Mustafa Kemal Paşanın Samsuna Çıkışı Metni Cevapları Sayfa 56-57-58-59-60

Mustafa Kemal Paşanın Samsuna Çıkışı Metni Cevapları Sayfa 56-57-58-59-60

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

1.Millî Mücadele döneminde bazı önemli tarihler vardır. Bu tarihleri söyleyiniz. Önemini açıklayınız.

Millî Mücadele döneminde bazı önemli tarihler şunlardır:

 • 19 Mayıs 1919: Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkması ve Millî Mücadele’nin başlaması.
 • 23 Nisan 1920: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması.
 • 29 Ekim 1923: Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu.
 • 15 Mayıs 1919: İzmir’in Yunanlar tarafından işgali.
 • 22 Temmuz 1921: Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılması.
 • 30 Ağustos 1922: Büyük Taarruz’un başlaması.
 • 9 Eylül 1922: İzmir’in kurtarılması.
 • 11 Ekim 1922: Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması.
 • 24 Temmuz 1923: Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması.

Bu tarihlerin önemi şu şekildedir:

 • 19 Mayıs 1919: Türk Milleti’nin bağımsızlık mücadelesinin başladığı gündür. Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkması, Anadolu’da milli mücadelenin örgütlenmesine ve yürütülmesine öncülük etmiştir.
 • 23 Nisan 1920: Türk Milleti’nin egemenliğini kendi eline aldığı gündür. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla, millet egemenliği ilkesi hayata geçirilmiştir.
 • 29 Ekim 1923: Türk Milleti’nin bağımsız ve egemen bir devlet olarak kurulmasının ilan edildiği gündür. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, Türk Milleti’nin bağımsızlık mücadelesinin nihai zaferidir.
 • 15 Mayıs 1919: Türk Milleti’nin bağımsızlığına yönelik ilk işgalin başladığı gündür. İzmir’in Yunanlar tarafından işgali, Türk Milleti’ni bağımsızlık mücadelesine daha da kararlılaştırmıştır.
 • 22 Temmuz 1921: Türk Milleti’nin bağımsızlık mücadelesinde dönüm noktası olan Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanıldığı gündür. Bu zafer, Türk Milleti’nin bağımsızlık mücadelesinde başarı şansının yüksek olduğunu göstermiştir.
 • 30 Ağustos 1922: Türk Milleti’nin bağımsızlık mücadelesinin son aşamasına geçildiği gündür. Büyük Taarruz’un başlaması, Türk Milleti’nin bağımsızlığını kazanacağına olan inancını güçlendirmiştir.
 • 9 Eylül 1922: Türk Milleti’nin bağımsızlığını kazandığı gündür. İzmir’in kurtarılması, Türk Milleti’nin bağımsızlık mücadelesinin başarıyla sonuçlandığının simgesidir.
 • 11 Ekim 1922: Türk Milleti’nin bağımsızlığını uluslararası alanda da tanınan gündür. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması, Türk Milleti’nin bağımsızlığının meşruiyetinin tanındığını göstermiştir.
 • 24 Temmuz 1923: Türk Milleti’nin bağımsızlığının kesin olarak güvence altına alındığı gündür. Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması, Türk Milleti’nin bağımsızlığının uluslararası hukukta da kabul edildiğini göstermiştir.

 

2.19 Mayıs 1919 tarihi size neleri çağrıştırıyor?

19 Mayıs 1919 tarihi bana Türk Milleti’nin bağımsızlık mücadelesinin başlangıcını çağrıştırıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkması, Türk Milleti’nin bağımsızlık mücadelesinde yeni bir dönemin başladığının simgesidir. Bu tarih, Türk Milleti’nin bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biridir.

Bu tarih bana aynı zamanda Türk Milleti’nin birlik ve beraberliğinin de simgesidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkması, Türk Milleti’nin bağımsızlık mücadelesinde tek vücut olduğunun göstergesidir. Bu tarih, Türk Milleti’nin bağımsızlık mücadelesinde en önemli güç kaynaklarından biri olan birlik ve beraberliğin önemini vurgulamaktadır.

19 Mayıs 1919 tarihi bana ayrıca Türk Milleti’nin umut ve kararlılığının da simgesidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkması, Türk Milleti’nin bağımsızlığı için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunun göstergesidir. Bu tarih, Türk Milleti’nin bağımsızlık mücadelesinde en önemli unsurlardan biri olan umut ve kararlılığın önemini vurgulamaktadır.

Sonuç olarak, 19 Mayıs 1919 tarihi Türk Milleti’nin bağımsızlık mücadelesinde çok önemli bir tarihtir. Bu tarih, Türk Milleti’nin birlik ve beraberliği, umut ve kararlılığı ile bağımsızlığını kazandığının simgesidir.

MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN SAMSUN’A ÇIKIŞI

Bir gemi açılır engine,

Bu tek gemi, bu küçük bir tekne

Bir yenilmez donanma heybetinde

Yarar Karadeniz’i…

İçinde bir asker var, bin asker gibi,

Bir kılıç var belinde, gücü bin kılıç…

Bir ordu gibi çıkar o tek asker

Samsun’a…

Kuşanır bir kılıç gibi Anadolu’yu,

Anadolu kuşanır onu bir kılıç gibi,

Erzurum yaylasında bir şafak söker,

Bir bayrağın som kızıllığı vurur

Yurdun üstüne…

Orhan Şaik GÖKYAY

 

ORHAN ŞAİK GÖKYAY HAYATI VE EDEBİ KİŞİLİĞİ

Orhan Şaik Gökyay 16 Temmuz 1902’de Kastamonu İnebolu’da doğdu; 1994’te İstanbul’da yaşamını yitirdi. Ortaöğrenimini Aydın ve Kastamonu’da tamamladı. 1922’de Ankara Muallim Mektebi’ni bitirdi. Bir süre ilkokul öğretmenliği yaptı. Ardından 1927’de Kastamonu Lisesi’nden, 1930’da İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden diploma aldı. Çeşitli liselerde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1939’da Ankara Musiki Muallim Mektebi’ne müdür olarak atandı. 1947-1951 arasında Galatasaray Lisesi’nde öğretmenlik, 1951-1954 arasında İngiltere’de öğrenci müfettişliği ve kültür ateşeliği yaptı. 1960-1962’de Londra Üniversitesi’nde Türk dili okutmanı olarak çalıştı. 1969’da İstanbul Eğitim Enstitüsü’ndeki edebiyat öğretmenliği görevinden emekliye ayrıldı. 1984’ten sonra Marmara ve Mimar Sinan üniversitelerinde divan edebiyatı dersleri verdi.

Aruzla yazdığı ilk şiirleri Kastamonu’da yayınlanan “Açıksöz” dergisi ile Balıkesir’de kendisinin yayınladığı “Çağlayan” dergisinde çıktı. Ardından hece veznine döndü.

Önceleri âşık tarzına uygun, çoğunlukla ulusal konuları işleyen lirik şiirler yazdı. 1940’lardan sonra edebiyat tarihi, folklor ve halk edebiyatı araştırmalarına yöneldi. Eski metinleri inceledi, eklediği notlarla birlikte sadeleştirilmiş basımlarını hazırladı.

Kendi şiirlerini kitap olarak yayınlamadı. Yalnızca 5 şiirini İngilizce çevirileriyle birlikte Birkaç Şiir-Poems kitabında topladı.

Orhan Şaik Gökyay, Türk edebiyatına önemli katkılarda bulunmuş bir şair, öğretmen ve araştırmacıdır. İşte onun hayatı ve edebi kişiliğiyle ilgili bazı detaylar:

Edebi Kişiliği:

 • Orhan Şaik Gökyay, aruzla yazdığı ilk şiirleriyle edebiyat dünyasına adım attı. Bu şiirleri, Kastamonu’da yayınlanan “Açıksöz” dergisi ile Balıkesir’de kendi yayınladığı “Çağlayan” dergisinde yer aldı.
 • Zamanla hece vezniyle yazmaya yönelen Gökyay, önceleri âşık tarzına uygun, genellikle ulusal konuları işleyen lirik şiirler kaleme aldı.
 • 1940’lı yıllardan sonra ise edebiyat tarihi, folklor ve halk edebiyatı alanında önemli araştırmalara imza attı.
 • Gökyay, kendi şiirlerini kitap olarak yayınlamadı. Ancak 5 şiirini İngilizce çevirileriyle birlikte “Birkaç Şiir-Poems” adlı kitapta topladı.
 • Ayrıca, Dede Korkut, Katip Çelebi, Kabusnâme gibi eserleri sadeleştirip düzenleyerek günümüz Türkçesiyle okuyucuya sunmuştur.
 • Eleştiri alanında da önemli bir eseri olan “Destursuz Bağa Girenler” adlı kitabı, Türk edebiyatının eleştiri geleneğine katkıda bulunmuştur.

Şiir:

 • Birkaç Şiir-Poems (1976)

Sadeleştirme-Düzenleme:

 • Dede Korkut (1938)
 • Bugünkü Dille Dede Korkut Masalları (1939)
 • Dedem Korkudun Kitabı (1973)
 • Katip Çelebi Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri (1957)
 • Katip Çelebi’den Seçmeler (1938)
 • Kabusnâme (1944, Mercimek Ahmed’in Keykâvus’undan çeviri)
 • Eşkâl-i Zaman (1969, Ahmet Rasim’den)
 • Ferah-Cerbe Fetihnâmesi (1975, Zekeriyazâde’den)
 • Mevâ-idü’n Nefâis fi Kavaidi’l Mecâlis (Görgü ve Toplum Kuralları Üzerinde Ziyafet Sofraları) (2 cilt, 1978, Gelibolulu Mustafa Âli’den)
 • Hâlâtü’l Kahire mine’l Adâti’-z Zâhire (1984)

Eleştiri:

 • Destursuz Bağa Girenler (1982)

d1mtcp0

 

2.ETKİNLİK

Metinden hareketle aşağıdaki soruları sözlü cevaplayınız.

1.Gemi, küçük olmasına karşın neden bir donanma heybetine benzetilmiş olabilir?

Şair, gemiyi küçük olmasına rağmen bir donanma heybetine benzetmiştir. Bunun nedeni, gemideki askerin temsil ettiği güç ve kararlılıktır. Gemideki asker, Türk Milleti’nin bağımsızlık mücadelesinin sembolüdür. Bu mücadele, Türk Milleti’nin birlik ve beraberliği sayesinde büyük bir donanmanın yapabileceğinden daha büyük başarılara imza atmıştır.

2.Gemideki asker kimdir? Şair onu neden bin asker kadar güçlü görüyor?

Gemideki asker, Mustafa Kemal Atatürk’tür. Şair, Atatürk’ü bin asker kadar güçlü görmektedir. Çünkü Atatürk, Türk Milleti’nin bağımsızlık mücadelesinin lideridir. Onun liderliği ve kararlılığı sayesinde Türk Milleti, büyük zorluklara rağmen bağımsızlığını kazanmayı başarmıştır.

3.Gemideki asker nereye gitmektedir?

Gemideki asker, Samsun’a gitmektedir. Samsun, Millî Mücadele’nin başlangıç noktasıdır. Atatürk, Samsun’a çıkarak Anadolu’da milli mücadelenin örgütlenmesine ve yürütülmesine öncülük etmiştir.

4.“Erzurum yaylasında bir şafak söker” dizesiyle şair hangi olaya vurgu yapıyor olabilir?

Şair, bu dizeyle Erzurum Kongresi’ne vurgu yapmaktadır. Erzurum Kongresi, Millî Mücadele’nin en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu kongrede, Türk Milleti’nin bağımsızlık mücadelesinin temel ilkeleri belirlenmiştir.

3.ETKİNLİK

“Elindeki topu bana attı.” cümlesindeki “at” kelimesinin hangi anlamda kullanıldığını söyleyiniz.

“At” kelimesinin burada kullanılan anlamının dışında başka hangi anlama geldiğini açıkladıktan sonra eş sesli kelimelerle ilgili verilen bilgileri okuyunuz.

“At” kelimesi yukarıdaki cümlede “fırlatmak” anlamıyla kullanılmıştır.

“Köyde herkesin bir atı vardı.” cümlesinde ise “at” kelimesi hayvan anlamıyla kullanılmıştır.

Yazılışları aynı, anlamları farklı olan kelimelere eş sesli (sesteş) kelimeler denir. Kelimeler örneklerde de gördüğünüz gibi kullanıldıkları cümleye göre anlam kazanır.

 

Aşağıdaki kelimeleri eş seslilik özelliğine uygun olarak iki ayrı cümlede kullanınız.

YÜZ

 1. anlam: O toplantıya yaklaşık 100 temsilci katılacakmış.
 2. anlam: Ali amca büyük bir hızla koyunun derisini yüzdü.

EŞ SESLİ KELİMELER
Eş sesli kelimeler, yazılış ve okunuşları aynı olan, ancak anlamları farklı olan kelimelerdir. Eş sesli kelimelere sesteş kelimeler de denir. Eş sesli kelimeler, Türkçede çok yaygın olarak kullanılmaktadır.

Eş sesli kelimelerin özellikleri şunlardır:

 • Yazılış ve okunuşları aynıdır.
 • Anlamları farklıdır.
 • Bazen aynı cümle içinde bile kullanılabilirler.
 • Bazen cümlenin anlamında önemli bir rol oynarlar.

Eş sesli kelimelere örnekler:

 • Aç: Tok karşıtı (Yemek yemeyen)
 • Alay: Bir grup insan, ordu birimi
 • At: Bir tür binek hayvanı, bir tür silah
 • Ay: Gökyüzündeki bir cisim, bir zaman birimi
 • Bil: Bilmek, bilmek eyleminin kökü
 • Bin: Bir sayı, bir tür binek hayvanı
 • Boz: Renk, bozmak eyleminin kökü
 • Çay: Bir tür bitki, bir tür içecek

Eş sesli kelimelerin kullanım örnekleri:

At, kişnedi ve koşmaya başladı. (Binek hayvanı anlamında)

Elindeki topu bana at. (Atmak anlamında)

Bin, bin tane kalem aldım. (Bir sayı anlamında)

Hemen şu arabaya bin. (Binmek anlamında)

Boz, saçlarım artık bozardı. (Renk anlamında)

Çay, demlenmeye başladı. (İçecek anlamında)

İlçenin ortasından çay geçiyordu. (Dereden büyük, ırmaktan küçük akarsu anlamında)

Eş sesli kelimelerin cümle içindeki anlamları, cümlenin bağlamından anlaşılır. Örneğin “aç” kelimesinin kullanıldığı cümlede “tok karşıtı” anlamı mı yoksa “yemek yemeyen” anlamı mı olduğu cümlenin bağlamından anlaşılır.

Eş sesli kelimeler, Türkçede çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle eş sesli kelimeleri doğru kullanabilmek önemlidir.

kmzeccg

tsb8kzs

KÖK VE EKLER

Kök ve ekler, Türkçenin yapı taşlarından ikisidir. Kökler, kelimenin anlamlı en küçük parçasıdır. Ekler ise kelimelere yeni anlamlar katmak için kullanılırlar.

Kökler, kendi başlarına anlamlı olan kelimelerdir. Örneğin “ev”, “kitap”, “kalem” gibi kelimeler köktür.

Ekler, kelimelere yeni anlamlar veya işlevler katmak için kullanılırlar. Örneğin “-ler” eki, kelimeyi çoğul yapar. “-li” eki, kelimeye bir özellik kazandırır. “-mek” eki, kelimeyi eylem yapar.

Kökler ve ekler, Türkçede çok çeşitli şekillerde kullanılabilirler.

Örneğin “ev” kelimesine “-ler” eki getirilerek “evler” kelimesi oluşturulur. Bu kelime “ev” kelimesinin çoğuludur.

“Ev” kelimesine “-li” eki getirilerek “evli” kelimesi oluşturulur. Bu kelime “ev” kelimesine “evli” özelliğini kazandırır.

“Sev” kelimesine “-mek” eki getirilerek “sevmek” kelimesi oluşturulur. Bu kelime “sev” kelimesini eylem yapar.

Kökler ve ekler, Türkçenin zenginliğini ve çeşitliliğini sağlayan temel unsurlardır. Bu nedenle kökleri ve ekleri doğru bir şekilde bilmek ve kullanmak önemlidir.

Köklerin ve eklerin sınıflandırılması:

Kökler:

İsim kök: Canlı ve cansız varlıkları, kavramları, durumları ifade eden kelimelerdir. Örneğin “ev”, “kitap”, “kalem”, “insan”, “hayvan” gibi kelimeler isim köküdür.

Fiil kök: İşlemleri, eylemleri ifade eden kelimelerdir. Örneğin, “yap”, “oku”, “yaz”, “gel”, “git”, “sev” gibi kelimeler fiil köküdür.

Ekler:

Yapım ekleri: Kelimelere yeni anlamlar veya işlevler katmak için kullanılan eklerdir. Örneğin, “-lik”, “-li”, “-ci” gibi ekler yapım ekidir.

Kökler ve ekler ile ilgili bazı önemli noktalar:

 • Kökler, kelimenin anlamlı en küçük parçasıdır. Ekler ise kelimelere yeni anlamlar veya işlevler katmak için kullanılırlar.
 • Kökler ve ekler, Türkçede çok çeşitli şekillerde kullanılabilirler.
 • Kökleri ve ekleri doğru bir şekilde bilmek ve kullanmak önemlidir.

 

5.ETKİNLİK

Atatürk’ün katıldığı kongrelerde yaptığı konuşmaları düşününüz. “Sizce konuşmaya başlamadan önce neler söyleyeceğini önceden tasarlamış mıdır? Konuşmaları esnasında nelerden faydalanmış olabilir? Bir lider nasıl konuşmalıdır?” sorularının cevaplarını düşününüz. Etkili konuşma konusunda kısa bir metin yazınız. Yazınızda anlamını yeni öğrendiğiniz kelimeleri kullanmaya özen gösteriniz. Ayrıca dilimize henüz yerleşmemiş yabancı kelimelerin yerine

Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz.

Atatürk’ün katıldığı kongrelerde yaptığı konuşmalar, etkili konuşmanın en iyi örneklerinden biridir. Atatürk, konuşmalarına başlamadan önce neler söyleyeceğini önceden tasarlamış ve bu konuda kapsamlı bir hazırlık yapmıştır. Konuşmalarında, hedef kitlesini ve amacını iyi bir şekilde analiz etmiş ve buna göre bir konuşma stratejisi geliştirmiştir.

Atatürk’ün konuşmalarında kullandığı etkili yöntemlerden bazıları şunlardır:

 • Güçlü bir hitabet yeteneği: Atatürk, güçlü bir hitabet yeteneğine sahipti. Konuşmalarında, duygusal ve mantıklı unsurları ustalıkla bir araya getirerek dinleyicileri etkilemeyi başarmıştır.
 • Net ve anlaşılır bir dil kullanımı: Atatürk, konuşmalarında net ve anlaşılır bir dil kullanmıştır. Konuşmalarının hedef kitlesine uygun olması için, kullandığı dili özenle seçmiştir.
 • Güçlü bir ikna gücü: Atatürk, konuşmalarında kullandığı güçlü ikna gücüyle dinleyicileri kendi tarafına çekmeyi başarmıştır.

Bir liderin etkili konuşması için dikkat etmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

 • Hedef kitlesini ve amacını iyi anlamak: Bir lider, konuşmasını yapmadan önce hedef kitlesini ve amacını iyi anlamalıdır. Bu sayede, konuşmasını hedef kitlesine uygun bir şekilde hazırlayabilir.
 • Güçlü bir hitabet yeteneğine sahip olmak: Bir lider, etkili bir konuşma yapabilmek için güçlü bir hitabet yeteneğine sahip olmalıdır. Bu sayede, dinleyicileri etkilemeyi ve ikna etmeyi başarabilir.
 • Net ve anlaşılır bir dil kullanmak: Bir lider, konuşmalarında net ve anlaşılır bir dil kullanmalıdır. Bu sayede, konuşması dinleyiciler tarafından kolayca anlaşılabilir.
 • Güçlü bir ikna gücüne sahip olmak: Bir lider, konuşmalarında güçlü bir ikna gücüne sahip olmalıdır. Bu sayede, dinleyicileri kendi tarafına çekmeyi başarabilir.

Etkili konuşma, bir liderin sahip olması gereken önemli bir beceridir. Etkili bir konuşma yapabilmek için yukarıda bahsedilen noktalara dikkat etmek gerekir.

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde gerçekleştirilmek istenen darbe girişimiyle ilgili bilgiler

toplayınız.

15 Temmuz 2016 tarihinde, Türkiye’de bir grup asker tarafından darbe girişiminde bulunulmuştur. Bu girişim, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan bir grup asker tarafından gerçekleştirilmiştir.

Darbe girişimi, 15 Temmuz 2016 gecesi saat 22:00 civarında başlamıştır. Darbeciler, önceden planladıkları şekilde, Türkiye genelindeki askeri birliklere ve stratejik noktalara el koymaya çalışmışlardır. Bu kapsamda, Ankara’da Genelkurmay Başkanlığı, TBMM, TRT ve İstanbul’da Boğaziçi Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı gibi önemli noktalara asker sevk edilmiştir.

Darbecilerin gerçekleştirdiği bu hamleler, Türkiye’de büyük bir infiale yol açmıştır. Vatandaşlar, darbe girişimine karşı sokaklara dökülmüş ve darbecilere karşı direnişe geçmiştir.

Darbe girişimi, 16 Temmuz 2016 sabahı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla başlayan halk direnişi sayesinde başarısız olmuştur. Darbeciler, halk direnişi ve güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucunda etkisiz hale getirilmiştir.

Darbe girişimi sırasında 250’den fazla kişi şehit olmuş, 2.193 kişi ise yaralanmıştır.

15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye’nin yakın tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu girişim, Türkiye’nin demokrasi ve hukuk devleti mücadelesinde önemli bir aşama olmuştur.

Darbe girişiminin nedenleri:

Darbe girişiminin nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, şu nedenler üzerinde duruluyor:

 • Türkiye’nin son yıllarda gerçekleştirdiği demokratik reformlar: Darbe girişiminde bulunanlar, bu reformların Türkiye’nin laikliğini ve milli güvenliğini tehdit ettiğini düşünüyorlardı.
 • Türkiye’nin Suriye’deki iç savaşa müdahalesi: Darbe girişiminde bulunanlar, Türkiye’nin Suriye’deki iç savaşa müdahalesini eleştiriyorlardı.
 • Erdoğan’ın iktidarını hedef alma: Darbe girişiminde bulunanlar, Erdoğan’ın iktidarını hedef alıyorlardı.

Darbe girişiminin sonuçları:

Darbe girişiminin sonuçları şunlardır:

 • Darbe girişimi başarısız oldu: Darbeciler, halk direnişi ve güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucunda etkisiz hale getirildi.
 • Darbe girişimi sonucunda 250’den fazla kişi şehit oldu, 2.193 kişi yaralandı: Darbe girişimi, Türkiye’nin yakın tarihinin en kanlı olaylarından biri oldu.
 • Darbe girişimi sonucunda 16.000’den fazla kişi gözaltına alındı: Darbe girişimine karıştığı iddia edilen binlerce kişi gözaltına alındı.
 • Darbe girişimi sonucunda Türkiye’de yeni bir güvenlik ve hukuk düzeni kuruldu: Darbe girişimi sonrasında, Türkiye’de yeni bir güvenlik ve hukuk düzeni kuruldu. Bu kapsamda, FETÖ terör örgütüyle mücadele kapsamında önemli adımlar atıldı.

Darbe girişiminin Türkiye’ye etkisi:

15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye’ye önemli etkilerde bulunmuştur. Bu etkiler şunlardır:

 • Türkiye’nin demokrasi ve hukuk devleti mücadelesinde önemli bir aşama oldu: Darbe girişimi, Türkiye’nin demokrasi ve hukuk devleti mücadelesinde önemli bir aşama olmuştur. Bu girişim, Türkiye’nin darbelere karşı kararlılığını göstermiştir.
 • Türkiye’de yeni bir güvenlik ve hukuk düzeni kuruldu: Darbe girişimi sonrasında, Türkiye’de yeni bir güvenlik ve hukuk düzeni kuruldu. Bu kapsamda, FETÖ terör örgütüyle mücadele kapsamında önemli adımlar atıldı.
 • Türkiye’nin uluslararası ilişkileri değişti: Darbe girişimi, Türkiye’nin uluslararası ilişkileri üzerinde de önemli etkilerde bulunmuştur. Bu girişim, Türkiye’nin Batı ile ilişkilerinde bir soğukluk yaşanmasına neden olmuştur.

Darbe girişiminin önemi:

15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye’nin yakın tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu girişim, Türkiye’nin demokrasi ve hukuk devleti mücadelesinde önemli bir aşama olmuştur. Darbe girişimi, Türkiye’nin darbelere karşı kararlılığını göstermiştir.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır