Özlem Yokuşları (Dinleme Metni) Cevapları Sayfa 145-146-147-148-149

Özlem Yokuşları (Dinleme Metni) Cevapları Sayfa 145-146-147-148-149

 

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

 1. Getirdiğiniz anayasa kitapçığından Anayasa’nın 42. maddesini okuyunuz. Bu maddenin içeriğini yorumlayınız.

Madde 42: Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır.

Bu madde, eğitim ve öğrenim hakkının temel bir hak olduğunu ve herkesin bu haktan eşit şekilde yararlanabileceğini ifade ediyor. Madde ayrıca eğitim ve öğretimin Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre yapılması gerektiğini de belirtiyor.

Bu maddeden yola çıkarak şu yorumlar yapılabilir:

 • Eğitim ve öğrenim hakkı, anayasal bir hak olduğu için devlet tarafından korunmalıdır.
 • Herkes, cinsiyet, ırk, din, dil, siyasi görüş veya sosyal statü gözetmeksizin eğitim ve öğrenim görme hakkına sahiptir.
 • Eğitim ve öğretim, bilimsel ve çağdaş bir temele oturmalıdır.
 • Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda yapılmalıdır.
 • Devlet, eğitim ve öğretimin laik ve bilimsel bir şekilde yapılmasını sağlamalıdır.

 

 1. Güvenilir bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanabiliyor musunuz? Hangi amaçlarla bu kaynaklara yöneliyorsunuz?

Evet, güvenilir bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanabiliyorum. Bilgi arayışında bulunurken aşağıdakileri göz önünde bulunduruyorum:

Kaynak türü: Akademik makaleler, kitaplar, hükümet ve kurumsal web siteleri, saygın haber kuruluşları gibi güvenilir kaynaklardan bilgi edinmeye çalışıyorum.

 

 1. Çevrenizde örnek alınan özelliklere sahip kişiler var mı? Varsa bu kişiler bu özellikleri nasıl edinmişlerdir? Anlatınız.

Evet, çevremde örnek alınan özelliklere sahip kişiler var. Bu kişilerden bazılarını ve örnek alınan özelliklerini aşağıda sıraladım:

 1. Öğretmenim: Sabırlı, bilgili ve öğrencilerine karşı ilgili olmasıyla örnek aldığım bir kişidir.
 2. Annem: Sevgi dolu, fedakâr ve güçlü olmasıyla örnek aldığım bir kişidir.
 3. Babam: Çalışkan, dürüst ve adil olmasıyla örnek aldığım bir kişidir.
 4. Arkadaşım: Yardımsever, cömert ve iyimser olmasıyla örnek aldığım bir kişidir.

Bu kişiler bu özellikleri nasıl edinmişlerdir:

 • Kendi hayat deneyimlerinden ders alarak
 • Çevrelerindeki insanlardan örnek alarak
 • Kendilerini geliştirmeye ve öğrenmeye açık olarak
 • Zorluklar karşısında yılmadan mücadele ederek
 • İyi bir insan olma çabası göstererek

 

ÖZLEM YOKUŞLARI

(DİNLEME METNİ)

 1. ETKİNLİK

Aşağıya, dinlediğiniz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri listeleyiniz. Sonra sözlüklerinizden bu kelimelerin anlamlarını bulup yazınız.

Çıkın: Bir beze sarılarak düğümlenmiş küçük bohça.

Kâtip: Sekreter.

İç çekmek: üzüntüyle derinden soluk almak.

Kültür: Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü.

Azimli: Bir işteki engelleri yenme kararlılığına sahip olan kimse.

İmrenmek: Beğenilen bir kişi veya şeye benzemeyi istemek; gıpta etmek.

 

 1. ETKİNLİK

Metni tekrar dinleyiniz. Dinlediğiniz metni özetleyiniz.

Bir köyde öğretmen de okul da yokmuş. Sonunda köye bir öğretmen atanmış. Köylüler, öğretmen için bir odadan sınıf yaratmışlar. Hem köylüler hem de çocuklar bu duruma çok sevinmişler. Bir tek Mustafa’nın babası, Mustafa’yı okula göndermemiş. Buna rağmen Mustafa kendini geliştirmeye devam etmiş. Ertesi sene Mustafa okula kaydolmuş ve sınıfını birincilikle bitirmiş. Hemen ardından öğretmen okuluna başlamış. Köylüler ve öğretmeni Mustafa’nın babasını tebrik etmişler. Mustafa, o köyden yükseköğrenim gören ilk çocuk olmuş.

 

 

 1. ETKİNLİK

Dinlediğiniz/izlediğiniz metne yönelik aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 1. Dinlediğiniz metnin konusu nedir? Söyleyiniz.

Mustafa’nın azmi ve başarısı

 1. Mustafa’yı sevindiren olay nedir? Açıklayınız.

Köylerine bir öğretmen gelmesi ve köyde okul açılması

 1. Köylüler, öğretmeni nasıl karşılıyorlar?

Çok mutlu olup kutlamalarla karşılamışlardır.

 1. Mustafa kendini nasıl geliştiriyor?

Mustafa da hem okuma yazmasını geliştirmeye hem de okula gidenlerin kitaplarından yararlanarak bilgiler edinmeye çalışarak, çıkınında kalem, defter, kitap taşımış sürü otlatırken, evde geceleri gaz lambasının ışığında kitap okuyarak ve haftada bir gazete alarak kendini geliştirmiştir.

 1. Mustafa’daki okuma sevgisi kimleri etkiliyor?

Öğretmeni ve arkadaşı Halil’i etkiliyor.

 1. Yazar, hikâyeyi nasıl tamamlıyor?

Yazar hikâyeyi Mustafa’nın başarısıyla, köylerinden yüksek öğrenim ilk kişi olmasıyla sonuçlandırıyor.

 1. Siz olsaydınız hikâyede anlatılanlarla ilgili olarak nasıl bir çözüm üretirdiniz?

Mustafa’nın babasıyla okul konusu için tekrar tekrar konuşur ve ısrarcı olurdum.

 1. ETKİNLİK

Güvenilir bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanarak eğitim öğretim haklarındaki gelişme ve deği­şimlerle ilgili edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınıza sununuz.

Eğitim ve öğretim hakkı, insanlığın tarihsel yolculuğunda inişler ve çıkışlar yaşamış, fakat her daim önemini korumuş temel bir haktır. Geçmişte sadece belirli bir zümrenin erişebildiği bu hak, zamanla tüm insanların evrensel bir hakkı olarak kabul görmüştür.

Günümüzde birçok ülkenin anayasasında ve uluslararası sözleşmelerde yer alan eğitim ve öğretim hakkı, ayrımcılığa maruz kalmadan bilgi edinme ve becerilerini geliştirme imkânı sunmaktadır. Bu hak, sadece bireysel bir hak olmanın ötesinde, toplumların kalkınması ve gelişmesi için de kritik önem taşımaktadır.

Eğitim ve öğretim hakkındaki gelişmeler ve değişimler, geçmişten günümüze birçok farklı alanda kendini göstermiştir. Geçmişte oldukça sınırlı olan eğitime erişim imkânı, günümüzde önemli ölçüde artmıştır. Bu artış, eğitimde fırsat eşitliği konusundaki çalışmaların ve farklı eğitim modellerinin geliştirilmesinin bir sonucudur.

Eğitimde çeşitlilik, günümüzdeki önemli gelişmelerden biridir. Tek tip ve standart eğitim anlayışının yerini, farklı öğrenme stillerine ve ihtiyaçlara uygun eğitim modelleri almıştır. Bu sayede, her öğrenci potansiyelini en iyi şekilde gerçekleştirme imkânı bulmaktadır.

Teknolojinin gelişmesi de eğitim ve öğretimde önemli değişimlere yol açmıştır. İnternet ve dijital araçlar, eğitimde yeni yöntemlerin ve araçların kullanılmasını mümkün kılmıştır. Uzaktan eğitim, online kurslar ve sanal sınıflar gibi yenilikler, eğitime erişimi kolaylaştırmakta ve öğrenmeyi daha interaktif hale getirmektedir.

Eğitim ve öğretim hakkındaki gelişmeler ve değişimler, gelecekte de devam edecektir. Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda yeni eğitim modelleri geliştirilecek ve eğitimde teknoloji daha etkin bir şekilde kullanılacaktır. Önemli olan, bu gelişmeleri takip etmek ve eğitim ve öğretim hakkının tüm insanlar için en iyi şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Eğitim ve öğretim hakkı, insanlığın ilerlemesi ve gelişmesi için hayati önem taşımaktadır. Bu hakkın korunması ve geliştirilmesi için tüm paydaşların ortak çabası gerekmektedir.

 

 1. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metindeki kişilerin rollerini paylaşarak metinde anlatılanları kendi cümlelerinizle sınıfta canlandırınız. Dinlediğiniz metinde geçen Mustafa’nın babasının Mustafa’yı okutmak istemeyişini jest ve mimiklerinizle konuşmadan ifade etmeyi deneyiniz.

Bu etkinliği sınıf ortamında arkadaşlarınızla yapmalısınız.

Öğretmen rolünde: (Öğrenciye yönelik bir konuşma yaparak) “Merhaba çocuklar, bugün sınıfımızda bir hikaye canlandırması yapacağız. Lütfen dikkatlice dinleyin ve karakterlerin rollerini en iyi şekilde canlandırmaya çalışalım.”

Öğrenci rolünde: (Heyecanlı bir şekilde beklerken) (Mimiklerle ve jestlerle) Öğretmene dönerek “Evet, öğretmenim, hazırız!”

Öğretmen rolünde: (Hikayeyi anlatırken) “Şimdi, sınıfımızdaki bir öğrencinin elinde Beyza Alkoç’un bir kitabını gördüğünü düşünelim. Öğretmen, kitaba dikkatlice baktı ve öğrencisine sordu: ‘Nasıl bir kitap bu?'”

Öğrenci rolünde: (Kitabı göstererek heyecanla konuşurken) (Mimiklerle ve jestlerle) “Evet, öğretmenim, bu kitap çok güzel bir kitap, hocalarımızın önerisiyle okuyorum!”

Öğretmen rolünde: (Merakla sorgularken) “Öğrencisi, bu cevap üzerine şaşırdı ve sordu: ‘Annene de tavsiye etmemi ister misin?'”

Öğrenci rolünde: (Bir an duraksayarak ve düşünüp sonra kararlı bir şekilde) (Mimiklerle ve jestlerle) “Hayır, annem neden okusun ki?”

Öğretmen rolünde: (Düşünceli bir tavırla) “Öğretmen, öğrencisine dönerek, ‘Bak kızım’ dedi. ‘Annene okumasını istemediğin bir kitabı senin de okumaman gerekir.'”

Öğrenci rolünde: (Öğretmenin sözlerini düşünerek ve şaşkınlıkla) (Mimiklerle ve jestlerle) “Evet, öğretmenim. Annesinin okumamasını istediği bir kitap benim için de uygun değil.”

Bu şekilde, öğrenci ve öğretmen rollerini canlandırarak hikayeyi sınıfta canlandırabiliriz. Mustafa’nın babasının istemeyişini ise jest ve mimiklerle, Mustafa’nın üzüntüsünü ve hayal kırıklığını ifade ederek aktarabiliriz.

j1hkgaq

 1. ETKİNLİK

Aşağıdaki metni tamamlayan bir hikâye yazınız. Hikâyenize uygun bir başlık koymayı unutmayınız.

GERÇEK HAYAT

Hava çok sıcaktı. Canım sıkılıyordu. İşsiz güçsüz oturmak, yaşamaya çalışmak zoruma gidiyordu. Ben böyle düşünürken birden acı bir fren sesi ile bir araba evimizin önünde durdu. Benim kafamda kurmaya başladığım hayaller de o anda yok oldu. Gerçek hayatım bundan sonra başladı.

Arabadan inen adam, “Mustafaaa!.. Mustafaaa,” diye bana sesleniyordu. Yaklaştıkça tanıdım. O, yıllardır görmediğim amcam Mehmet’ti. Beni görünce sevinçle sarıldı. “Mustafa,” dedi, “sana bir haberim var. Haydi, atla arabaya.”

Merakla amcamın arabasına bindim. Nereye gittiğimizi bilmiyordum ama içimde tuhaf bir heyecan vardı. Yol boyunca amcam bana babamın hastalandığını ve beni görmek istediğini söyledi. Kalbim endişeyle doldu. Babamla aramız her zaman iyi olmamıştı. Ama yine de babamdı ve onu seviyordum.

Amcamın arabası bizi küçük bir kasabaya götürdü. Bir evin önünde durduk. Kapıyı çaldığımızda bizi teyzem karşıladı. Babamın hasta yatağında yattığını ve bizi görmek için sabırsızlandığını söyledi.

Odaya girdiğimde babamın ne kadar zayıfladığını görünce üzüldüm. Yatağa yaklaştım ve elimi tuttu. “Mustafa,” dedi, “seninle helalleşmek istiyorum. Oğlum olmanla her zaman gurur duydum. Seni çok seviyorum.”

Babamın sözleri beni derinden etkiledi. O ana kadar ona karşı ne kadar kırgın olduğumu fark ettim. Ama artık bunların önemi yoktu. Önemli olan babamla barışmaktı.

Babamla o gün saatlerce konuştuk. Birbirimizi affettik ve helalleştik. O günden sonra babamla aramızdaki ilişki düzeldi. Onu kaybetmeden önce onunla güzel vakit geçirdiğim için mutluyum.

Babamın ölümünden sonra amcam bana babamın bana bıraktığı bir mektubu verdi. Mektupta babam bana her zaman inandığını ve benim bir gün çok başarılı olacağımı yazıyordu. Babamın sözleri bana güç verdi. Hayattaki hedeflerimi gerçekleştirmek için daha da hırslandım.

Bugün, kendi işimin sahibiyim ve mutlu bir ailem var. Başarılarımın arkasında babamın bana olan inancı ve amcamın desteği yatıyor. Gerçek hayatım o sıcak yaz günü, amcamın arabası evimizin önünde durduğunda başladı. O günden sonra hayatımın kontrolünü elime aldım ve kendi mutluluğumu inşa etmeye başladım.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır