6.Sınıf Kazanım ve Konuları Soru Havuzu

Konu ve Kazanım Soru Havuzu Nedir? 

Konu ve kazanım soru havuzu, öğretmenlerimizin yazılı kağıdı hazırlarken işlerini kolaylaştırmak ve daha kaliteli sınavlar hazırlamalarını sağlamak için hazırlanmıştır. Öğretmenlerimiz kendi il MEM’lerinin yayımladığı kazanımlarla ilgili soruları soru havuzumuzdan alıp kolayca sınav kağıdı oluşturabileceklerdir.

Soru havuzu, öğretmenlerimizin yazılı kağıdı hazırlarken zamandan tasarruf etmelerini ve daha kaliteli sınavlar hazırlamalarını sağlayacaktır. Soru havuzu, hem yeni başlayan hem de deneyimli öğretmenler için faydalı bir kaynaktır.

Soru havuzu, aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 • Tüm kazanım ve konuları kapsamaktadır. Öğretmenlerimiz bu sayede kendi derslerinde ve konularında ihtiyaç duydukları soruları kolayca bulabileceklerdir.
 • Kazanımlara uygun sorular içermektedir. Öğretmenlerimiz bu sayede öğrencilerinin kazanımlara hâkimiyetini ölçebileceklerdir.
 • Çeşitli soru tiplerini içermektedir. Öğretmenlerimiz bu sayede öğrencilerinin farklı soru tiplerine yönelik becerilerini ölçebileceklerdir.
 • Güncel bilgilere uygun sorular içermektedir. Öğretmenlerimiz bu sayede öğrencilerinin güncel bilgilere hâkimiyetini ölçebileceklerdir.

Soru havuzundan faydalanabilmek için: 

 1. İl MEM’inizin hazırladığı senaryolardan birini seçin. Soru havuzundan sizin il MEM’inin yayımladığı kazanımlarla ilgili soruları inceleyiniz.
 2. Soru havuzunda her kazanımla ilgili birden fazla soru bulunmaktadır.
 3. İhtiyacınız olan kazanımlarla ilgili soruları seçin. Soru havuzunda farklı zorluk seviyelerinde sorular bulunmaktadır.
 4. Soruları düzenleyin ve sınav kağıdınızı oluşturunuz. Soruları kendi ihtiyaçlarınızı ve öğrencilerinizin seviyesini göz önünde bulundurarak düzenlemeyi unutmayınız. 

Soru havuzunun faydaları:

 • Zamandan tasarruf sağlar. Öğretmenler, soru havuzunu kullanarak yazılı kağıdı hazırlamak için çok fazla zaman harcamak zorunda kalmazlar.
 • Daha kaliteli sınavlar hazırlamayı sağlar. Soru havuzu, öğretmenlerimize çeşitli soru tipleri ve zorluk dereceleri sunarak daha kaliteli sınavlar hazırlamalarına yardımcı olur.
 • Öğrencilerin başarısını artırır. Soru havuzu, öğrencilerin kazanımlara hâkim olmalarını ve farklı soru tiplerine yönelik becerilerini geliştirmelerini sağlar.

Soru havuzunu kullanırken dikkat edilmesi gerekenler:

 • Soruları kendi ihtiyaçlarınızı ve öğrencilerinizin seviyesini göz önünde bulundurarak seçin.
 • Soruları kendi dersinize uygun kazanım ve konularınızla ilgili olarak düzenleyin.

Soru havuzu, öğretmenlerimizin yazılı kağıdı hazırlarken kullanabilecekleri önemli bir kaynaktır. Soru havuzunu kullanarak zamandan tasarruf edebilir, daha kaliteli sınavlar hazırlayabilir ve öğrencilerinizin başarısını artırabilirsiniz.

Aşağıda verilen kazanımlara tıklayarak o kazanımla ilgili sorulara ulaşabilirsiniz. 

Mesut Hayat

Eğitimci/Yazar 

6. Sınıf Kazanım ve Konuları Soru Havuzu 

SÖZ VARLIĞI 

T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

 1. a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır.
 2. b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.

T.6.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.

T.6.3.7. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.

İsim çekim ekleri (çoğul eki, hâl ekleri, iyelik ekleri ve soru eki) üzerinde durulur.

T.6.3.8. İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar.

T.6.3.9. İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar.

T.6.3.10. Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.

T.6.3.11. Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder.

T.6.3.12. Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.

T.6.3.13. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.

Ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte ve buna rağmen ifadeleri üzerinde durulur.

ANLAMA

T.6.3.14. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.

Konuşturma (intak) ve karşıtlık (tezat) söz sanatları verilir.

T.6.3.15. Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.

T.6.3.16. Okuduklarını özetler.

T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar.

Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.

T.6.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.

T.6.3.19. Metnin konusunu belirler.

T.6.3.20. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.6.3.21. Metnin içeriğine uygun başlık belirler.

T.6.3.22. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.

Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur.

T.6.3.23. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.

T.6.3.24. Metnin içeriğini yorumlar.

a) Yazarın olaylara bakış açısının tespit edilmesi sağlanır.

b) Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır.

c) Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır.

T.6.3.25. Metinler arasında karşılaştırma yapar.

Metinlerin tema, konu, olay örgüsü ve karakterler açısından karşılaştırılması sağlanır.

T.6.3.26. Metin türlerini ayırt eder.

a) Anı, mektup, tiyatro, gezi yazısı türleri öğretilmelidir.

b) Metin türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemelidir.

T.6.3.27. Şiirin şekil özelliklerini açıklar.

Şiirde kafiye, redif gibi ahenk unsurları üzerinde durulur, bunların türlerine değinilmez.

T.6.3.28. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.

T.6.3.29. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler,

abartma üzerinde durulur.

T.6.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

a) Öğrencilerin haber fotoğrafları ve karikatürleri yorumlayarak görüşlerini bildirmeleri sağlanır.

b) Haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettiklerinin sorgulanması sağlanır.

T.6.3.31. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.

Altını çizmenin, koyu veya italik yazmanın, renklendirmenin, farklı punto veya font kullanmanın işlevi

vurgulanır.

T.6.3.32. Medya metinlerini değerlendirir.

İnternet, sinema ve televizyonun verdiği iletileri değerlendirmeleri sağlanır.

T.6.3.33. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.

T.6.3.34. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.

a) İnternet/yazılı (dergi, kitap, broşür, gazete vb.) kaynakların güvenilirliklerinin sorgulanması sağlanır.

b) Bilimsel çalışmalarda ağırlıklı olarak “edu” ve “gov” uzantılı sitelerin kullanıldığı vurgulanır.

T.6.3.35. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.

YAZMA

T.6.4.1. Şiir yazar.

T.6.4.2. Bilgilendirici metin yazar.

a) Öğrencilerin konu ve ana fikri belirlemeleri, buna göre giriş, gelişme, sonuç bölümlerinde yazacaklarının taslağını oluşturmaları ve ilk paragrafta amaçlarını ifade etmeleri sağlanır.

b) Öğrenciler yazılarında günlük hayattan örnekler vermeleri için teşvik edilir.

T.6.4.3. Hikâye edici metin yazar.

a) Öğrencilerin zaman, mekân, şahıs ve olay unsurlarını belirlemeleri, hikâyenin serim, düğüm ve çözüm bölümlerinde anlatacaklarının taslağını oluşturmaları sağlanır.

b) Öğrenciler yazım kılavuzundan yararlanmaları ve yeni öğrendiği kelimeleri kullanmaları için teşvik edilir.

T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.

T.6.4.5. Yazdıklarını desteklemek için gerektiğinde grafik ve tablo kullanır.

T.6.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.

T.6.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.

T.6.4.8. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

T.6.4.9. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

Ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte ve buna rağmen ifadelerinin kullanılması sağlanır.

T.6.4.10. Yazdıklarını düzenler.

a) Anlam bütünlüğünü bozan ifadelerin belirlenmesi ve düzeltilmesi sağlanır, kavramsal olarak anlatım bozukluğu konusuna değinilmez.

b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.

T.6.4.11. Yazdıklarını paylaşır.

Öğrenciler yazdıklarını sınıf ve okul panosu ile sosyal medyada paylaşmaya teşvik edilir.

T.6.4.12. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

T.6.4.13. Formları yönergelerine uygun doldurur.

T.6.4.14. Kısa metinler yazar.

Duyuru, ilan ve reklam metinleri yazdırılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır