MD.1.2.2. Destan türünün özelliklerini sıralar.

MD.1.2.2. Destan türünün özelliklerini sıralar.
a) Doğal ve yapma destanlar üzerinde durulur.
b) Destanların anonim bir tür olduğu belirtilir.
c) Destanların özgün hâllerinin şiir olduğu belirtilir.
ç) Destanların millî özellikler içerdiği, ait olduğu milletin sosyal, kültürel vb. özelliklerini yansıttığı
ifade edilir.
d) Destanların olağanüstülükler içerdiği ifade edilir.
e) Doğal destanların oluşma aşamaları vurgulanır.

 

Konu: Destan Türünün Özellikleri

Kazanım: MD.1.2.2. Destan türünün özelliklerini sıralar.

Amaç: Öğrencilerin destan türünün özelliklerini öğrenerek bu türün diğer türlerden nasıl ayırt edilebileceğini bilmelerini sağlamaktır.

Öğrenme Hedefleri:

 • Destan türünün özelliklerini sıralayabilir.
 • Destan türünün özelliklerini kullanarak destan metinlerini analiz edebilir.

Destan, bir milletin veya topluluktaki önemli bir olayı, kahramanı veya efsaneyi anlatan uzun, coşkulu ve abartılı bir halk hikâyesidir. Destanlar, genellikle sözlü gelenekte aktarılır ve zamanla değiştirilerek gelişir.

Destan Türünün Özellikleri:

Destan türünün başlıca özellikleri şunlardır:

 • Destanlarda gerçek ve hayal unsurları iç içedir. Destanlar, gerçek bir olay veya kahramanın üzerine olağanüstü unsurlar eklenerek oluşturulabilir. Örneğin, Oğuz Kağan Destanı’nda Oğuz Han’ın doğumu ve maceraları gerçek bir olay üzerine kuruludur, ancak destanında olağanüstü güçlere sahip olduğu ve doğaüstü olaylar yaşadığı da anlatılır.
 • Destanlarda olağanüstü olaylar ve kahramanlar vardır. Destanlar, insanların hayal gücünü zorlayan olağanüstü olaylar ve kahramanlar içerir. Örneğin, Manas Destanı’nda Manas adlı kahraman, tek başına bir orduyu yenebilecek kadar güçlüdür.
 • Destanlarda abartma ve süsleme vardır. Destanlar, olayları ve kahramanları daha etkileyici hale getirmek için abartma ve süsleme sanatından yararlanır. Örneğin, Dede Korkut Hikâyeleri’nde anlatılan kahramanların kılıçları göğe kadar uzanır, atlarının ayakları yere değmez.
 • Destanlar, genellikle epik şiir biçiminde yazılmıştır. Destanlar, genellikle uzun ve coşkulu bir anlatım biçimine sahiptir. Bu nedenle, epik şiir biçiminde yazılırlar.

Destanların Diğer Türlerden Farkları:

Destanlar, diğer türlerden bazı önemli noktalarda ayrılır. Bu farklılıklar şunlardır:

 • Destanlar, gerçek ve hayal unsurlarını iç içe barındırır. Diğer türler genellikle gerçek olaylara veya kişilere odaklanır.
 • Destanlar, olağanüstü olaylar ve kahramanlar içerir. Diğer türler, genellikle gerçekçi bir anlatım biçimine sahiptir.
 • Destanlar, genellikle epik şiir biçiminde yazılmıştır. Diğer türler, genellikle düz yazı biçiminde yazılmıştır.

Destanlar, bir milletin veya topluluktaki ortak değerleri, inançları ve kültürel özelliklerini yansıtan önemli eserlerdir. Destan türünün özelliklerini öğrenerek bu eserleri daha iyi anlayabiliriz.

Ders Etkinlikleri:

 • Öğrencilere destan türünün özelliklerini içeren bir sunum yapınız.
 • Öğrencilere destan türünün özelliklerini içeren bir kitapçık dağıtınız.
 • Öğrencileri destan türünün özelliklerini kullanarak destan metinlerini analiz etmeye teşvik ediniz.

Değerlendirme:

 • Öğrencilerin destan türünün özelliklerini kavrayabildiklerini belirlemek için soru-cevap yapabilirsiniz.
 • Öğrencilerin destan türünün özelliklerini kullanarak destan metinlerini analiz edebildiklerini belirlemek için deneme sınavı yapabilirsiniz.

 

Destan Türünün Özellikleri

Destan, edebiyat türleri arasında önemli bir yere sahiptir. Günümüzde hala etkisini sürdüren destanlar, toplumların kültürel mirasının bir parçasıdır. Bu yazıda, destan türünün özelliklerine dair detaylı bir açıklama yapılacaktır.

1. Epik Öykü

Destanlar, genellikle kahramanlık hikayelerini anlatan epik öykülerdir. Bu öyküler, mitolojik, tarihi veya kahramanlık temasına dayanabilir. Destanlar, kahramanın maceralarını, zaferlerini ve mücadelelerini anlatırken genellikle şiirsel bir dille yazılırlar.

2. Özel ve Toplumsal Değerler

Destanlar, toplumun özel ve toplumsal değerlerini yansıtan önemli bir kaynaktır. Kahramanlar, genellikle toplumun takdir ettiği erdemlere sahiptir ve bu erdemleri temsil ederler. Destanlar, toplumun geçmişine ve mirasına dair bilgi verirken, aynı zamanda toplumsal değerlerin ve normların aktarılmasına da hizmet ederler.

3. Kahramanlık ve Destansı Mücadeleler

Destanlar, kahramanların destansı mücadelelerini anlatır. Kahramanlar, genellikle olağanüstü güçlere veya yeteneklere sahiptir ve zorlu engellerle mücadele ederler. Bu mücadeleler, kahramanın karakterini ve erdemlerini ortaya çıkarırken, okuyuculara ilham verici bir hikaye sunar.

4. Mitolojik ve Tarihi Temalar

Destanlar, mitolojik veya tarihi temalara dayanabilir. Mitolojik destanlar, tanrılar, tanrıçalar ve efsanevi yaratıklar gibi mitolojik unsurları içerirken, tarihi destanlar genellikle gerçek olaylara ve kahramanlara dayanır. Bu temalar, destanın evrenini şekillendirir ve okuyucuya farklı bir dünyanın kapılarını aralar.

5. Ağızdan Ağıza Aktarım

Destanlar, genellikle ağızdan ağıza aktarım yoluyla yayılmıştır. Eskiden yazının yaygın olmadığı dönemlerde, destanlar sözlü olarak nesilden nesile aktarılmıştır. Bu nedenle, destanlar genellikle ritmik ve tekrarlayıcı bir dil kullanır ve ezberlenmesi kolaydır.

6. Kurgusal ve Olağanüstü Öğeler

Destanlar, genellikle kurgusal ve olağanüstü öğeler içerir. Kahramanlar, mitolojik yaratıklarla savaşabilir, büyülü eşyalara sahip olabilir veya fantastik yerlere seyahat edebilir. Bu kurgusal ve olağanüstü öğeler, okuyucunun hayal gücünü harekete geçirir ve destanı daha çekici hale getirir.

7. Uzunluk ve Geniş Kapsam

Destanlar, genellikle uzun metinlerdir ve geniş kapsamlı bir hikaye anlatır. Kahramanın yaşamının farklı aşamalarını, maceralarını ve mücadelelerini ayrıntılı bir şekilde anlatır. Bu nedenle destanlar genellikle bölümlere ayrılmıştır ve her bölümde farklı olaylar ve karakterler ele alınır.

Destan türü, edebiyatın en eski ve en etkileyici türlerinden biri olarak kabul edilir. Hem mitolojik hem de tarihi temaları işleyen destanlar, toplumların kültürel birikimlerini yansıtırken, okuyuculara ilham verici hikayeler sunarlar. Destanların ritmik dil kullanımı, kahramanlık temaları ve epik öykü anlatımı, onları diğer edebi türlerden ayıran özelliklerdir. Bugün bile destanlar, kültürel mirasımızın önemli bir parçası olarak değerini korumaktadır.

Doğal Destanların Oluşma Aşamaları

Destanlar, bir milletin tarihindeki önemli olayları, kahramanlıkları ve mücadeleleri anlatan sözlü edebiyat ürünleridir. Doğal destanlar, sözlü gelenek yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılan destanlar olarak tanımlanır. Bu destanlar, genellikle bir milletin hayatında önemli bir yere sahip olan olaylardan yola çıkarak oluşur.

Doğal destanların oluşma aşamaları şu şekilde sıralanabilir:

1. Oluş (Çekirdek) Dönemi

Destanların oluşumu, bir milletin hayatında önemli bir yere sahip olan olaylarla başlar. Bu olaylar, genellikle savaşlar, göçler, doğal afetler gibi milletin benliğinde iz bırakan olaylardır. Bu olaylar, destanların çekirdeğini oluşturur.

2. Yayılma Dönemi

Destanların çekirdeği, sözlü gelenek yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılır. Bu süreçte, destanlar halk şairleri tarafından tekrarlanarak geliştirilir ve zenginleştirilir. Destanlarda yer alan olaylar, kahramanlar ve diğer unsurlar, halk şairleri tarafından yeniden yorumlanır.

3. Derleme Dönemi

Destanlar, sözlü gelenek yoluyla aktarıldıkça, zamanla değişikliklere uğrar. Bu değişiklikler, destanın gerçekliğini kaybetmesine neden olabilir. Bu nedenle, destanlar, derlemeciler tarafından yazıya geçirilerek korunmaya çalışılır.

Doğal destanların oluşum aşamaları, destanın içeriğini ve özelliklerini doğrudan etkiler. Destanın oluşumundaki ilk aşama olan çekirdek dönem, destanın konusunu ve ana olaylarını belirler. Destanın sonraki aşamalarında, bu konular ve olaylar, halk şairleri tarafından tekrarlanarak geliştirilir ve zenginleştirilir. Destan, derlemeciler tarafından yazıya geçirildiğinde ise, nihai şeklini alır.

Türk edebiyatında birçok doğal destan bulunmaktadır. Bu destanlar arasında Manas Destanı, Ergenekon Destanı, Oğuz Kağan Destanı, Dede Korkut Hikayeleri sayılabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır