir.
 • Çeşitli soru tiplerini içermektedir. Öğretmenlerimiz bu sayede öğrencilerinin farklı soru tiplerine yönelik becerilerini ölçebileceklerdir.
 • Güncel bilgilere uygun sorular içermektedir. Öğretmenlerimiz bu sayede öğrencilerinin güncel bilgilere hâkimiyetini ölçebileceklerdir.

Soru havuzundan faydalanabilmek için: 

 1. İl MEM’inizin hazırladığı senaryolardan birini seçin. Soru havuzundan sizin il MEM’inin yayımladığı kazanımlarla ilgili soruları inceleyiniz.
 2. Soru havuzunda her kazanımla ilgili birden fazla soru bulunmaktadır.
 3. İhtiyacınız olan kazanımlarla ilgili soruları seçin. Soru havuzunda farklı zorluk seviyelerinde sorular bulunmaktadır.
 4. Soruları düzenleyin ve sınav kağıdınızı oluşturunuz. Soruları kendi ihtiyaçlarınızı ve öğrencilerinizin seviyesini göz önünde bulundurarak düzenlemeyi unutmayınız. 

Soru havuzunun faydaları:

 • Zamandan tasarruf sağlar. Öğretmenler, soru havuzunu kullanarak yazılı kağıdı hazırlamak için çok fazla zaman harcamak zorunda kalmazlar.
 • Daha kaliteli sınavlar hazırlamayı sağlar. Soru havuzu, öğretmenlerimize çeşitli soru tipleri ve zorluk dereceleri sunarak daha kaliteli sınavlar hazırlamalarına yardımcı olur.
 • Öğrencilerin başarısını artırır. Soru havuzu, öğrencilerin kazanımlara hâkim olmalarını ve farklı soru tiplerine yönelik becerilerini geliştirmelerini sağlar.

Soru havuzunu kullanırken dikkat edilmesi gerekenler:

 • Soruları kendi ihtiyaçlarınızı ve öğrencilerinizin seviyesini göz önünde bulundurarak seçin.
 • Soruları kendi dersinize uygun kazanım ve konularınızla ilgili olarak düzenleyin.

Soru havuzu, öğretmenlerimizin yazılı kağıdı hazırlarken kullanabilecekleri önemli bir kaynaktır. Soru havuzunu kullanarak zamandan tasarruf edebilir, daha kaliteli sınavlar hazırlayabilir ve öğrencilerinizin başarısını artırabilirsiniz.

Aşağıda verilen kazanımlara tıklayarak o kazanımla ilgili sorulara ulaşabilirsiniz. 

Mesut Hayat

Eğitimci/Yazar 

8. Sınıf Kazanım ve Konuları Soru Havuzu 

SÖZ VARLIĞI 

T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

 1. a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır.
 2. b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.

T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler.

T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.

Benzetme (teşbih), kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak) ve karşıtlık (tezat), abartma (mübalağa) söz sanatlarının belirlenmesi sağlanır.

T.8.3.8. Metindeki anlatım bozukluklarını belirler.

Dil bilgisi yönünden anlatım bozuklukları üzerinde durulur.

T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar.

Fiilimsilerin türleri fark ettirilir. Ekler ezberletilmez.

T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir.

Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, kısaca, böylece, ilk olarak ve son olarak ifadeleri üzerinde durulur.

T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 

ANLAMA

T.8.3.12. Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.

T.8.3.13. Okuduklarını özetler.

T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar.

Metin içi ve metin dışı anlam ilişkisi kurulur.

T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar.

T.8.3.16. Metnin konusunu belirler.

T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler.

T.8.3.19. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.

T.8.3.20.Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.

Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur.

T.8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar.

 1. a) Yazarın olaylara bakış açısının tespit edilmesi sağlanır.
 2. b) Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır.
 3. c) Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır.

T.8.3.22. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.

T.8.3.23. Metinler arasında karşılaştırma yapar.

Aynı metnin çeviri, farklı baskı vb. özellikleri itibarıyla karşılaştırılması sağlanır.

T.8.3.24. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.

T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, abartma, nesnel, öznel ve duygu belirten ifadeler üzerinde durulur.

T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder.

 1. a) Fıkra (köşe yazısı), makale, deneme, roman, destan türleri üzerinde durulur.
 2. b) Metin türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemelidir.

T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

 1. a) Çizgi roman ve karikatürleri yorumlayarak görüşlerini bildirmeleri sağlanır.
 2. b) Haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettikleri üzerinde durulur.

T.8.3.28. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.

Altını çizmenin, koyu veya italik yazmanın, renklendirmenin, farklı punto veya font kullanmanın işlevi vurgulanır.

T.8.3.29. Medya metinlerini analiz eder.

Medya metinlerinin amaçlarının (kültür aktarma, olay yorumlama, bilgilendirme, eğlendirme, ikna etme) belirlenmesi sağlanır.

T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.

T.8.3.31. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.

 1. a) Blog ve şahsi internet sayfalarındaki bilgilerin güvenilirliği konusunda çalışmalar yapılır.
 2. b) Bilimsel çalışmalarda ağırlıklı olarak “edu” ve “gov” uzantılı sitelerin kullanıldığı vurgulanır.

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.

T.8.3.33. Edebî eserin yazılı metni ile medya sunumunu karşılaştırır.

Kahramanlar, mekân, zaman ve olay yönünden karşılaştırılması sağlanır.

T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.

T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.

Kullanım kılavuzları inceletilir.

YAZMA

T.8.4.1. Şiir yazar.

T.8.4.2. Bilgilendirici metin yazar.

 1. a) Öğrencilerin belirledikleri bir konu ve ana fikir etrafında giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşan

bir metin taslağı oluşturmaları, gelişme bölümünde düşünceyi geliştirme yollarını kullanarak görüşlerini

ifade etmeleri, görüşlerini destekleyecek kanıtlar sunmaları, sonuç bölümünde ise görüşlerini sonuca

bağlamaları sağlanır.

 1. b) Öğrenciler günlük hayattan örnekler vermeye teşvik edilir.

T.8.4.3. Hikâye edici metin yazar.

 1. a) Öğrencilerin anlatımın türü ve konusuna göre gerçekçi veya hayalî ögeleri tasarlamaları, uyumlu bir

zaman ve mekân kurgusu yapmaları, serim, düğüm ve çözüm bölümlerine yer vermeleri sağlanır.

 1. b) Öğrenciler yazım kılavuzundan yaralanmaya, günlük hayattan örnekler vermeye yönlendirilir.

T.8.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

Not alma, özet çıkarma, eleştirel, yaratıcı, serbest, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir

metinden ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.

T.8.4.5. Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır.

T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.

T.8.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.

T.8.4.8. Yazılarında mizahi ögeler kullanır.

T.8.4.9. Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır.

T.8.4.10. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

T.8.4.11. Formları yönergelerine uygun doldurur.

T.8.4.12. Kısa metinler yazar.

Haber metni, günlük ve anı yazmaya teşvik edilir.

T.8.4.13. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

T.8.4.14. Araştırmalarının sonuçlarını yazılı olarak sunar.

 1. a) Öğrencilerin taslak hazırlamaları, taslaklarında giriş, gelişme, sonuç bölümlerine yer vermeleri sağlanır.
 2. b) Kaynak gösterme hakkında bilgi verilir.

T.8.4.15. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak ve son olarak ifadelerinin kullanılması sağlanır.

T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler.

 1. a) Dil bilgisine dayalı anlatım bozuklukları bakımından yazdıklarını gözden geçirmesi ve düzeltmesi sağlanır.
 2. b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.

T.8.4.17. Yazdıklarını paylaşır.

Öğrenciler yazdıklarını sınıf ve okul panosu ile sosyal medya ortamlarında paylaşmaya, şiir ve kompozisyon yarışmalarına katılmaya teşvik edilir.

T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder.

T.8.4.19. Cümle türlerini tanır.

Kavramsal tanımlamalara girilmez.

T.8.4.20. Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar.

Kavram tanımlarına girilmeden anlamsal farklılıklara değinilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır